simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܣ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘܝܬ · ܆ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܟܘܬܟ ܡܢ ܒܬܪ ܟܠ ܗܟܝܠ ܠܐ ܐܪܝܡ̣ܬܗ̇ ܠܗܦܟܬܐ ܡܢ ܟܬܒܘܢܟ ܝ · ܚܫܘܟܝܐ ܆ 3ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܕܡܓܚܟܢܐܝܬ ܡܫ̇ܐܠ ܆ ܡ̇ܢܘ ܫ̣ܩ̣ܠܗ ܕܡܪܐ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܠ ܕܬܪܝܝܐܝܬ ܘܠܘ ܒܬܪܥܝܬܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡ̣ܫܡܥ·ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܘܗܒܬܐ ܓܝܪ ܛܒܬܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܘܟܠ ܝ ܛܝܒܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܆ ܟܠ ܫ̇ܩܠܝܢ ܡܢ ܠܥܠ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܫܡܫܝܢ ܠܡܠܬܐ ܆ ܂ ܙ ܝܝX
SevAnt:LuqGramm ܡܥܠܢܐ ܕܦܣܩܐ ܆ ܐܣܠܝ ܠܗܝ̇ ܕܬܬܐܡܪ ܕܒܟܝܢܐ Xܢ ܕܐܢܫܘܬܐ ܟܠ ܇ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܬܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܃ ܣ̇ܟܪ
SevAnt:LuqGramm ܝ ܐܢܫ ܡܬ̣ܬܡܗ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܚܫܐ X Xܝ0 ܐܬܚܪܪ ܡܢ ܟܠ ܢ̣ܨܒ ܒܗ ܃ ܚܠ̣ܝܐ ܡ̇ܢ ܃ ܠܐ ܡܥܝܕܐ ܕܝܢ ܆ ܟܐܢܐܝܬ̣ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܕܝ ܘ ܝXܢ ܠܐܪܝܢܘ̈ ܇ ܝܘ ܕܝܢ ܒܐܦܝ̈ ܢܒܝܐ̈ ܪ̤ܓ ܂ ܠܐ ܐܚ̇ܕ ܟܠ ܆ ܟܕ ܐܬ̇ܕܝXܝܘ ܝXܐܬܢܣܝܘܣ ܝ ܂ ܝܘ ܪܒܐ ܘܒܐܠXܐ ܝܘ ܕܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܡܥܠ̣ܢܐ ܕܨܢܝܥܘܬ ܒܝ̣ܫܘܬ ܐ ܣ̣ܟܪ ܇ ܘܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܙܕܩ ܟܠ ܂ ܘܠܘ ܚܕ ܬܘܒ ܕܡ̇ܒܣܪ ܀ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܂ ܐܠܐ ܚܕ ܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܆ ܘܐܠܗܐ ܘܒܪܐ ܘܡܫܝܚܐ ܟܠ ܫܪ ܪܐܝܬ ܗܘܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܡܐ ܕܐܬܚܝܕܘ 1ܕܝܢ ܂ ܡܦܠܓ̣ ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܡܠܠ ܆ ܘܠܘ ܒܚܕ ܙܢܐ ܟܠ ܝXܝܟܘܣܘܣ ܂ ܚܕ ܒܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܡܠܠ ܗ̣ܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܒܗ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܠܚܝܠܐ ܕܦܣ̇ܩܐ ܡ̣ܪܦܝܢܢ ܥܠܗܘܢ ܂ ܐܠܐ̣ ܕܚܕ ܐܝܬ ܗܘܢ ܟܠ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܚܢܢ ܠܗܘܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܆ ܘܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܂ ܐܠܐ ܚܕ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܘܐܠܗܐ ܘܒܪܐ ܘܡܫܝܚܐ ܟܠ ܫܪܝܪܐܝܬ ܝ ܗܘܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܡܢ ܕܐܬܚܝܕ ܕܝܢ ܡ̇ܦܪܫ̣ ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܦܣ̇ܩܐ ܝܗ̇ܒܝܢ ܚܢܢ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܕܚܕ ܟܠ ܆ ܠܘ ܠܚܘܕܐܝܬ ܣܝ̇ܡܝܢܢ ܠܗܘܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܫܝܦܘܪܐ ܪܡܐܝܬ ܡ̇ܙܥܩ ܇ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܟܠ ܗܕܝܘܛܐܝܬ ܘܪܫܝܥܐܝܬ ܡ̇ܠܥܣ ܐܢܬ ܂ ܟܕ ܗ̣ܘ ܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܢܝܠܐ ܕܦܣ̇ܩܐ ܗ̣ܒܝܢܢܝ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܐܠܐ̣ ܕܚܕ ܟܠ ܆ ܠܘ ܠܚܘܕܐܝܬ ܣܝ̇ܡܝܢܢ ܠܗܘܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܇ ܡܛܠ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܟܠ 2ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܐܡ̣ܪ ܇ ܘܢ ܕܗܕܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܐ ܠܚ̇ܡܐ ܗܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܠܗܪܛܝܩܘ̈ ܡ̇ܢ 2ܗܟܠ ܕܡ̇ܦܠܓܝܢ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܆ ܟܠ ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܣܬܓܦ ܡܕܡ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܗ̇ܝ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܩܒ̣ܠܬ̇ ܕܬܟܬܘܒ ܒܬܚܘܡܐ ܂ ܘܒܥܫܘܩܝܐ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܟܠ ܐܦܩ̣ܬ̇ ܂ Xܝܢ ܟܝܢܐ ܝ X ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܃ ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܣ ܗܘܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܡܐ ܕܐܬܚܝܕܘ ܕܝܢ ܡ̇Xܪܫ̣ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܟܠ ܘܠܐ ܡܒܠܒܠܐܝܬ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܠܚܕܝܘܬܐ ܇ ܚ̇ܙܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܂ ܐܠܐ̣ ܚܕ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܇ ܘܐܠܗܐ ܘܒܪܐ ܘܡܫܝܚܐ ܟܠ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܘܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܡܐ ܕܐܬܚܝܕܘ ܕܝܢ ܡ̇Xܪܫ̣ ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܝ X X ܂ ܕܐܬܬܣܝܡ ܇ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܟܠ ܒܪܘܟܒܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܥܒ̇ܕܐ ܫܘܘܕܥܐ ܀ ܐܠܨܐܝܬ ܕ ܢ ܛܒ ܇ ܥܠ