simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܪ ܐܢܫ ܒܠܫܢܐ ܕܝ̇ܕܥ ܡܠܠܘ ܥܡܗ ܂ ܥܡ ܢܘܚ ܣܘܪܝܐܝܬ ܂ ܘܥܡ ܟܠ ܣܘܓܐܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܂ ܐܝܢܘ ܠܫܢܐ ܕܡܡܠܠܝܢ ܒܗ ܂ ܚܙ̇ܝܢܢ ܕܥܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗ ܂ ܐܠܐ ܘܢܗܘܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܬܚܫܒܝܘܗܝ ܥܐܕܐ ܂ ܠܡܓܗܝ ܟܠ ܢܬܚܠܛܘܢ ܥܡ ܚܢܦܐ̈ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܬܝܢ ܂ ܫܪܒܐ ܕܥܐܕܐ ܃ ܘܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡܬܝ ܕܗ̇ܘܐ ܥܕܥܕܐ ܃ ܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܒܒܝܡ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܂ ܟܠ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܬ̣ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܦܫܩ ܂ ܕܒܪܓܘܢ ܗܠܝܢ ܗܘܠܠܐ̈ ܕܒܝܬ ܩܬܘܠܝܩܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܗ̤ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܕܒܝ̇ܐ ܕܝܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܃ ܐܚܝܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܠܐ ܀ XܝX XܢܢXܝX XXXܝX XܠXܝXܝX· ܃ · ܠܡܢܐ ܠܝܠܘܬܐ̈ ܟܠ ܦܬܓܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܂ ܕܥܠ ܦܘܡ ܬܪܝܢ ܘܬܠܬ ܣܗܕܝܢ̈ ܬܩܘܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܟܠ ܂ ܘܡ̣ܢ ܦܘܡ ܟܠܗܘܢ X ܒܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܡܘܕܝܢ ܠܗ ܂ ܟܠ ܂ ܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ ܃ ܒܪܝܐ̈ ܕܟܠܗܘܢ ܝܕܥܝܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܘܡܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܫܒܥ̇ܐ 2ܕܕܘܝܕ ܡܫܡܫܝܢܢ ܂ ܘܒܚܕܒܫܒܐ ܟܠ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܫܬܐ ܝ ܐܠܦܐ̈ ܂ ܘܢܘܚܡܗ̇ ܕܩܝܡܬܐ ܂ ܘܗܟܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܟܐ ܕܟ̇ܐܢ X ܡܫܡܫܝܢ ܂ ܠܘ ܗܟܢܐ ܚܝܨܐܝܬ ܒܥ̣ܘ ܩܢܘܢܐ̈ ܟܠ ܫܒܥ ܡܫܡܫܝܢ ܃ ܘܒܐܚܪܝܐ ܬܠܬ ܂ ܒܠܚܘܕ ܗܢ̇ܘܢ ܕܫܒܥܐ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܠܝܢ ܝ ܝ ܕܡܬܟܝܢܝܢ ܡܫܡܫܝܢ ܗܟܢ ܐܡܪܝܢ ܂ ܕܙܒܢܐ̈ ܟܠ ܒܡܘܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܐܝܬ ܕܫܬܐ ܂ ܟܕ ܗܢ̇ܘܢ ܕܗܘܠܠܐẌ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܟܢܐ ܢ̇ܦܩܝܢ XܘܒX ܒXܝX ܝXܠXܝX· XXܝX ܟܠ ܃ ܘܫܒܝܥܝܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܡܢܬܢܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܣܕܪܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܟܠ ܂ ܘܫܒܚܠܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܂ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ ܒܚܕܐ ܟܠ ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܟܕ ܡܩܝܡ ܝ ܡܝܬܐ̈ ܝܢ Xܡܚܪܪ ܠܟܠ ܂ ܘܗ̇ܘܐ ܐܠܗܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܡ ܡܐܡܪܟ ܂ ܟܕ ܣܚܦܬ ܠܡܘܬܐ ܘܣܛܢܐ ܕܫܡܗ ܢܦܫܗ ܒܫܡܟ ܂ ܟܕ ܟܠ ܕܢܬ ܂ ܘܦ̣ܪܥܬ ܟܐܢܐܝܬ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܘܠܥܘܠܐ̈ ܂ ܐܘܪܒܬ ܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܂ ܗܟܢܐ ܡܚܘܐ ܫܘܪܝܐ ܗܢܐ ܂ ܠܒ̣ܫ ܟܠ ܂ ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܡܫܘܕܥ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܬ̣ܝܗX ܠܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܬܒܝ̈ ܐܪܥܐ ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܦܘܡܢ ܡܡܠܠ ܚܟܡ ܘܐ ܂ ܘܪܢܝܗ ܕܠܒܢ ܟܠ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܓܝܘܪܐ̈ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ̈ ܂ ܨܘܬܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗ ܂ ܘܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܡܪܟܒ ܗܟܢ ܦܐܝܐ ܟܠ ܕܒܗ̇ ܂ ܠܒܣܪܐ ܕܦܓܪܝܢ̈ ܠܚ̇ܡܝܢ ܂ ܠܢܦܫܐ ܕܝܢ ܘܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܟܠ ܂ ܗܕܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܐܣܪܚ ܡܪܢ ܂ ܒܙܢܝܢ̈ ܙܢܝܢ̈ ܟܠ ܃ ܬܘܒ ܝܝ ܕܝܢ ܒܕܢܚܗ ܬܪܝܢܐ ܘܒܩܝܡܬܢ ܂ ܘܢܗܘܐ ܐܠܗܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܠܐ ܝܝ ܒܝܫܐ ܂ ܘܬܘܒ ܗܐ ܐܢܐ ܡܫܕܪܢܐ ܠܟܘܢ ܂ ܐܝܟ ܐܡܪܐ̈ ܟܠ ܂ ܐܡܬܝ ܕܡܚܣܕܝܢ ܠܟܘܢ ܘܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ ܃ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܥܠܝܟܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡܬܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܐܝܟ ܥܛܪܐ ܃ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝ ܡܪܡܝܬܐ ܩܝܢܬܐ ܟܠ ܡܘܕ ܢܢ ܂ ܕܐܢܬܘ̣ ܡܢܚܡܢܐ ܕܦܓܪܝܢ̈ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܢܒܗܬܘܢX ܂ ܐܘܪܚܬܟ̈ ܡܪܝܐ ܚܘܢܝ ܂ ܕܐܗ̇ܠܟ ܆ ܂ ܟܠ ܂ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܒܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܂ ܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܂ ܠܐ ܠܡ ܂ ܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ·ܝXܣܒܪܝܢ ܒXܝ ܙܐ ܢܒXXܘܢ ܂ ܢܒXܘܢ ܝܘܠܐ̈ ܒܣܪܩܘXܝܘܢ ܂ ܟܠ ܂ XܪܝXܝܬ ܠܐ ܠܝX [ܢܫܬܝX ܘܢ ܥܠܝ ܝXܝܠXܒܒܝ ܂ Ẍ Xܦ