simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܬܠܐ ܐܘ ܡܢ ܐܡܕ̣ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܕܐ̣ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝ̇ܬܒܐ ܥܠ ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘ- ܂ ܡܢ ܢܟܠܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܂ 5ܘܐܢ ܬܘܒ ܢܓܕܫ ܟܠ ܂ ܕܢܬܟܪܟܘܢ ܒܥܪܒ ܡܛܠ ܓܝܣܐ̈ ܃ ܒܩ̣ܢܛܐ ܗܘ̇ܝܢ ܗܘܘ̇ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܡܦ̇ܨܐ ܠܢ̣ ܂ ܢܦ̣ܠ ܡܢܗܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܟܠ ܕܝܢ ܕܡܪܢ ܃ ܗܘ̇ ܕܒܟܠܙܒܢ ܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠܝܢ ܃ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܫܟܚ ܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܝ̇ܕܥܢܐ ܗܘ̣ ܕܝܢ ܕܠܟܠܗܝܢ ܟܠ ܥܒ̣ܪ ܕܩܠܬ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ̣ ܘܒܙܘ 1ܘܫܒܘ 1ܘܐܚܪܒ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܪܐ ܕܒܗ·ܢ̈ ܂ ܡܢ ܒܪ ܝ ܆ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܝܢ̈ ܘܠܥܠ ܂ ܘܢܫܐ̈ ܟܠ ܕܟܘܠܗ̇ ܓܠܘܬܐ ܒܙܘ ܂ ܘܐܘܩܕ ܩܘܪܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܘܩ̣ܛܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܠܗ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܂ ܘܡܛܠ ܕܣܓܝ ܕܚ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܠ ܒܝܘܡܐ ܂ ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܘܚܡܪܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܡܟܘܠܬܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܫ̇ܡܥ ܬܫܪ ܠܗ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܡܠܐ̈ ܟܠ ܡܪܒܥܐ ܃ ܕܢܕܡܐ ܒܗܝܢ̈ ܠܐ ܡ̇ܡܪܚܝܢܢ ܕܣܓܝ ܫܦܝܪܢ̈ ܂ ܝX
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕ- ܣܬܪܗܒ ܠܡܥܒܪ ܒܢܗܪܐ ܐܬܚܢܩܘ 3ܥܡ ܣܘܣܝܗ ܟܠ ܘܡܠܝܐ ܝ ܂ ܪܒܐ ܐ ܬ ܗܘܐ ܒܗ̣ ܂ ܠܐ ܐܫܟ̣ܚ ܕܢܥܒܪܘܢܝܗܝ ܂ ܐܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐ ܬ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܝ̣ܕܥ ܩܘܕ ܫܕܪ ܥܠܘܗܝ ܠܡܪܙܒܢܐ ܚܕ ܟܠ ܠܬܡܢ ܙܝܢܐ ܘܥܒܘܪܐ ·X ܘܚܝܘܬܐ̣̈ ܘܚ̣ܪܒ ܐܢܘܢ ܂ ܘܫܩ̣ܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܫܟܚܘ ܂ ܩܠܝܠX ܕ ܢ ܡܢ ܦܪܫܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܐܙܠ̣ ܠܒܛܢܢ ܟܠ ܥܡܗ ܥܒܪܘܝ ܢܗܪܐ ܠܡܥܪܒܐ ܘܒ̣ܙܘ ܘܐܚܪܒܘ ܘܫܒܘ ܘܐܘܩܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܢܬ ܐ ܕܗܒܐ ܗܘ̇ ܕܥ̇ܝܕܐ ܂ ܘܐܫܬܘܕܝ ܕܝܢ̣ ܐܪܒܝܢܕܐ ܠܡܬܠ ܟܠ ܐܠܦܝܢ̈ ܠܝܛܪܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܂ ܘܐܩܝܡ ܠܢ ܩܝ̇ܡܐ̣ ܕܫ̇ܩܠܝܢܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܫܟܚܝܢX ܂ ܦܛܪܝܩܝܘܠܝܣ ܕܝܢ̣ ܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܟܠ ܐܙܠܘ 3ܥܕܡܐ ܠܢܗܪܐ ܦܪܬ ܂ ܟܕ ܡܚܪܒܝܢ ܘܫ̇ܒܝܢ ܘܒ̇ܙ ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܪܬ ܐ ܕܐܝܬ ܒܐܘܪܗܝ ܥܣܪ ܠܝܛܪܝܢ̈ ܦܪܙܠܐ ܂ ܘܟܕ ܗܕܐ ܟܠ ܦܪܙܠܐ ܕܣ̇ܦܩ ܠܗ ܠܥܒ̇ܕܐ ܂ ܘܐܬܦ̣ܩܕ ܦܘܩܕܢܐ̣ ܂ ܕܬܬܠ ܝܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܠܗ ܐܫܒܩܝܗ̇ ܠ ܂ ܨܒܘܬ ܐ ܟܕ ܡܚ̇ܦܝܐ ܃ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܠܥܠ ܟܠ ܂ ܘܢܐܡܪܘܢ ܥܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܪܝܫܢܐ̈ ܡܡܠܠ ܝ ܐܢܐ ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܣܬܥ̣ܪܬ̇ ܂ ܘܚܠܝܛܘܬ ܪܚܡܐ̈ ܕܒܡܪܕܘܬ ܐ̇ ܂ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܟܠ ܡܬܐܡܪ ܝ ܗܘܐ ܡܢ ܦܪܘܫܐ̣̈ ܂ ܕܒܡܦܪܢܣܘܬܗX ܕܐܠܗܐ ܡܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܢܐ ܕܗܘ̣ ܩܒܪܐ ܝܝ ܥܬܝܩܐ ܕܐܝܬ ܦ̇ܬܚܝܢ ܘܡ̇ܠܝܢ ܠܗ ܂ ܟܠ ܐܢܘܢ ܂ ܘܬܘܒ ܦܬܚܘX ܐܚܪܢܐ̈ ܘܠܐ ܣܦ̣ܩܘX ܠܗܘܢ ܂ ܘܠܚܪܬ ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܇ ܐܬܟܢܫܘ 2ܣܓܝܐܐ̈ ܠܬܡܢ ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܂ ܐܝܬ ܟܠ ܝܕܝܥܐ ܗܘ̇ ܕܒܗ ܗܘ̇ܐ ܗܘܐ ܕܘܟܪܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܃ ܕܣܡܝܢ ܒܗX
Ps-Dion:ChronZuq ܦܢܝܢ̈ ܂ ܐܝܬ ܕܠܨܠܘܬܐ̣ ܘܐܝܬ ܕܠܬܓܘܪܬܐ ܂ ܦܘܪܢܣܐ ܓܝܪ ܟܠ ܃ ܕܣܡܝܢ ܒܗX ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܇ ܐܬܟܢܫܘ 2ܣܓܝܐܐ̈ ܠܬܡܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܢܝܢ̈ ܐܬܘ ܠܢ ܂ ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܚܕܚܕܢܐ̈ ܂ · ܐܬ̇ܐ ܟܠ ܗܘ̇ ܘܒܙܘܥܐ ܂ ܘܫܡܥܐ̈ ܬܟܝܒܐ̈ ܘܛܒܐ̈ ܕܠܐ ܫܦ̇ܪܝܢ̣ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܂ ܂ ܘܓܢ̣ܝܢ ܗܘܘ ܝ ܘܒ̇ܣܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘܡܢܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܫܒܬܐ ܂ ܘܐܩܝܡܘ 2ܕܢܗܘܘܢ ܥ̇ܒܕܝܢ ܠܗ ܠܥܐܕܐ ܗܢܐ