simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ . ܡܢ ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܐܬܓܠܝܘ ܟܠ Xܗ̇ܘ ܕܢܦ̣ܩ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܇ ܘܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝ̣ܬܐܐܬܐܡܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܬܕܝܢܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܕܝܥܐ ܟܠ ܚ̇ܕܬܐ ܘܕܠܐ ܒܟܝܢܐ . ܘܡܬܗܝܡܢܐ̇ ܟܕ ܛܒ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܢܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ X ܐܘ ܣܥ̣ܪ ܆ ܘܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܥܛܠܢ ܡܠܐ̈ ܟܠ ܒܟܝܢܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܕܘ̇ܠܐ ܕܢܬܗܝܡܢ X ܐܠܗܐ ܥܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܠܨܐ ܠܡܪܢܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܇ ܘܠܘ ܟܠ : ¹ܘܐܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܐܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܠܘܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡ̣ܘܬܐ ܘܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܚܙܘܢܐ̈ ܕܐܬܚܘܝ ܆ ܗܟܢܐ ܘܗܪܟܐ ܇ ܚܕ ܟܠ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܬܡܢ ܚܕ : ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘX ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܠܘܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܫܘܓܢܝܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܇ ܘܐܣܟܡܐ ܕܩܘܡܬܐ ܕܪܗܛܬ ܥܡ ܬܪܒܝܬܐ . ܟܠ ܘܗܪܟܐ ܇ ܚܕ ܐܠܨܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܇ ܠܘܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܆ ܟܬܪ ܕܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܇ ܐܨܛܒܝ̣ ܘܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܘܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܬܢܐ ܘܡܫܟܚ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢ ܥܒ . . . ܕܐ ܇ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢ̣ܬܪܢܐ ܐܦ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . XX ܟܠ ܗܘ̇ܝܐ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܐܝܟܢܐ ܕܢܩܝܦ ܫܘܚܠܦܐ ܠܗܘܝܐ . ܨܝܕ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ : ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܝܚܝܕܐܝܬܐܝܬܘܗܝ ܟܠ XXdd1 ܡܬܗܝܡܢ ܘܕܟܕ ²ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܬܕܡܘܪܬܐ Xܢ ܐܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ ܐܘ ܕܠܐ ܒܟܝܢܐ ܇ ܐܘ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܗܠܝܢ ܕܒܫܪܟܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܐܣܬܥܪ ܐܘ ܡܣܬܥܪܢ ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ [ . . . ]ܠܘܬ ܝܬܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܠܘ [ . . . ]ܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܘ ܕܐܢ ܟܠ ܇ [ . . . ]ܒܪ ܕܠܐ ܐܝܕܝܥܝܢ ܒܗ̇ . [ . . . ]ܐܘ ܕܐܢ ܐܝܕܝܥ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܇ ܐ̇ܘ [ . . . ]ܟܐ ܢܐܙܠ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܝܬ ܐܬܪܐ [ . . . ܟܠ ܚܕ [ . . . ]ܩܙܘܡܐ̈ ܇ ܐܢ ܩ̇ܝܡܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠ [ . . . ]ܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ [ . . . ]ܐܘܡܢܐ̈ ܇ Xܝܐܡܪܘ ܕܐܦ ܥܒܘ [ . . . ]ܐܠܗܐ ܇ ܒ̣ܪܐ ܟܠ [ . . . ]ܡܢܗܘܢ ܗܘܠܐ ܇ ܕܡܢܗ ܐܝܟ [ . . . ]ܡܠܘܐܐ ܡܕܡ ܒܕܡܘܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܕܡ [ . . . ] ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܗ̇ܝ ܡܨ [ . . . ]ܠܡܕܥ ܇ ܟܠ . ]ܐܘܡܢܐ̈ ܇ Xܝܐܡܪܘ ܕܐܦ ܥܒܘ [ . . . ]ܐܠܗܐ ܇ ܒ̣ܪܐ ܘܬܩ̣ܢ
PhiloxMab:ComProJohn [ . . . ]ܕܗ̣ܘܘ ܡܢܗ̇ ܇ ܘܟܕ ܚܕܐ ܗܝ ܢܘ [ . . . ]ܡܫܓܢܝܢ̈ ܟܠ ܛܥܡܬܐ̈ ܕܐ [ . . . ]ܘܕܙܪܥܐ̈ ܘܕܦܐܪܐ̈ ܇ ܘܕܓܢܣܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܥܠܝܗܝܢ : ܐܢ ܟܠ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܝܢ̈ . . ܐܝܟ ܕܡܫܪܝܢܢ ܗܟܝܠ ܕܗ̣ܘܝ̈ : ܘܗܘܝܢ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢܢ ܒܚܝܠܐ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܟܕ ܠܐ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܆ ܗܐ ܬܚܘܝܬܐ ܣܝܡܐ ܥܠ ܓܒܗ ܕܣܘܥܪܢܐ . ܕܗ̣ܘܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢܢ ܥܡܝܕܐ̈ . ܩܢܘܡܗ ܚܠܦ ܬܚܘܝܬܐ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܪܐ ܟܠ ܕܡܒܪܢܫ : ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ ܕܒܠܚܘܕ Xܝܐܠܗܐ ܥܡ̇ܪ ܒܗ ܆ ܢܣܝܡ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢܢ ܗ̣ܘܐ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܒܝܕ ܚܘܕܬܐ ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܗ̇ܘ ܟܠ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܘܪܘܚܐ : ܠܘ ܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܗ̣ܘܐ ܘܥܡ̣ܪ ܒܢ : ܐܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܕܡ ܕܒܥ̇ܐ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܡܚܝܠܘܬܐ ܠܟܝܢܐ ܟܠ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܆ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܫܟܚ ܠܡܥܒܕ