simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒܪܡܙܐ ܙܥܘܪܐ ܘܐܝܟ ܕܒܢܚܬܐ ܟܠ ܘܡܝܐ̈ ܘܐܐܪ ܘܟܢܫܝ̈ ܪܘܡܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ
Nars:memCreat ܘܒܗ ܢܬܟܣܘܢ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܘܟܠ ܡܐ ܕܒܗܘܢ . ܫܠ̣ܡ ܣܘܥܪܢܐ ܟܠ ܪܡܙܗ ܒܟܠ ܡܐ ܕܥܒ̣ܕ . ܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܢܚܬܐ ܦܐܝܐ ܕܡܨܒܬ
Nars:memCreat ܡܫܟܚ . I ܐܘ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܥܒܕܬ̣ ܡܕܡ ܐܘ ܦܘܩܕܢܐ ܟܠ ܫܒܚ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܫܦܝܪ ܥܒ̣ܕܗ ܘܐܣܗܕ ܩܠܗ ܥܠ ܪܒܘܬܗ ܕܚܝܠ
Nars:memCreat ܡܕܡ . ܟܕܢܘ ܩܠܝܗܘܢ̈ ܒܚܘܒܐ ܫܠܡܐ ܘܣܓܕܘ ܩܘܕܡܘܗܝ ܟܠ ܩܠܐ ܕܡܠܠ ܒܪܫܝܬ ܒܐܪܥܐ ܘܐܠܦܐܢܘܢ ܕܚܕ ܒܪܘܝܐ ܒ̣ܪܐ
Nars:memCreat 1ܘܥܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܒܗܘܢ ܚ̇ܐܪ ܗܘ̣ܐ . ܩܕܝܡ ܟܠ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . ܒܬܪܝܢ ܥܘܡܪܐ̈ ܡܬܒ̇ܩܐ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܘ ܝܪ . ܥ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܘܝܐ ܟܠ . 12ܬܘ ܠܡ ܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܦ ܒܕܡܘܬܢ ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܕܕܠܡܐ ܢܪܢܘܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܚܝܠܐ ܐܚܪܢܐ . ܒܐܕܡ ܨܠܡܗ ܟܠ ܘܪܘܚܐ ܗ̣ܘܐ ܟܠܡܕܡ . ܟܣܝܗ ܠܐܪܙܐ ܕܒܘܕܩ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ
Nars:memCreat ܒ̣ܪܐ ܟܠܡܕܡ ܘܒܫܘܠܡܐ ܕܟܠܡX ܕܗܘ̣ܐ ܪܟܒ ܐܢܫܐ . ܚܕܐ ܒܪܬ ܟܠ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܚܕܐ ܫܘܝܘܬܐ . 14ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܕܟܣܐ ܡܢ
Nars:memCreat ܕܗܘ̣ܐ ܘܒܬܘܩܢܐ ܕܨܠܡܗ ܕܐܕܡ ܫܚܠܦ ܩܠܐ . ܬܘ ܠܡ ܢܥܒܕ ܟܠ ܕܟܠܡX ܕܗܘ̣ܐ ܪܟܒ ܐܢܫܐ . ܚܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܫܡܥ ܟܣܝܐ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܗܘ̣ܐ ܕܢܐܠܦ ܡܪܘܬܝ . 155ܒܗ ܓ̇ܠܐ ܐܢܐ ܥܠ ܐܝܬܘܬܐ ܟܠ . ܘܢܗܘܐ ܨܠܡܐ ܒܝܕ ܓܠܝܘܬܗ ܡܟܪܙ ܟܣܝܘܬܝ ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ
Nars:memCreat . ܡܝܩܪ ܐܢܐ ܠܗ ܠܓܒܝܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܒܐܝܕܐ ܘܦܘܡܐ ܟܠ ܕܟܝܢܝ ܟܣܝܐ ܘܒܗ ܡܠܦ ܐܢܐ ܠܪܘܚܢܝܐ̈ ܫܘܠܛܢܝ ܕܥܠ
Nars:memCreat ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܒܐܝܕܐ ܘܦܘܡܐ ܓܒ̇ܠ ܐܢܐ ܠܗ ܘܢ̇ܦܚ ܐܢܐ ܒܗ . ܟܠ ܠܪܘܚܢܝܐ̈ ܫܘܠܛܢܝ ܕܥܠ ܟܠ . ܡܝܩܪ ܐܢܐ ܠܗ ܠܓܒܝܠܘܬܗ ܡܢ
Nars:memCreat ܕܡܛܠ ܫܝܛܐ ܐܙܥܪ ܢܦܫܗ ܒܫܡ ܗܕܡܐ̈ . ܫܩ̣ܠ ܠܗ ܡܪܝܐ ܥܦܪܐ ܟܠ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܘ ܐܝܬܘܬܐ ܕܠܐ ܪܘܟܒܐ ܕܟܒܐ ܕܟܣܝܐ ܡ̣ܢ
Nars:memCreat ܓܢܣܢܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܢܪܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܛܒܥܐ ܕܡܠܬܗ ܟܠ ܘܚܘܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܝܠܕܬ ܚܝܐ̈ . 185ܟܢܫ ܨܐܕܘܗܝ
Nars:memCreat ܐܝܟ ܕܠܡܪܐ . XXXXXXXܒܫܡܝ X -- ²³ܫܢܬܐ ܪܫܠܝܐ : ܟܠ ܐܢܘܢ ܒܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܦ̣ܩ ܘܝܠܦ ܚܝܠܐ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ . ܛܢܢܐ ܫܓܪܗ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܒܕܡܘܬ ܢܘܪܐ 23ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܟܠ ܢܦܫܗ ܘܚܫ̣ܟ ܡܢܫܠܝ ܕܚܙܝܗܝ ܠܐܕܡ ܕܥܒܝܕ ܡܪܐ ²⁹ܥܠ
Nars:memCreat ܕܡܫܐܠ ܠܗ ܠܨܠܡܗ ܕܐܝܟܐ ܐܢܬ . | ܝ̇ܕܥ ܕܐܝܟܘ ܘܡܫܐܠ ܠܗ ܟܕ ܟܠ ܦܪܕܝܣܐ . ܐܝܘ ܪܘܚܢܐ ܕܐܫܡܥ ܩܠܐ ܕܠܐ ܗܕܡܐ̈ ܐܝܘ ܝ̇ܕܥ
Nars:memCreat ܩܢܝܢܝ̈ . ³⁷ ܒܝܕ ܢܥܡܬܐ̈ ܪܥܘܡܬܐ̈ ܒܥܝܗܝ ܠܐܒܝܕܐ ܟܠ ܨܠܡܐ ܓܠܝܐ ܡܒܕܩ ܟܣܝܘܬܝ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܝܪܬܐ ܕܣ̇ܡܬܟ ܡܪܐ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܪܚ̇ܫ ܒܐܪܥܐ ܘܢܒܛܠ ܪܗܛܐ ܕܩܠܝܠܘܬܟ ܕܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܘܦܟ̣ܪ ܘܫܕܝܗܝ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܒܝܕ ܠܘܛܬܐ̈ . ܠܝܛܐ ܬܗܘܐ ܡܢ
Nars:memCreat ܡܫܟܚ ܐܝܟ ܒܪܘܝܐ . ܥܡ ܪܘܚܢܐ̈ ܥܛܝܦܝ̈ ܢܘܗܪܐ ܒܪܐ ܗܘ̣ܐ ܟܠ . ܒܗܕܐ ܬܢܘܝ ܟܣܝ ܫܪܒܗ ܕܐܟ̇ܠܩܪܨܐ 33ܕܠܐ ܢܣܒܪ ܠܗ ܕܚܝܠ