simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܒܚܘܒܗ ܠܘܬ ܥܛܠܐ̈ ⁵ ܘܩܘܝܘ ܒܥܛܠܘܬܐ ܟܕ ܬܘܒ ܙܗܝܪܝܢ̈ ܟܠ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܥܠ ܩܠܐ ܕܐܝܢܐ ²ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ I ܐ 1ܐܬܐ ܡܚ̇ܟܡ
Eph:madCrucifix ܠ X ܠܚܡܐ ܩ̣ܨܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܪܙ ⁴ܕܒܚܬܐ ܕܦܓܪܗ ܟܣܐ ܡܙܓ ܟܠ ܕܠܐ ܡܘܡܐ ܗܘܐ ܢܟܣܬܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܝܢ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܒܕܡܗ ܡܫܝܢ
Eph:madCrucifix ܢܢ 11ܢܒܝܐ ܩܪܝܗܝ ܥܡܐ ܠܡܪܗ̇ ܕܢܒܝܘܬܐ ܐܝܩܪܗܘܢ ܨܥܪܐ ܟܠ ܘܐܣܬܒܪܬ ܨܗܝܘܢ ⁵ ܚܙܬܗ ܘܐܬܟܡܪܬ ܠܫܘܦܪܐ ܕܐܦܨܚ
Eph:madCrucifix ܐܪܙܝܢ̈ ܒܙܩܝܦܘܬܗ X ܒܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܡܪܐ̈ ܢܚܘܪ ܐܚܝ̈ ܢܚܙܐ ܟܠ ܐܡܪ ܩܘܫܬܐ ܥܘܢܝܬܐ : ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܒܪܐ ܡܪܐ ܪܙܐ̈ ܕܫ̇ܠܡ
Eph:madCrucifix ܛܘܦܣܝܢ̈ ܕܪܫܡܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ X ܠܫܝܘܠ ܘܠܛܘܥܝܝ ܐܒܗܬ ܡܪܢ ܟܠ ܕܒܓܘ ܨܗܝܘܢ X ܥܘܢܝܬܐ : ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܒܪܐ ܕܒܙܩܝܦܘܬܗ ܫܠܡ
Eph:madCrucifix 10ܐܬܪܗܒܬ ܡܨܪܝܢ ܒܐܡܪ ܦܨܚܐ ܐܡܪܐ ܗܘ ܩܛܝܠܐ ܩܛܠ ܟܠ ܬܒܘ ܗܘܘ ܥܡܡܐ̈ ܒܗܬ ܣܛܢܐ ܘܒܥܪܘܒܬܐ ܗܘ ܚܢܩܗ ܗ̇ܘ ܙܟ̇ܐ
Eph:madCrucifix X4ܟܝܢܐ̈ ܘܟܬܒܐ̈ ܛܥܝܢܝܢ ܐܟܚܕ ܪܙܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܗ ܟܠ ܢܒܝܐ̈ ܐܝܟ ܫܡܫܐ̈ ܝܘܩܢܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܡܠܟ ܥܠ
Eph:madCrucifix ܬܪܥܝܢ̈ X 1ܒܗܢܐ ܥܕܥܕܐ ܐܬܡܙܓ ܗܘܐ ܕܡܗ ܕܐܡܪ ܩܘܫܬܐ ܒܓܘ ܟܠ ܟܢܫܬ X X 1ܒܗܢܐ ܥܕܥܕܐ ܐܬܪܣܣ ܗܘܐ ܕܡܗ ܕܐܡܪ ܦܨܚܐ ܥܠ
Eph:madCrucifix ܐܚܝ ܠܥܡܡܐ̈ ܚܠܦ ܗ̇ܘ ܦܛܝܪܐ ܕܡܝܬܘܐܟܘܠܘܗܝ̈ X ܝܗܒܬ ܠܢ ܟܠ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܗ̇ܘ ܠܚܡܐ ܕܩܨܐ ܒܛܠ ܦܛܝܪܐ 5ܠܚܡܗ ܕܡ̇ܚܐ
Eph:madCrucifix X XX ܚܙܐܘܗܝ ܕܝܢ ܪܙܐ̈ ܠܐܡܪ ܩܘܫܬܐ ܨܪܘ ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܟܠ ܓܝܪ ܛܘܦܣܐ̈ ܒܩܕܘܫ ܩܘܕܫܐ̈ ܫܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܩܘܝܢ ܠܗ̇ܘ ܓܡܪ
Eph:madCrucifix ¹ [III . ] X -- -- -- -- -- -- 1 ¹ܝܩܝܪܐ ܗ̣ܢܘܢ ܗܘ ܦܪܥܘܗ̇ ܟܠ ܐܫܬܡܠܝܘ ܪܙܐ̈ ܘܛܘܦܣܐ̈ XX ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܚܬܡ ܕܗܐ ܡܫ̇ܠܡ
Eph:madCrucifix ܕܗ̣ܘܐ ܥܪܒܐ X ܒܗܢܐ ܥܕܥܕܐ ܫܒ̇ܚ ܡܘܫܐ X ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ ܟܠ ܕܐܒܐ̈ X ܒܗܢܐ ܥܕܥܕܐ ܪܗܛܘ ܗܘܘ ܕܐܒܐ̈ ܥܠ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ
Eph:madCrucifix ܘܫܬܩ ܕܢܚܘܒ ܒܪ ܩܠܗ XX X ܬܘ ܢܥܒܕ ܐܚܝ̈ ܒܝܪܚ ܢܝܣܢ ܥܕܥܕ ܟܠ ܡܢ ܓܘ ܦܟܐ X 1ܒܗܢܐ ܥܕܥܕܐ ܩܡ ܒܝܬ ܕܝܢ̣ܐ ܒܘܟܪܐ ܡ̇ܙܟܐ
Eph:madCrucifix ܒܪܝܬܐ̈ X ܢܫܩܗ ܗܘܐ ܝܗܘܕܐ ܘܫ̣ܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ܣܟܪ ܦܘܡܐ ܕܝܗܒ ܟܠ X ܐܚܝܕܝܢ ܠܗ ܘܐܬܝܢ ܘܫܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ¹⁰ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ
Eph:madCrucifix ܠܫܢܝܢ̈ X 8 ¹ܪܟܝܒ ܗܘܐ ܥܠ ܩܝܣܐ ܟܕ ܟܣܝܐܝܬ ܪܟܝܒ ܗܘܐ ܟܠ ܕܩ̣ܥܐ X ܫܐܠܗ ܗܪܘܕܣ ܒܣܪܗ ܘܫܬ̣ܩ ܟܕ ܒܗ ܗܘ ܫܪܝܢ ܗܘܘ
Eph:madCrucifix XX ܫܡܝܐ ܕܐܦܨܚܘ ܗܘܘ ܟܕ ܥܡܕ ܗܘܐ ܐܟܡܪܘ ܘܐܚܫܟܘ ܗܘܘ ܟܕ ܟܠ ܒܪܬ ܨܗܝܘܢ ܕܓܠܐ ܪܝܫܗ̇ ܘܛܦܝܠܢ̈ ܐܝܕܝܗ̇̈ ܒܕܡ ܝܪܬ
Eph:madCrucifix ܐܦ ܫ̇ܪܐ ܟܠ X0ܪܡܐ ܗܘܐ ܒܓܘ ܩܒܪܐ ܘܫܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ܩܠܐ ܕܡܨܪܐ ܟܠ ܡܠܐܟܐ̈ X9ܣܝܡ ܗܘܐ ܟܠܝܠ ܟܘܒܐ̈ ܘܟܣܐ ܗܘܐ ܒܗ ܚܝܠܐ ܡܪܟܒ
Eph:madCrucifix X0ܪܡܐ ܗܘܐ ܒܓܘ ܩܒܪܐ ܘܫܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ܩܠܐ ܕܡܨܪܐ ܫܘܥܐ̈ ܟܠ ܗܘܐ ܟܠܝܠ ܟܘܒܐ̈ ܘܟܣܐ ܗܘܐ ܒܗ ܚܝܠܐ ܡܪܟܒ ܟܠ ܐܦ ܫ̇ܪܐ
Eph:madCrucifix ܕܦܘܡܗ ܙܘܦܐ ܗܘܐ ܡܚܘܪ ܚܘܒܐ̈ X ܥܕܝܠܐ ܥܕܠܗ ܗܘܐ ܕܠܐ ܠܡ ܟܠ ܕܒܡܘܬܗ ܢܚ̇ܐ ܠܝܠܕܘܗܝ̈ ܕܐܕܡ X ܚܛܝܬܐ ܩ̣ܪܒܬ ܠܡ̇ܚܣܐ
Eph:madCrucifix ܝܕܥܬܐ̈ 4ܡܫܚܬܗ ܗܘܬ ܡܪܝܡ ܟܕ ܠܟܪܘܒܐ ܕܢܩܪܘܒ ܨܝܕ ܪܫܗ ܟܠ ܚܘܒܐ̈ X ܥܕܝܠܐ ܥܕܠܗ ܗܘܐ ܕܠܐ ܠܡ ܝܕܥ ⁵ ܟܕ ܒܗ ܟܣܝܢ ܗܘܝ