simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܩ̇ܢܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܢܫܘܗܝ̈ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܡܙܕܒܢܘ ܐܙܕܒܢܘ ܀ ܝ ܂ ܝ ܟܠ 2ܒܡܘܨܠ ܙܒܢܐ ܕܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܃ ܐܬܠܒܟ ܘܐܬܬܕܝܢ ܂ ܘܐܬܒܙܙ
Chron1234 ܐܢܫ ܠܐܬܪܗ ܀ ܘܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܥܒܕܐܠܗ ܐܒܘ ܠܥܒܣ ܫܕܪܗ ܠܐܒܘ ܟܠ ܃ ܠܐ ܐܬܦܢܝ ܓܒܪܐ ܥܠ ܚܒܪܗ ܂ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܐܬܒܕܪܘ ܂ ܘܐܙܠ
Chron1234 ܐܝܟܐ ܕܡܫܬܟܚܝܢ ܂ ܘܒܥܪ ܒܬܪܗܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܦܠܐܣܛܝܢܝ ܟܠ ܕܢܒܘܙ̣ܘܢ ܐܘܣܝܐܣ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܕܢܬܩܛܠܘܢ ܐܚܝܢܝܗܘܢ̈
Chron1234 ܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܂ ܐܩܝܡ ܪܝܫܐ ܥܠ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܂ ܐܢܫ ܡܢ ܟܠ ܕܚܪܢ ܂ ܒܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܝܬ ܒܬܝܢ̈ ܂ ܘܒܬܪ ܕܚܒܠ
Chron1234 ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܂ ܕܟܡܐ ܙܒܢܬܐ̈ ܡܪܚܫ ܗܘܐ ܠܟܪܣܗ ܕܗ̇ܘ ܕܫ̇ܬܐ ܟܠ ܩܘܩܐ̈ ܕܦܚܪܐ ܕܡܛܟܣܝܢ ܘܣܝܡܝܢ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܂ ܘܟܬܝܒ ܥܠ
Chron1234 ܬܘܩܢܐ ܕܒܡܥܪܒܐ ܗܘܝ̈ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܂ ܡܢ ܪܥܠܐ̈ ܟܝܬ ܟܠ ܡܝܠܝܢ̈ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܕܕ̇ܐ ܗܘܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܪܒ
Chron1234 ܝܘܡܐ ܥܣܪܢ ܐܠܦܝܐ̈ ܡܝ̇ܬܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܢ ܕܐܬܥܙܙ ܟܘܪܗܢܐ ܟܠ ܂ ܒܒܘܨܪܐ ܕܝܢ ܘܐܬܪܐ ܕܚܘܪܢ ܆ ܡܬXܢܝܐ ܕܒܝܪܚܐ ܚܕ
Chron1234 ܚܫܚܬܐ ܡܠܟܝܬܐ ̤ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ ܩXܡ ܕܢܡܛܐ ܠܚܪܢ ܐܫܬܓܫܬ̇ ܟܠ ܂ ܘܐܝܬX ܥܡܗ ܠܚܪܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫܒܩܗ̇ ܠܕܪܡܣܘܩ ܕܝܕܝܐ ܡܢ
Chron1234 ܕܟܢܫ ܂ ܝ ܘܟܕ ܐܫܬܘܕܝ ܠܨܢܥܬܐ ܫܒܩܗ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܆ ܐܦ ܟܠ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܐܬܛܒܒ ܠܘܬ ܡܘܣܠܡ ܃ ܐܚܕܗ ܇ ܘܢܣܒ
Chron1234 ܓܒܝܢ̈ ܃ ܨܪܘܗܝ ܠܡܘܬܐ ܩܕܡ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܫܠܡܘܗ̇ ܟܠ ܗܘܘ Xܘܒ ܘܡܢ ܒܘܠܓܪܐ̈ ܕܠܡܥܪܒܐ ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܐܙܕܪܒܘ ܡܢ
Chron1234 ܟܠܗ ܡܢ ܡ̇ܫܠܡܢܘܬܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܕܒܐܣܟܝܡܐ ܡܬܗܦܟ ܥܡ ܝX ܟܠ ܘܝܕܝܥܐ̈ ܕܒܗ̇ ܂ ܘܟܕ ܝܕܥ̇ܘ ܨܒܝܢܗ ܕܠܐܘܢ ܆ ܕܪܚܝܩ
Chron1234 ܕܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܀ ܘܒܫܢܬ ·ܦܛ· ܕܛܝܝܐ̈ ܫܕܪ ܫܪܝܗܝ ܠܡܚܡܕ ܟܠ ܗܘ ܘܠܝܕ ܓܒܪܐ ܥܪܝܡܐ ܂ ܘܐܣܓܝ ܬܒܥܬܐ̈ ܘܥܩܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ
Chron1234 ܓܒܪܐ ܕܫܩܠ̈ ܐܦܣܘܢܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘ̇ܐ ܗܘܐ ܟܠ ܂ XXܝܢXܐ XܦܢܝXX XXܐ XܠX ܀ ܠܗܘܢ ܆ ܒܟܠ ܫܢܐ ܕܝܢܪܐ ܚܕ ܡܢ
Chron1234 ܝܘܡܐ ܐܠܦ ܕܝܢܪܐ̈ ܘܣܘܣܝܐ ܚܕ ܘܥܒܕܐ ܚܕ ܂ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܟܠ ܫܝܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪ ܃ ܘܢܬܠ ܥܒܕ ܂ XXX ܂ ܝ ܐܠܡܠܟ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܆
Chron1234 ܕܨܒܘ̤ ܗܝܕܝܢ ܐܬܐܠܨܘ ܪܘܡܝܐ̈ ܘܝܗܒܘ ܠܗܘܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܂ ܟܠ ܠܦܕܠ ܂ ܘܥܠܘ ܠܐܬܪܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܬܡܢ ܫܒܘ ܘܒܙܘ ܂ ܘܥܒܕܘ
Chron1234 ܕܐܫXܘܬܦ ܒܩܛܠܗ ܕܥܘܬܡܢ ܢܬܒ ܥܠ ܐܪܥܐ ܂ ܘܝܬ̣ܒ ܟܠܗ ܥܡܐ ܂ ܟܠ ܕܗܐ ܠܡ ܡܥܘܝܐ ܫܕܪ ܟܕ ܬܒ̇ܥ ܠܗ̇ܘ ܕܩܛ̇ܠܗ ܠܥܘܬܡܢ ܂ ܗܫܐ ܆
Chron1234 ܫܢܬܐ ܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܕܪܝܟܘܢܐ̈ ܂ ܚܠܦ ܟܠܗ̇ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܂ ܟܠ ܥܝܕ ܒܪ ܓܢܡ ܠܩܢܫܪܝܢ ܂ ܘܥܒܕ ܥܡܗ ܂ XXX ܂ ܝ ܬܢܘܝ ܕܢܬܠ ܠܗ
Chron1234 ܫܢܬܐ ܡܐܬܝܢ ܐܠXܝܢ ܕܝܢܪܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܢܥܠܘܢ ܛܝܝܐ̈ ܠܡܨܪܝܢ ܟܠ ܕܥܘܡܪ ܒܪ ܥܨ ܂ ܢܦܩ ܘܐܙܠ ܠܘܬܗ ܂ ܘܫܪܬ̇ Xܢ ܕܢܬܠ ܠܗ
Chron1234 ܡܕܝܢܬܐ ܂ XXܝ X ܐܘ ܩܪܝܬܐ ܕܥ̇ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗ̇ ܪܘܡܝܐ̈ ܟܠ ܝܪܡܘܟܐ ܂ ܘܪܘܡܝܐ̈ ܐܬܘ ܠܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ ܛܝܝܐ̈ ܂ ܟܕ
Chron1234 ܦܪܘܣ ܕܬܦܘܩ ܐܢܬܬܗ ܕܪܝܫܢܐ ܗ̇ܘ ܆ ܘܬܡܙܘܓ ܠܡܠܟܐ ܚܕ ܟܣܐ ܟܠ ܕܢܬܪܟܢܘܢ ܕܢܥܠܘܢ ܠܒܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܆ ܡܢ