simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܥܠܬܢܐ ܡܬܬ X - ܘܠܪܘܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܝܕ ܫܘܘܟܢܘܗܝ̈ ܟܠ . ܐܒܗܘܬܐ ܡܫܬܡܝܐ . ܘܠܒܪܐ ܕܒܒܪܘܬܢܘܬܗ ³ܥܠܬܢܝܘܬ
BarEbr:CandSanc ܡܠܬܐ . ܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܝܠܗ̇ ܡܥܬܕܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܟܠ ܒ̇ܥܝܢ ܐܬܡ̣̇ܬܚܬ . ܘܐܬܪܡܪܡܬ̇ ܘܟܕ ܬܪܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇
BarEbr:CandSanc ܐܝܟ ܛܘܟܣܐ ܫܬܐܣ ܀ ܬܐ ܬܠܝܬ̣ܝܬܐ . ܡܛܠ ܡܡ̣̇ܠܥܘܬ ܟܠ ܦܫܝܛܐܝܬ ܀ ܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܝܬܐ . ܡܛܠ ܟܝܢܝܘܬܐ ܕܗܢܐX
BarEbr:CandSanc ܗܘܢܐ ܡܕܝܢ ܝܦܝܛܐ ܠܝܕܥܬܐ ܗ̣ܝ ܗܝ ܫܘܡܠܝܗ ܙ ܪ̣ܩ ܠܗ ܟܠ ܗ̣ܝ ܠܝܬܗ̇ . ܠܨ ܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܬܒ̇ : ܥܝܢܐ ܢܗܐ ܠܝ̇ܬܗ .
BarEbr:CandSanc ܡܕܡ ܘܡܕܡ ܠܐ ܦ̇ܚܡ ܠܗ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܬXܬܝܢ̈ . ܩܘܗܠܬ . ܟܠ ⁶ܘܒܩܪܟܕܢܐ̈ ܠܐ ܡܬܚ̣ܠ̇ܦܐ . ܛܒܐ ܗܝ ܓܝܪ ܚܟܡܬܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܗܠܝܢ . X X X X ܕܡܬܒ̣̇ܝܢ ܢܫܬ̣̇ܘܕܥ ܐܢܝܢ . ܕܬܪܝẌ ܟܠ ܚܟܡܬܐ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܐXܒ̈ . ܗܘܫܥ . ܡ̣̇ܢܘ ܕܚ̣̇ܟܝܡ ܢܣܬ .
BarEbr:CandSanc ܣܦܪܐ ܕܡܬܬܠܡܕ ܠ . . ܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܕܘ̇XX ܠ . ܓܒܪܐ ܡܪܐ ܟܠ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܐܝܬ ܠܟܘܢ . ܘܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܗܕܝܢ ܥܠܝ . ܘܬܘܒ
BarEbr:CandSanc ܡܕܡ ܗ̣ܘ ܠܗ ܐܘܟܝܬ ܢܦܫܗ ܠܗ ܡܬܓ̣̇ܠܝܐ ܒܪܬ ܚܐܪܐ̈ ܟܠ ܠܓܘ ܡܢܗ ܗܘ̇ܝܐ ܘܬܡ̣ܝܗܘ ܗܘܝܐẌ ܠܗ ܡܬܓ̣̇ܐܝܐ . ܘܩܕܡ
BarEbr:CandSanc ܚ̣̇ܝܘܬܐ . ܘܡܢܗ̇ ܡܬܬܪܣܝܢ̈ ܘܒܗ̇ ܪܒܝܢ̈ X ܢܨ ܒܬܐ̈ ܟܠ . ⁷ܒܕ ⁸ܚ̣ܙܐ ܕܡܢ X X X ܬܐ ܙܪܥܢܝܬܐ ܡܬܝ̇ܠ̣ܕܐ
BarEbr:CandSanc X ¹ܫܘܓܢܝܐ- . ܦܪܡܢܝܕܝܣ ¹⁷ܕܝܢ ܚܕ ܐܡ̣ܪ ܪܝܫܐ ܠܐ ܟܠ ܗܘ̇ܝܐ ܘܚܘܒܐ ܘܕ ܐܡ̣ܪ ¹⁴ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠܡܕܡ ܘܕܠܒܪ ¹⁵ܡܢ
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܪܟܒܐ̈ ܡܢ ܦܫܝܛܐ̈ ܡܩ̣̇ܝܡܢ . ܘܠܝܬ ܕ ܟܠ ܠܦܝܠܠܘܣܘܦܝܐX ¹ܫܡܗ . ܠܡܢܝܢܐ̈ ܪܝܫܐ̈ ܕܗܢܐ
BarEbr:CandSanc ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܓܘܫܡܐ ܐܦX ¹ܠܡܬܘܡܝܐ ܝ̇ܕ ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ . ܟܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܐܘ̇ ܡܕܡ ܐܚܪ ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝܪ . ܘܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܩܢܘܡܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ . ܘܗܟܢܐ ܘܗ̇ܢܘܢX ܝܘܬܢܝܐ̈ ܟܠ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܟܘܢ . ܘܐܝܟܢܐ ܗܘܝܐ̈ ܘܠܘ ܡܬܘܡܝܐ̈ ܐܢܘܢ
BarEbr:CandSanc . ܘܫܘܢܝܐ ܘܬܘܒ ܗ̣̇ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܒܡܐܡܪܐ ܕ̇ܥܠ ܩ ܀ ܣܪܝܘܣ ܟܠ ܢ . ܐ ⁸ . ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܐ ܡܬܝܬܐX ܕܡܫܝܚܐ ܘܫܘܚܠܦܗX ¹ܕܗܢܐ
BarEbr:CandSanc ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܢܣ̣̇ܬܘܕX¹ ܕܦܪܓܡܛܝܐ ¹¹ܗܕܐX ܟܠ ܗ̇ܝ ܝܚܝܕܬܐ ܠܟܠܘܘܢ ܗܠܝܢ ܟܢ̣ܝܫܐܝܬ ܫ̇ܪܝܐ ܘܕܥܠ
BarEbr:CandSanc ܐܢܫ ܠܐܦܝ̈ ܫܡܝܐ̈ ܕܥܠܝ ⁷ܨ̣ ܠܐ . ܘܪܓܠܐ̈ ܬܘܒ ⁸ܠܐܦܝ̈ ܟܠ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܒܓܐܕܝܪܐ ܓܙܪܬܐ ܒܣܟܝ̈ ܡܥܪܒܐ ܡܫ̣̇ܠܡ . ܕܪܝܫ
BarEbr:CandSanc ܩܪܝܪܘܬܐ ܥܠܬܐ ܗܝ ܕܠܒܝܕܘܬܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܐܠܨ ܐ ܕܟܠ ܟܠ ܡܘܙܠܬܢܝܐ ܕܡ̣̇ܚܡ . ܘܠܘܩܒܠ ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦܢ
BarEbr:CandSanc ܡܢܬܐ ܡܢ XX X X X ܒܡܢܬܐ ܡܢ ܡ̣̇ܘܙܠܬ . ܣܗܪܐ ܐܝܟ ܕܒܐܬܪܐ ܟܠ ³ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܕܠܐ ܓܘܢܐ ܬ ܡ ܗ̇ܝ ܕ ܒܟܪܘܟXX ܕ ܡܘܢܠܬܐ ܟܪܟܐ .
BarEbr:CandSanc ܡܢܬܐ ܡܢ ܢܘܪܐ ܕܡܫܬ ܟܕ ܒܟܝܢܐ ܠܐܦܝ̈ ܠܥܠ ܡܬܬܙܝ̣ܥܐ . ܡܢ ܟܠ ⁵ܕܡ̣̇ܘܙܠܬܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥܐ ܀ ܡ ܫܓܪܗ̇ ܕ ܢܘܪܐ ܘܕ ܘܥܟ̇X .
BarEbr:CandSanc ܢܘܗܪܐ . ܘܟܕ ܒܬܚܘܡܐ ܓܘܢܝܐ ܨ̇ ܒܝܢܢ ܕܢܬܚܡܝܘܗܝ . ܟܠ ܐܡ̣ܪܘ ܡܠܦܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܗܪܗ̇ ܕܢܘܪܐ . ܘ ܡܛܠ