simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܐ X ܢܬܥܢܐ ³ܗܘܢܐ : ܟܠ : ܘܕܢܪܚܩ ²ܢܦܫܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܟܠ ܡܕܡ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܢܚܫܘܒ ܗ̣ܘ ܠܗ : ܟܕ ܠܐ ܒ̇ܥܐ ܐܝܩܪܐ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܘ ܟܠ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܘܕܢܕܘܢ ⁴ܢܦܫܗ ܘܕܡܬܚܬܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ̣ ܥܠ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ¹³ܡܪܢܝܬܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܠܐ ܩܢ̣ܐ ܟܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ X ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܥܨ̣ܐ ܠܗܕܐ : ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܒܐ ܠܘܬ
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܘܗܝ X . ⁰ܡܘܟܟܐ ܪܒܐ̣ ܪܡܘܬܐ : ܘܪܘܡܪܡܐ ܪܒܐ ܘܫܘܒܚܐ ܟܠ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܆ ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܦܠ̣ ܕܬܚܝܬ
AbbaIs:Ascet ܝܘܡ ܐܝܟ ܐܟܣܢܝܐ ܕܠܡܚܪ ܡܬܚܪܪ . X ܓ . ¹ܐܢܐ ܟܕ ܡܢ ܨ̇ܦܪܐ ܟܠ ²ܐܬ̣ܝܠܕܬ̣ ³ܝܘܡܢܐ ܫ̣ܪܝܬ ܒܥܒܕܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܇ ܗܟܢܐ ܗܘܝ
AbbaIs:Ascet X ܝܕܬܫܝܐܐܡ̇ܪܝXXܝX¹ܚX ¹ </page><page> X ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܘܠ ܟܠ X ⁸ܕܝܢ X ܝ ܕܬܡܢܝܐܐܡ̇ܪ ܝ X¹ܙ X ¹ ܘܒܬܫܒܝܝܬܗܘܢ̈ ³X X ⁴ܝ
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܐ̣ ܘܟܠ ܐܝܟܐ ³ ܕܡܬܗܝXܟ ܐܢܐ̣ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܟܠ ²ܕܠܐ ܫ̇ܘܐܐܢܐ ܘܠܐ ܕܐܚܐ ܆ XX ܠܚܛܗܝ̈ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝ ܇
AbbaIs:Ascet ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܒ̇ܕܐ ܕܝܠܗ ܘܗܠܝܢ ܕXܨܠܝܢ ܘܗܠܝܢ Xdd X Xdd· ܟܠ . ܚܕ ¹0ܐܢܘܢ ܓܝܪ ¹¹ܦܓܪܐ XX ܘܡܥܕܪܝܢ ܠܚܕܕܐ̣̈ ܐܦ ¹²ܐܢ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ²ܡܢܗܘܢ ܇ ܕܠܐ ܬܫܡܠܐ ܟܠܗܘܢ ³ܚܝܝܟ̈ X ⁴ ܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ . ⁵ </page> ܟܠ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܢܦܫܟ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܟܠ ܚܫܐ̈ ܇ ܐܠܐ ¹ܐܬܥܝܪ ܨܝܕ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܆ ܕܠܐ ܬܬܠ ܬܘܩܠܬܐ ܠܩܪܝܒܟ ܇ ܓܠܝ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܟܠ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܛܪܕܐ ܡܢܟ ܠܕܚܠܬ X ܐ ܐ . XX ܠܐ ܬܓܠܐ ܩܕܡ
AbbaIs:Ascet ܚܛܝܬܐ . ⁵ X4ܡ̇ܨܐ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܛܒܐ ܐܠܗܢ ¹ܕܢܚܝܠ ܠܢ ܕܢܩܪܐ ܟܠ ²ܗܠܝܢ ³ܡܘܠܕܝܢ̈ ⁴ܡܟܝܟܘܬܐ ܇ ܘܗ̣ܝ ܡܟܝܟܘܬܐ ܫܒܩܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܠܐܝܟܐ ܕܒ̇ܥܐ ܢܐܙܠ . ܘܐܪܡܝܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܬܚܬ ²⁹ܟܕ ܟܠ ²⁸ܗܟܢܐ̣ ܗܐ ܐܪܒܥܐ̈ ܬܪܥܝܢ̈ ܐܝܬ ܒܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܗܢܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܚܘܫܒܐ ܕܡܫܐܠ ܗ̇ܘܝܬ ܠܗܘܢ̣ ⁵ܗܕܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ : ܗܘܝ ܟܠ ³ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܩܠܝܬܝ ܐܝܟ ܬܪܥܣܪ̈ ⁴ ܡܝܠܝܢ̈ . O⬩ܘܥܠ
AbbaIs:Ascet ܚܘܫܒܐ ܪܣ̇ܠܩ ܗܘܐ ܠܝ̣ ܡܫܐܠ ܗܘ̇ܝܬ ܠܗܘܢ ܇ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܪܚܝܩܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܩܠܝܬܗܘܢ ܡܢ ܕܝܠܝ ܬܪܥܣܪ̈ ܡܝܠܝܢ̈ . ܘܥܠ
AbbaIs:Ascet ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̣̈ ܘܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ . XX . bܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܐܒܐ ܟܠ |ܕܥܡ̇ܪܐܢܬ ܝܘܡܐ X ܩܕܡܝܐ̣ ܗܟܢ ܟܬܪ ܇ ܢܛܪ ܐܟܣܢܝܘܬܟ
AbbaIs:Ascet . X ⁸ܩ X </page><page> X ܩ . XX ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܐܒܐ ܐܒܪܗܡ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ܕܙ̇ܕܩ ܟܠ ܒܨܒܝܢܝ X ܒܨܒܝܢ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢ X X X X . X ⁸ X ܢܬܦܨܚ X ⁰ܝܠܕܐ
AbbaIs:Ascet ܕܘܒܪܐ X ܓܝܪ ܗ̇ܘ ⁸ܕܡܫܪܐ X ܒܗ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܥ̇ܒܕ ܒܗ ܙܒܢܐ ܟܠ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܗܦܟ X ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ⁷ܕܠܡܨܠܝܘ ܠܐܠܗܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܥܡ̇ܪ ܇ ⁸0ܘܡܚܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܡܡܪܝܢ ܗܘܘ XX ⁸¹ ܟܠ . X . XX ܘܐܝܬܘܗܝ ⁵⁸ܗܘܐ ⁵⁷ܡܫܝܢܐ ⁵⁸ܥܡ X ⁵ܟܠܗܘܢ ܐܚܐ̈
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܬܥܡܪ̣ ܗܘܝ ܫܬܝܩ ܘܐܡܪ : ܕܐܢܐ ܡܢܐ ܐܨܠܐ ¹ܠܝ ܆ ܟܠ : ܡܢܐ ܗܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܝX XX1ܗܘ |ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ :
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܕܒܟܘܢ ܕܠܐ ³⁸ܡܬܢܟܪܐ ܠܟܘܠܗ ܨܒܝܢܗ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܟܠ ܡܢ ܗ̇ܘ ³⁵ܕܠܒܪ X . ³ܡܛܘܠ ܗܢܐ ܐܡ̣ܪ X⁷ X ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ :
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܦܝܣܐ ܚܛܝܬܐ ¹¹ܠܠܒܗ̣ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ¹²ܥܡ̇ܪ ܟܠ ܝXX ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ X²ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ̈ X ¹ XXX X ² </page><page> X ܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܆
AbbaIs:Ascet ܡܪܫܘܬܐ |ܕܐܝܬ ܠܗ X ¹⁵ܥܠ ܩܪܝܒܗ . ܐܘ ܡܢ̣ܘ ܕܕܚ̇ܠ ܕܢܐܙܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܗܘ ²²ܚܟܝܡܐ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܦܪܘܩ ܢܦܫܗ̣ ܕܠܐ ܫ̇ܕܐ ܡܢ ܠܒܗ
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܡܩܘܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܥܢܝܐ ܒܗ̣ ܢܘܪܐ ܗܘܝܐ̣ ܘܡܘܩܕܐ ܟܠ ܠܡܐܚܕܗ̣ ܡܛܘܠ ܕܢܘܪܐ ܗܘ . ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ :
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ ܟܪܡܐ̣ X ܥܕܡܐ ܠܟܡܫܘܢܐ̈ . ܘܬܘܒ̣ ¹¹ܒܬܢܝܢ ܟܠ ܕܠܐ ܢܫܬܐ ܚܡܪܐ̣ ⁸ܘܠܐ ܚܠܐ ܕܡܢ ܚܡܪܐ̣ ܘܠܐ ܫܟܪܐ̣ ⁹ܘܠܐ
AbbaIs:Ascet ܡܠܐ X ²⁰ܝ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ¹⁹ܝ ܒܝܫܬܐ X ¹⁸ܘܪܘܚܐ̈ dd¹ܝ ܟܠ ܬܦܘܩ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡܗܘܢ ܆ ܛܪ ¹³ܢܦܫܟ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ¹⁷ܐܢܫ ܠܐܚܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ . ܒܨܝ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܠܟ ܐܚܝ̣ ܟܕ ܟܠ . ܗܟܢܐ̣ ܐܡ̇ܪ ܢܥܒܕ ܐܒܝ ܗ̇ܘ ¹⁸ܕܒܫܡܝܐ̇ ܐܠܐ ܫܒ̇ܩ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ܡܢܟܘܢ X² ܠܐܚܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ . ⁰ ²⁷ X XX ܐܝܢܐ ܗܟܝܠ ܟܠ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܟܘܢ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐܐܠܐ ܢܪܦܐ
AbbaIs:Ascet ¹¹ܒܝܫܬܐ ܕܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܗ ܇ ܐܠܐ ¹²ܘܐܢ ¹³ܒ̇ܟܐ̣ ܝܗܒܐ ܠܗ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܒܪܐ ܒܟܢܦܐ ¹0ܕܐܡܗ ܇ ܒܟܘܠ ܫܥܐ ܢܛܪܐ ܠܗ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܐܢ ܕܨܒܬܐ ܆ ܚ̇ܐܪ ܡ̇ܢ ܒܗܘܢ ܇ ²³ ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܢܦܐ ܟܠ ²0ܢܬܚܘܐ ²¹ܠܫܒܪܐ ܕܗܒܐ ܐܘ ܣܐܡܐ Xܢܐܘ ܡܪܓܢܝܬܐ̈ ²²ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܗܟܝܠ ܕܡܬܚܙܐ ܢܗܡܐ ܇ ܥܕܡܐ ܕܢܬܚܠܐ ܒܦܘܡܢ ܚܠܒܗ̇ . ܟܠ ܚܠܒܐ ܡܢ ܬܕܝܗ̇̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܬܬܪܣܐ ܠܢ . ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܐ ³ܕܠܒܢ ܘܢܚܒ ܐܟܣܢܝܘܬܐ ܇ ܡܛܠ ⁴ ܕܬܦܪܘܩ ܠܢ̣ ܐܝܟ ܟܠ ²ܠܐܒܘܢ ܕܢܬܒܥ ܠܢ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܢ ܕܣܓܦܘ ܠܢ . X0bܢܦܣܘܩ
AbbaIs:Ascet ܪܓܬܐ X . ܩ X0ܠܐ ܢܒܣܐ ܒܗ̇ ܆ ܕܠܐ ܬܣܢܐ ܠܢ̣ ܐܝܟ ܕܠܥܣܘ . XX ܟܠ ܇ ⁷ܘܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܡܩܛܠܗ ܐܝܟ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ̈ ²⁷ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܬܬܠ ²⁸ܠܢ ܠܒܐ ܓܢܒܪܐ ܥܠ ܟܠ ²⁴ܒܟܠ ²⁵ܡܕܡ ܇ ܟܕ ܡܟܒܫܝܢ ²⁶ܚܢܢ XX | ܗܕܡܝܢ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet X ²⁵ܡܢܟܪܝܘܬܐ ²⁴ܝ ܩܕܡܝܗ̇ ²³ܝX² </page><page> X X X0ܠܐ ܢܗܘܐ ܪܚܡܝ̈ ܟܠ X ²¹ X X²ܕܛܪ ²⁰ܝ ܡܢ ܩܕܡ ܐ̇ܦܝܗ̇ ¹⁹ ܝ X²ܟܒܫܝܢ ²⁸ܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܐ ³⁴ܕܠܒܢ ܥܕܡܐ ܕܡܫܬܥܒܕܝܢ X ܚܢܢ ³⁵ܠܗܘܢ ܆ ܕܬܩܘܐ ܟܠ ܢܗܘܐ ܠܐܒܗܝܢ̈ ܕܒܐܠܗܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܇ ܟܕ ܦܣܩܝܢ ܐܢܚܢܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܝ̇ܕܥ ܕܝܬ̇ܪ ܡܢܗ ܇ ܘܐܢ ܚ̇ܙܐ ܡܕܡ ܕܡܚܣܪ ܠܗ̣ ܠܐ ܟܠ ܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ¹⁴ܐܠܦܐ̇ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܚܕ ܐܕܫܐ ܣܐ̇ܡ ܇ ¹⁵ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ ܕܝܢ ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܝ ܡܢܗ̇ X ⁵⁹ܢܦܫܗ X ⁵⁸ܒܪܝXܝ ܗ̣ܘ X ܟܠ ܘܩܘܝܘ ܒܒܬܝܗܘܢ̈ . ܠܟܠ ܨܒܘ ¹⁸ܡܚܣܪܢܝܬܐ ܣ̇ܢܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ ܕܐܒܕܢܐ ܆ ܥܕܡܐ ܕܚܘܒܗ ܢܦܘܩ ܥܡܢ ܘܢܫܩܘܠ ܡܢܢ ܝܘܩܢܐ ܟܠ ܠܥ̇ܒܕܗ ܕܒܪܢܫܐ ܥܦܪܢܐ ܇ ⁰ X ܘܢܛܪܝܢ ܚܢܢ ⁴ܢܦܫܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܘܡ X ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ⁷ܫܠܝܚܐ | : ⁸ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܥܦܪܢܐ ܆ ܟܠ ܝܘܩܢܗ ܩܕܝܫܐ ܒܠܒܢ ܇ ܡܛܘܠ ܕܢܫܬܘܐ ܠܗ ܘܢܗܘܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܠܐ ܒܝܫܐ ܕܚܘܝܐ ܇ ܘܡܥܗܕܐ ܠܗܘܢ ܥܒܕܘܬܐ ²⁵ܡܪܝܪܬܐ ܗ̇ܝ ܟܠ ܇ ܘܢܛܪܐ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܇ ܘܣܟܪܐ XXX XX |ܠܐܕܢܝܗܘܢ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܐܡ̣ܕ ²ܗܕܐ ܇ ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩܘ ܨܒܝܢܗܘܢ ܟܠ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܚ̣ܒܬܢܝ . ³⁷ X4ܚܘܝ ܠܢ ¹ܬܘܒ ܕܠܘ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܥܠܬܐ ³ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ Xܢ ܕܝܢ : ܕܫ̇ܩܠܬܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܘܦܣܩܘ ܡܢܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܒܨܝܐ . ³0 ܘܥܡܝܩܬܗ̈ ³¹ܕܐܠܗܐ . ܚܢܢ ³²ܓܝܪ ܠܡ ܟܠ ܕܒܪܗ . ²⁸ܘܬܘܒ : ܓܠ̣ܐ ܠܢ ²⁹ X ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܕܘܚܗ ܇ ܪܘܚܐ ܓܝܪ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ¹²ܡܢܢ ܗܕܡܐ̈ ¹³ܕܚܕܕܐ̈ ܇ ¹⁴ܘܬܘܒ : ܕ ܗܕܡܐ̈ ܚܢܢ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܚܕ ܦܓܪܐܐܢܚܢܢ ܒܡܫܝܚܐ̣ ܗܝܕܝܢ
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ ܕܢܫܬܘܐ ܕܟܠܬܐ ܢܗܘܐ ܠܗ . X ܢܦܫܐ ܟܠ X ²ܐܝܟܢܐ ܒ̇ܥܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ̣̇ ܕܐܟܘܬܗ ܢܗܘܐ ܚܠܝܡܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܓܢܣ ܟܢܫܬ ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܗܠܝܢ ܛܒܐ̈ ܐܥܠ X ⁵ܠܡܠܟܘܬܗ ܟܠ ⁵⁵ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ . ܡܨܝܕܬܐ Xܝ X ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܕܝܬ ܒܝܡܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢ ܕܐܒܕܢܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܝ ܘܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX ܟܠ ܠܩܘܒܪܢܝܛܐ . ܐܠܐ ܓܝܪ ܢܫܬܟܚ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܫܠܚ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܚܘܪ ܗ̣ܘ ܒܗ̣ ܘܒܥ̇ܒܕܗ̣ X ܘܒܗܘܓܝܗ̣ ܟܠ ܒܛܝܠܬܐ̈ . ³ܝ X4ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܦܪܗܣܝܐ ܣܟ ܇ 0 XX ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܢܥܘܠ ܠܩܠܝܬܗ ܕܝܠܗ ܇ ¹ XX ܘܢܒܟܐ ܥܠ ܚܛܗܘܗܝ̈ . ⁰ XX ܟܠ ܥܡ ܚܕܕܐ̣̈ ܠܐ ܡܠܐ̈ ܕܐܠܗܐ̣ ܘܠܐ ܡܠܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܇ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܚܘܫܒܐ ¹ܕܝܢ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܐ ²ܘܟܠ |ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܟܘܢ ܘܟܠ ܟܠ ܠܐ ܡܬܒܙܚ ܘܟܠܡܕܡ ܚ̇ܙܐ̣ ܟܣܝܬܐ̈ ¹ܘܓܠܝܬܐ̈ . XX XX XX
AbbaIs:Ascet ܛܒܬܐ̣̈⁴ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܚܫ̇ܒ ܗܘ̇ܝܬ ⁵ܕܫܘܝܢ ܠܟܠܒܐ̈ ܟܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܡܨܥܪܐ̈ ²ܘܡܣܠܝܐ̣̈ ³ܘܕܚܣܝܪܝܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܣܢܝܩܝܢܢ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܟܠܗܝܢ ܇ ܟܕ ܐܝܬܝܢ ܡܛܝܒܐ̈ ܟܠ 1 </page><page> X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ : ܡܛܠ ܛܘܟܣܐ ܕܐܚ̈ ܐ ܫܪܘܝܐ̈ . X ܝ X ܩܕܡ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܣܢܝܩܝܢܢ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܟܠܡܕܡ ܇ X ܝ X ܕܒܗ ²ܢܗܘܐ ܟܠ ܡܛܝܒܐ̈ ܒܟܘܠ ܡܠ ܐ ¹ܕܫܡܥܝܢܢ ܘܒܟܠ ܥܒ̇ܕ XXX X ¹ܩܕܡܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܩܐ̇ܡ ³ ܠܩܘܒܠܢ . X ܠܐ ܬܗܘܐ ܚ̇ܫܒ ܢܦܫܟ ܡܕܡ ܇ ܕܢܗܘܐ ܟܠ X ¹ X X²X¹ ² XXX ܕܢܐܡܪ : ܫܒܘܩ ܠܝ ܇ ܡܛܠ ܕܒܡܟܝܟܘܬܐ ܒ̇ܛܠ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܆ ܠܐ ܕܚܠܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ . X ܦܘܩܩܐ X ¹ XXX XX ܘܠܐ ܟܠ |ܬܦܬܚ ܦܘܡܟ ܆ ܘܥ̇ܪܩ X XXX ܠ̇ܐ ܬܦܬܚ ܦܘܡܟ ܟܕ ܓܚ̇ܟ ܐܢܬ̣
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ dd ܥܠ ܡܕܡ X0 ¹ </page><page> X XX O⬩ܐܢ ܢܩܪܝܟ ܐܚܘ̣ܟ ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܟܠ ܠܟ : ܐܢ ܛܒܐܝܬ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ̣ ܐܘ ܠܐ X . ⁰ X ܕܝܗ̇ܒ ܐܢܬ X ²ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ¹ܡܢܟܘܢ ܢܥܒܕ ܨܠܘܬܗ ܇ ²ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܥܡܟܘܢ ܐܟܣܢܝܐ ܆ ܟܠ Xdd· ܒܡܒܣܝܢܘܬܐ XX ¹ </page><page> X XX ܐܢ ܡܙܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ . X8ܦܪܨܘܦܗ ܕܝܢ ܗܘ̇ܐ ܚ̇ܐܪ ܠܬܚܬ̣ ܟܕ ܡܬܟܚܕ . XX ܟܠ ܟܣܝܢ̣̈ ܒܐܢܢܩܐ XX ܠܐ ܢܓܠܐ ܕܝܢ ܫܢܘܗܝ̈ ܒܓܘܚܟܐ̣
AbbaIs:Ascet ܟܘܠܗ . X4ܟܕ ܩܐ̇ܡ ܗ̇ܘ ܕܪܒ̣ ܐܘ ܡܡܠܠ ܥܡ ܐܢܫܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܟܠ ܕܝܢ ܕܡܗܠܟ ܐܢܬ ܥܡ ܕܪܘܪܒܝܢ̈ ܡܢܟ̣ ܠܐ ܬܩܕܘܡ ܐܢܘܢ̣
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܇ ܦ̇ܩܚ ܠܟ ² ܕܢܬܬܥܝܩ ܗ̇ܘ ³ܕܩܪܟ̣ ܐܘ ܕܬܓܘܪ ⁴ܒܠܒܟ ܟܠ ܒܕܘܟܬܐ̣ ¹ܘܬܐܠܦ ܕܙ̇ܕܩ ܠܐܢܬܬܐ ܠܡܠܥܣ ܬܡܢ ܆ ܠܐ ܬܬܒ
AbbaIs:Ascet ܟܠܘ X ² X X ³ܘܥܐ̇ܠܐܢܬ ܨܝܕ ܐܚܐ̈ X ¹ XܝX ܬܫܒܩܝܘܗܝ X ܝ ܟܠ X ܕܟܘܪܗܢܐ ܇ ⁴ܘܠܐ ܬܘܒܕ ܚܝܠܗ̇ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܘܐܢ ⁴ܝ
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ ܓܝܪ ²ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܡܛܟܣܬܐ ܗܝ . X XX 4ܐܢ ܢܦܝܣܘܢ ܟܠ ܡܛܠ ܕܢܒܥܐ ܠܡܥܪܩ ܠܩܠܝܬܐ̣ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܢܦܫܗ . X
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ ܓܝܪ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̣ Xܢ ܕܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ ܗܘ . ܢ̇ ܟܠ ܗ̇ܘ ⁴ܕܠܐ ܡܨ̇ܐ ܇ ⁵ܥܕܡܐ ܕܢ̇ܦܠ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܘܚܕܝܢ ⁸ܠܗ .
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܇ ܘܬܚܙܐ ܐܢܬ ܠܟ ܕܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܬܟܪܟ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܟܠ ܠܟ ܐܠܗܐ X . X XX ܐܢ ܬܪܚܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܫ̇ܒܩ ܐܢܬ ܠܟ
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗ ܐܝܟ ܚܝܠܟ . X X0ܐܢ ܬܐܙܠ ¹ܠܕܘܟܬܐ ܟܠ ܕܗܘ ܣܘܥܪܢܐ̣ ܐܢ ܡܥܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ̣ ܐܘ ⁴ܡܐܢܐ̣ ⁵ 0O⬩ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܬܐܙܠ . ¹ XXX XXXX XX O⬩ܟܠ ܚܘܫܒܐ ¹ܕܡܩ . ܪܒ ܥܡܟ̣ ܟܠ ܇ ܐܠܐ ܐܪܦܝܗܝ ܒܗ̇ ܡܛܘܠ ܐܚ ܐ ܡܣܟܢܐ̇ ܘܐܠܗܐ ܡܦܪܢܣ ܠܟ
AbbaIs:Ascet ܫܐܠܬܐ ܒܙܒܢܐ ܕܩܪܒܐ ܆ ܠܐ ܬܐܡܪ : ܣܒ ܡܢܝ ܙܦܠܢ̣ ܐܘ ܗܒ ܠܝ ܟܠ ¹ ܡܢܐ ܦ̇ܩܚ ܠ ܝܬܝܪ . XX ܐܠܐ ܐXܢ ܡܨܠܐXܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܢܣܝܘܢܝܢ̈ . ¹³ X4ܐܢ ܒܥܝܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܥܕܪܟ ܡܢ ܟܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ¹²ܡܢ ܟܠܗ X ܠܒܗ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܆ ܡܣܝܥ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܓܢܣ ܕܢܘܢܐ̈ ܟܢܫܬ ܇ ܘܟܕ ܡܠܬ̣ ³ܢܓܕܘ XXܐܣܩܘܗ̇ ܘܠܛܒܐ̈ ܟܠ ܓܝܪ ܕܕܡܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܠܡܨ ܕܬܐ ܕܢܦܠܬ ܒܝܡܐ ܘܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܘܡܐ . ³ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘ ⁴ܢܫܚܠܦܝܘܗܝ ܠܦܓܪܐ ܕܡܘܟܟܢ ܟܠ ²ܠܡܩܡ ܒܝܘܡܐ ܕܩܝܡܬܐ̣ ܘ̇ܠܐ ܠܗܕܢܐܨܦ ܕܢܕܟܝܘܗܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܓܐܪܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ⁵ܕܐ̇ܬܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܗܘܘ ܓܝܪ ܟܕ ܫܕܝܢ ܟܠ ܠܡܩܢܐ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ̣ ܘܗ̣ܝ ⁴ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܢܛܪܬ ܐܢܘܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕ ܠܓܘ ܒܘܠܝܬܐ̇̈ ¹ܐܢ ² ܒܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܕܡ̣ ܥܕܡܐ ܟܠ ܐܘ ܢܠܦܝܘܗܝ ܐܘ ܢܛܟܣܝܘܗܝ . ² X ܐܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕ ܐܝܕܝܐ̈ ܆ ¹ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܚܝܠܟܘܢ ܆ XܝX X |ܠܐ ܬܥܩܒ X ܟܠ ܐܢܬܘܢ ܥܒ̇ܕ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ : ܐܢ ܠܡܚܛ ܐܣܦܪܝܕܐ̣̈ ܘܐܢ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܥܒ̇ܕܐ ²ܕܢܥܒܕ ܒܪܢܫܐ ܒܟܣܝܐ̣ ܗܢܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܠܗܐ ܡܢܗ ܟܠ ܥܡ ܐܚܝܟ̈ ܆ ¹ܠܐ ܬܒܥܐ XX ܕܢܐܠܦܘܢ ܕܥܒ̣ܕܬ ܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ ܆
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ̣ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܡܡܠܠ ܗܘ¹⁸ ܟܠ ⁴ܝXXXܐܢܫ ܟܠ ܕܒܝܬܐ̣ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܘܝܐ ܐܝܬ ¹⁴ܠܢ ¹⁵ ܒܝܬܐ ܕܣܝܡ ܩܕܡ
AbbaIs:Ascet ⁴ܝXXXܐܢܫ ddXXX ܕܢܡXܝ X²X¹ ³ܐܝXܝ ܚܝܠܗ ddX ܟܠ ܕܣܝܡ ܩܕܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ̣ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܡܡܠܠ ܗܘ¹⁸
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܘܥܕܠܝܟ ¹⁷ܐܪܡܐ ܥܠܝܟ̣ ܕܠܐ ܬܡܠܠ ܥܠ ܟܠ ¹⁴ܙܒܢܐ ܕܫܝܢܐ̣ ܘܢ̇ܦܩ ¹⁵ܐܢܬ ܒܫܠܡܐ̣ ܕܢܬܢܝܚ ¹⁶ܠܒܟ
AbbaIs:Ascet ܒܘܨܪܐ ¹ ܕܚܙܝܬ ܠܒܪ ܨܝܕ ܐܚܪܢܐ̣ ²ܠܐ ܬܛܥܢ ³ܘܢܫܬܟܚ ܟܠ ⁸ܝ ܟܠܡܕܡ ⁷ܝ ܡܢ ⁰ </page><page> X X 4ܐܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܒ̇ܕܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܐܠܐ ܐܡܪܘ² ܒܠܒܟܘܢ : ܕܡܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܟܠ ܕܪܘܓܙܐ ܐܬ̇ܐ ܥܠ ܬܒܝܠ ܒܝܘܡܬܢ̈ ܆ O⬩ܠܐ ¹ ܬܫܬܓܫܘܢ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܇ ܕܬܚܙܐ Xܢ ܒܟ ܠܫܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܐܢܫ ܟܠ ܇ ¹ܕܠܐ ܠܥܡܠܝܟ̈ ܒܛܝܠܐ̈ ܬܥܒܕ ܐܢܘܢ . ܕܟܐ ²ܠܒܟ ܥܡ
AbbaIs:Ascet ⁴ܡܕܡ ܡܢ ⁵ܚܒܪܗ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܢܩܕܘܡ ܢܚܙܐ ܟܠܡܕܡ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܇ ܟܠ ܘ[ . . . . . . ]ܐ ¹ܕܚܩܝܢ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܡܢ ܢܦܫܐ . </page><page> X ܕܢܦܪܘܫ
AbbaIs:Ascet ³ܚܘܫܒܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . XX [4]ܬܠܬ ܐܢܝܢ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܡܢܗܪܢ̈ ܟܠ ܕܐ̇ܩ ¹ܠܟܠ ܡܕܡ ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܐ ܇ ܘܕܠܐ ܗܘ̇ܐ ܡܫܬܪܓܪܓ ²ܥܡ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܇ ܘܕܠܐ ܗܘ̇ܐ ܐܢܫ ܪܓ̇ܙ ܇ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܇ ܘܕܢܦܣܘܩ ܟܠ ܐܢܝܢ̈ ܛܒܬܐ̈ ܕܡܢܛܪܢ̈ ܢܦܫܐ : ܪܚܡܬܐ X ܕܠܘܬ
AbbaIs:Ascet ܡܐܢܝ̈ ܙܝܢܐ ܕܥܒ . . . ܕܐ ܛܒܐ̈ ܇ ܘܗ̣ܘ ܢ̇ܛܪ ܠܗ ܕܡܢ ¹ܡܕܡ ܟܠ XX ܠܥܒ . . . ܕܐ ܕܚܛܝܬܐ ܐܘ ܠܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܡܥܛܦ ܗܘ ܓܝܪ
AbbaIs:Ascet ⁴ ܡܐ ⁵ܕܡܙܕܪܥ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ . ⁸ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܟܠ ³ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܢܥܒܕ ܟܘܠܗ ܚܝܠܢ ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ
AbbaIs:Ascet ܛܒܢ̈ . Xܝ X ܓܠܝܙܐ X X ܟܪܟܢ̈ ܠܗ̇ ܓܝܪ XX ¹ </page><page> X ܡܠܦ ܗܘܐ ܟܠ ܘܟܪܝܟܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ¹ܠܢܦܫܐ ܇ ܘܥܒܕܢ̈ ܠܗ̇ ܕܬܗܘܐ ܚܪܒܐ ² ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܘܢܩܦܢܟ ܆ ܡܢܐ ܟܝ ³ܢܗܘܐ ܠܢ . ܘܚܘܝ ܠܗܘܢ ⁴ܕܡܢܐ ܢܗܘܐ ܟܠ ²ܕܗܘܘ ܡܫܡܫܢܘܗܝ̣̈ ܩܢܘ ܦܪܗܣܝܐ ܠܡܐܡܪ : ܗܐ ܚܢܢ ܫܒܩܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܘܐܬܝܢ ܒܬܪܟ ܇ XX ܡܢܐ ܟܝ ܢܗܘܐ ܠܢ . ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ : ܐܡܝܢ ܟܠ ܝܫܘܥ̣ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܦܪܗܣܝܐ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܗ : ܕܗܐ ܚܢܢ ܫܒܩܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ̣ ܠܐ ܡܨ̇ܐ ܗܘܢܐ ܕܢܣܩ ܠܨܠܝܒܐ ܆ ¹ ܦܩ̣ܕ ܕܢܪܦܐ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܝ̣ܕܥ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܐܠ̇ܐ ܐܢ ܗܘ̇ܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܠܗܐ X ⁴ܟܠ ܡܢ X ³ܠܢ ²ܝ ܕܝܢ XX ¹ ܣ̇ܢܐ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܟܠ ddܝ ܕܐܡܬܝ ܠܝX X ⁰ܕܝܢ ddܝ ܝܘܚܢܢ X XXX X ܝ̇ ⁴ X ܕܫܦܪܢ̈ ⁷
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܥܒ̇ܕ ܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̣̈ ܡܬܦܣܩ ܘܒܢܘܪܐ ܟܠ ܗܟܝܠ ܦܐܪܐ̈ ܕܫܘܝܢ ܠܬܝܒܘܬܐ . ܗܐ ܕܝܢ ܢܪܓܐ ܣܝܡ ܥܠ </page><page> X
AbbaIs:Ascet ܕܐܡ̇ܪ ܠܝ ܡܪܝ̣ ܡܪܝ̣ X ܥܐ̇ܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ⁵ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ⁴ܡܢ ܟܘܒܐ̈ |ܥܢܒܐ̣̈ ܐܘ ܡܢ ܩܘܪܛܒܐ̈ ܬܐܢܐ̈ . ܘܬܘܒ : ܠܘ
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܠܐ ܥܒ̇ܕ ܡܬܦܣܩ ܘܒܢܘܪܐ ܢ̇ܦܠ ܟܠ ddXX ܕܦܐܐ ⁷ܝ ܒܝܢܬܟܘܢ ⁸ܝ ܡܫܬܡܗܘ XX ܥܩܪܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܇
AbbaIs:Ascet ܐddܠܢܐ ܛܒܐ̣ ܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܥܒ̇ܕ ܇ ܐܝܠܢܐ ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܟܠ ܠܩܛܝܢ ܡܢ ܟܘܒܐ̈ X ܥܢܒܐ̣̈ ܐܘ ܡܢ ܩܘܪܛܒܐ̈ ܬܐܢܐ̈ . ܗܟܢܐ
AbbaIs:Ascet ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܡܫܝܚܐ ܗܘ . </page><page> X X 4ܘܬܘܒ : ܟܠܗ̇ ܡܪܝܪܘܬܐ̣ ܟܠ ܘܐܪܡܝܐ̣ ܝܘܢܝܐ ܘܒܪܒܪܝܐ̣ ܓܙܘܪܬܐ ܘܥܘܪܠܘܬܐ̣ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܥܒ̇ܕ ܠܗܘܢ ܐܢܫ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܬܠܗܒ ܝ ܢܝܒܕ X ܝ ܟܠ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪ . ܝܠ̣ܦ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܠܡܣܒܥ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܇ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬ ܠܝ̣ ⁷ܘܐܢ ܐܬܠ ܦܓܪܝ ܕܢܐܩܕ̣ ܚܘܒܐ ⁸ ܕܝܢ ܠܐ ܐܩܢܐ ܆ ܟܠ ܆ ⁸ܗ̇ܘܝܬ ܠܝ ܢܚܫܐ ܕܙܐ̇ܡ ܐܘ ܨܨܠܐ ܕܝܗ̇ܒ ܩܠܐ . ܘܐܢ ܐܘܟܠ
AbbaIs:Ascet ܒܪܐܢܫ̣ܐܢ ³ܛܒܐܐܝܬܝܗܘܢ̈ ܘܐܢ ܒܝܫܐ̈ . ܘܡܟܝܠ ܪܓܬܐ ܟܠ ܕܢܐܬܐ ܗܟܝܠ ²ܨܝܕ ܐܘܪܚܐ ܕܚܘܒܐ̣ ܢܗܘܐ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܒܝܫܢ̣̈ ܘܢܣܒ ܥܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܝ̈ ܙܝܢܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܟܠ XX ¹ XX X X X0ܚ̇ܕܐ ܗ̣ܘ ܒܢ ܓܝܪ ¹ܡܫܝܚܐ ܇ ܟܕ ܢܕܟܐ ܢܦܫܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܫ̇ܐܠ ܐܢܐ ܫܠܡܟ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܇ ܘܡܦܝܣ ܐܢܐ ܟܠ ܕܗܘܝܐ ܠܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܕܒܥܝܐ XܝX ܠܡܫܬܥܒܕܘ ܠ ܐܠܗܐ . X ܩܕܡ