simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܐܙܕܒܢ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܐܫܬܠܛ ܂ ܡܫܬܠܛ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܟܕ ܟܠ ܐܙܕܒܢ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܕܐܫܬܠܛ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܐܙܕܒܢ ܂ ܘܐܦܠܐ
Tim1:Epist ܪܫ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢ ܘܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܃ ܘܐܚܪܝܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܬܒܛܠ ܟܠ ܠܗܘܢ ܡܫܥܒܕܐ̈ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝܬ̈ ܐ ܂ ܝ2 ܡܐ ܕܒ̇ܛܠ
Tim1:Epist ܢܗܝܪܐ ܘܫܒܝܚܐ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ ܘܗܕܐ ܢܥܩܒ ܂ ܐܪܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘ ܟܠ ܂ ܘܠܘ ܕܟܝܐܝܬ ܡܬܐܪܙܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܝܬܐ ܝX ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܕܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܫܪܝܪܐ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܠܘܬ ܓܝܣܐ ܃ ܕܝܘܡܢܐ ܠܡ ܥܡܝ ܬܗܘܐ ܟܠ ܕܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪܘ ܂ ܠܝ ܕܝܢ ܡܣܬܒܪܐ ܕ ܬܝܪ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܗܘ̣ܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܩܒܠ ܓܝܪ ܠܫܘܡܗܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܟܠ ܘܚܕ ܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܂ ܡܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist ܫܡܗܝܢ̈ . 1 , 70ܢܬܒܩܐ ܕܝܢ ܒܡܠܐ̈ . ܕܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܠܗܐ ܟܠ ܗܢܐ ܘܐܦ ܐܠܗܐ̣ ܐܣܓܝ ܪܡܪܡܗ . ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܥܒܝܕܐ ܗ̣ܘ ܘܐܦ ܡܣܝܟܐ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܂ ܝܕܝܥܐ ܟܠ ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܝܕܥܬܐ ܂ Xܝܝ ܂ ܕܝܠܢ ܥܒܝܕܬܐ ܗ̣ܝ ܃
Tim1:Epist ܡܬܬܙ ܥܢܘܬܐ ܕ ܢ ܕܫܡܫܐ ܘܕܟܘܟܒܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܝܠܕܗ ܕܡܠܬܐ ܟܠ ܘܙܒܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܝ· ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܟܘܟܒܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ ܃ ܠܥܠ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܪܓܬܐ ܩܝܡܐ ܘܡܣܬܝܟܐ̣ ܂ ܘܐܬ̇ ܐ ܡܬܘܡ ܘܠܐ ܠܕܘܟ ܠܥܠ ܡܢܗ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒܩܕܘܫ ܩܘܕܫܐ̈ ܡܣܬܪ ܡܩܝܡܐ ܃ ܕܒܗ
Tim1:Epist ܟܬܒܐ ܆ ܕܐܬܟܬܒ̈ 721b 1ܠܡ ܘܐܬܦܚܡ ܘܐܣܬܝܡ ܡ̣ܢ ܨ ܚܚܐ ܟܠ ܕܗ̣ܘ ܒܗܠܝܢ ܐܣܬܟܠܢܢ . 47 , 12 41ܟܬܝܒ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܒܫܘܠܡ
Tim1:Epist ܘܡܕܒܪܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܩܚܐ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܂ ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܙܝܥܐ
Tim1:Epist ܥܡܡܝܢ̈ ܂ ܘܒܕܡܗܘܢ ܩܕ ܇ ܫܐ ܐܬܬܪܝܡܬ ܩܪܢܗ̇ ܂ ܘܒܗܕܐ ܟܠ ܝܬܝܪܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܝܠܐ ܐܢܘܢ ܕܥܕܬ ܐ ܒܝܢܬ
Tim1:Epist ܥܠܡܝܢ ܐܬܝܠܕ . ܒܐܢܫܘܬܗ 9ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܡܫܝܚܐ 7ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ ܕܒܐܠܗܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ X ܐܒܐ ܩܕܡ
Tim1:Epist ܥܠܡ ܘܛܘܪܐ ܆ ܠܘ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܂ ܘܠܘ ܠܐ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܝܗܒܐ ܂ ܠܢ ܟܠ ܕܝܢ ܃ ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܢܦܘܩܐ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܡܪܐ ܕܥܒ̣ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ ܡ̣ܢ ²⁷³ܟܠ ܦܪܘܣ . ܟܠ ܥܒ̣Xܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒ̣ܕܐ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ . ܠܘ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܃ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܒܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܂ ܗ̇ܝ ܟܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܂ ܘܐܟܡܐ ܕܥܬ ܕ ܠܡܣܬܓܕܘ ܝX ܘܠܡܬܬܘܕܝܘ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܐXܟ ܕܐܡܪܢ̈ ܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܆ ܟܠ . 5 , 5ܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܕܝܢ ܕܡܪܢ ܆ ܡܪܐ X²ܘܒܪܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist : ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ³²ܩܢܘܡܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܐܬܐܠܗ̇ . ܐܠܐ ܗܘ̈ ܟܠ ܕܐܝܢܘܗdd X ܘܐܦܢ ܒܙܘܥܐ |468|ܕܗܘܝܐ ³¹ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܒܚܫܘܗܝ̈ ܡܫܘܬܦ ܘܐܦ ܒܫܘܒܚܗ ܡܫܘܬܦ ܃ ܐܪܐ ܡܕ ܢ ܟܠܢ ܟܠ ܢܗܘܐ ܂ ܘܐܢ ܟܠܢ ܡ̇ܢ ܫܘܬܦܐ̈ ܕܚܫܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܐ ܬܝܢ ܃
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܥܡ ܢܝܫܐ ܐܦ ܫܘܠܡܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܫܘܝܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܃ ܟܠ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܬܩܒܠ ܟܠܝܠܐ̈ ܘܦܘܪܥܢܐ̈ ܂ ܐܢ ܫ̇ܘX ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ