simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܩܢܐ ܠܡܢܘܬܐ̈ ܘܐܦ ܠܪܘܟܒܐ ܩܢܐ ܒܟܝܢܐ ܂ ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ ܟܠ ܡܬܕܪܟ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܒܡܢܬܐ ܡܬܕܪܟ ܗܘ̣ܐ ܒܟܝܢܐ ܂
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܦܫܝܛܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܂ ܐ ܢ ܕ ܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܃ ܒܡܢܬܐ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟ ܗܘ̣ܐ ܃ ܢ̇ܦܩ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܒܟܝܢܐ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡܬܝܕܥ ܃ ܟܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܟܠܗܝܢ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܟܝܢܐ̣ ܂
Tim1:Epist ܡܥܒܕܢܘܬ ܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܡܕܡ ܡܨܥܝܐ ܗ̇ܘܝܐ ܃ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܟܠ ܂ ܟܠ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܒܟܝܢܐ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡܬܝܕܥ ܃
Tim1:Epist ܝ ܡܬܝܕܥܢܐ ܃ ܠܘ ܒܝܬܗ̣ ܡ̇ܢ ܐܘ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܂ ܟܠ ܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܡܕܡ ܡܨܥܝܐ ܗ̇ܘܝܐ ܃ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܕܐܦ
Tim1:Epist ܡܬܪܓܫܢܐ̈ ܡܬܬܨܝܪܝܢ ܃ ܗܟܢܐ ܡܬܥܠܝܢ ܠܘܬ ܡܕܥܐ ܡܒܚܢܢܐ ܟܠ ܂ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܕ ܓܫܬܐ ܝܝ ܡܬܕܪܟܝܢ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܒܪܓܫܐ̈
Tim1:Epist ܒܪܢܫܐ ܚܝܐ ܡܠܝܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܚ̇ܙܐ ܓܝܪ ܒܝܕ ܟܠ ܟܢܫ ܂ ܘܐܦ 0 ܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܠܓܘܐ ܟܠܗ ܂ ܘܐܦ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܬܝܕܥܢܐ ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡܬܕܪܟ ܘܡܬܝܕܥ ܟܠ ܂ ܝܝ ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ ܗ̣ܝ ܡܬܝܕܥܢܐ ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ ܃
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܒܚܝܐ̈ ܕܝܠܗ ܚܝ ܘܡܬܬܙܝܥ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܦܓܪܐ ܟܠ ܕܢܦܫܐ ܂ ܘܐܢ ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܒܚܝܐ̈ ܕܝܠܗ ܚܝ ܘܡܬܬܙܝܥ ܂ ܝ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܒܚܝܐ̈ ܕܝܠܗ ܚܝ ܘܡܬܬܙܝܥ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܦܓܪܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܘ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ 2
Tim1:Epist ܕܢ ܕܒܚܝܐ̈ ܕܝܠܗ ܘܒܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܚܪܬܐ 3ܚܝ ܘܡܬܬܙܝܥ ܃ ܟܠ ܂ ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܦܓܪܐ ܒܚܝܐ̈ ܕܢܦܫܐ ܚܝ ܘܡܬܬܙܝܥ ܃
Tim1:Epist ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܗ̇ܘܝܐ ܃ ܟܠ ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܐܘܣܝܐ ܟܠ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܓܪܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܃
Tim1:Epist ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܐܘܣܝܐ ܘܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܟܠ ܐܘܣܝܐ ܕܝܢ ܟܠ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܃ ܟܠ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܗ̇ܘܝܐ ܃
Tim1:Epist ܐܘܣܝܐ ܕܝܢ ܡܩܝܡܐ ܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܪܐ ܡ̇ܕ ܢ ܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܟܠ ܗ̇ܘܝܐ ܃ ܟܠ ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܐܘܣܝܐ ܘܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܝܘܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ ܘܐܦ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܟܠ ܕܝܢ ܟܠ ܐܢ ܗܟܝܠ ܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܝ ܡܠܝܠܬܐ ܡܝܘܬܬܐ ܗ̣ܝ ܘܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܃
Tim1:Epist ܕܝܢ ܓܘܫܡܐ ܘܐܦ ܡܪܟܒܐ ܗ̣ܘ ܃ ܐܪܐ ܡ̇ܕ ܢ ܟܠ ܢܦܫܐ ܂ X ܝܝ ܂ ܟܠ ܃ ܟܠ ܕܝܢ ܡܝܘܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ ܘܐܦ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃
Tim1:Epist ܢܦܫܐ ܂ X ܝܝ ܂ ܡܠܝܠܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܟܠ ܕܝܢ ܓܘܫܡܐ ܘܐܦ ܡܪܟܒܐ ܗ̣ܘ ܃ ܐܪܐ ܡ̇ܕ ܢ
Tim1:Epist ܡܪܟܒܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܝ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡ̇ܕ ܢ ܢܦܫܐ ܟܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܗ̣ܝ ܂
Tim1:Epist ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܕܡ̇ܝܬܐ ܘܡܬܚܒܠܐ ܓܘܫܡܐ ܗ̣ܝ ܂ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܪܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡ̇ܕ ܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܓܘܫܡܐ ܗ̣ܝ ܆
Tim1:Epist ܢܦܫܐ ܡ ܂ ̇ܢ ܡܠܝܠܬܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܟܠ ܕܝܢ ܕܕܠܐ ܟܠ ܡ̇ܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܐܢ ܕܝܢ