simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܆ ܘܒܣܪܐ ܐܪܐ ܡ̣ܢ ²⁵⁰ܒܪܫܝܬ ܩܢܐ̈ . ܘܠܡܪܘܬܐ ܘܠܒܪܘܬܐ ܟܠ ܆ ܡ̣ܢ ܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ ²⁴⁹ܡܪܘܬܐ ܘܒܪܘܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist . 3 , 1ܘܠܘ ܬܪܝܢ ܡ̇ܢ ܨܒܝܢܝܢ̈ . ܘܠܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܠܝܘܬܐ̈ ܟܠ ²⁵⁰ܒܪܫܝܬ ܩܢܐ̈ . ܘܠܡܪܘܬܐ ܘܠܒܪܘܬܐ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist ܆ ܒܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܪܨܒܝܢܐ̈ ܘܕܡܥܒXܢܘܬܐ̈ ܘܕܚܝܠܐ̈ : ܟܠ ܘܒܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܢܨ̇ܐ ܘܢܬܟܬܫ . 3 , 7|M731b|ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܛܠܐ ܟܠ ܘܕܚܝܠܐ̈ : ܘܨܝܕ ܐܒܐ ܘܨܝܕ ܝܬܗ| ²⁷²ܩ |X 210ܘܨܝܕ
Tim1:Epist ܒܛܠܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܘܦܠܝܓܘܬܐ ܪܨܒܝܢܐ̈ : ܘܡ̣ܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܟܠ ܟܠ ܢܨ̇ܐ ܘܢܬܟܬܫ . 3 , 7|M731b|ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܡ̣ܢ
Tim1:Epist |X259|ܕܢܫܡܥ ܗ̇ܘ ܢܡܠܠ ܆ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܢܕܒܪܟܘܢ ܒܟܠܗ ܫܪܪܐ : ܠܐ ܓܝܪ ܢܡܠܠ ܡ̣ܢ ܪܥܝܢ ܢܦܫܗ : ܐܠܐ
Tim1:Epist ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܠܐܒܝ ܕܝܠܝ ܗ̣ܘ : ܘܕܝܠܝ ܐܡ̇ܪ ܒܗܦܟܐ ܕܐܒܝ ܟܠ ܕܝܢ ܒܡܬܬܪܝܡܢܘܬܐ ³¹²ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܬܚܫܚ .
Tim1:Epist ܕܘܟܝܢ̈ ܫܒܝܚܐ . XX ܘܩܛܥܛܝܩܐܝܬ . X ܘܩܛܐܦܛܝܩܐܝܬ : XX ܟܠ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈ : ܦܪܕܝܣܐ ܕܝܢ ܕܘܟܬܐ ܗ̣ܝ ³²⁹ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܣܓܝܕܐ ܐܝܟ ܝܘܩܢܐ ³⁶⁶ܒܪܫ ܝܘܩܢܗ̣ ܦܓܪܗ ³⁶⁷ܕܡܠܬܐ ܟܠ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist Xܝܢ Xܒܡܫܝܝܐ X³ . X ܪܦܓܙܐ̈ . ܪܦܓܙܐ : XXXܩX XܦܓXܐ̈- ܟܠ ܘܡܚܒܒܝܢܢX³⁶ . X ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ Xܒܡܫܝܝܐ : XXXXX
Tim1:Epist ܥܡܡܝܢ̈ . ܘܒܕܡܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܐܬܬܪܝܡܬ̈ ܩܪܢܗ̇ . 4 , ܟܠ ܝܬܝܪܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܠܝܠܐ ܐܢܘܢ ܕܥܕܬܐ ܒܝܢܬ
Tim1:Epist ܥܡܡܝܢ̈ . ܘܒܕܡܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܐܬܬܪܝܡܬ̈ ܩܪܢܗ̇ . 4 , ܟܠ ܝܬܝܪܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܠܝܠܐ ܐܢܘܢ ܕܥܕܬܐ ܒܝܢܬ
Tim1:Epist ܛܒܢ̈ ܠܒܪܝܬܐ . 2ܩܒܠܢܢ ܕܝܢ̣ ܘܠܫܦܝܪܘܬX |ܩ ܟܠ . ܘܐܘܕܝܢܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܆ ܠܗ̇ܘ ܕܗܘܝܘ̈ ܥܠܬ
Tim1:Epist ⁶²ܘܡܫܡܠܝ . ܐܝܟ ܕܒܡܬܚܙܝܢܘܬܐ ܟܝܬ ܘܒܓܠܝܢܐ ܐܝܟ ܕܗܘ̈ ܟܠ ܘܒܬܪܒܝܬܐ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܢܬܬܘܣܦ : ܥܠ ܗ̇ܘ ⁶¹ܕܓܡܝܪ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܦܘܪܫܐ |X 217|ܚܬܝܬܐ . XX ܒX ܐܢܫܐ : XXX ܟܠ . 31ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܟܝܬ ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܬܬܢܣܒ . ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܣܘܪܓܕܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ |570|ܡܬܦܣܩ ܗܘ̣ܐ . ܡ̣ܢ ܠܙܬܐ ܟܠ ܡ̣ܢ ܝܕܥܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܟܬܒܬ : ܫܪܪܗ ܓܝܪ ܕܡܪܢ ܕܝܬܝܪ ܚܣܝܪ
Tim1:Epist ܐܢܫ : XXX1ܟܠܢܫ X . X1ܘܢܝܫܐ : XXܩX ܪܦܫܐ X . X ܒܒܙܢܫܐ : ܟܠ ܗ̇ܝ |X229b|ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܡܪܝܡܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇X ¹¹ܒܡܠܬܐ . XX