simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܡܠܚܐ ܬܦܟܗ ܃ ܒܡܢܐ ܬܬܡܠܚ ܂ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܘܕܠܐ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܃ ܘܕܠܐ ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂
Tim1:Epist ܙܘܥܝܢ̈ ܘܙܒܢܝܢ̈ ܂ ܢܦܘܩܐܝܬ ܕܝܢ ܃ ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܟܠ ܬܘܗܝ ܃ ܠܘ ܝܠܝܕܐܝܬ ܡ̇ܢ ܃ ܝX ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܝܠܝܕܐ ܃ ܠܥܠ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܥܠܡ ܘܛܘܪܐ ܆ ܠܘ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܂ ܘܠܘ ܠܐ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܝܗܒܐ ܂ ܠܢ ܟܠ ܕܝܢ ܃ ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܢܦܘܩܐ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܕܘܪܟܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ ܘܕܬ ܐܘܪܝܣ̈ ܐܕܪܟܬ ܂ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܟܠ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܘܡ̣ܢ ܘܡܬܐ̈ ܪܡܐ̈ ܇
Tim1:Epist ܡܕܡ ܥܕܠܐ ܢ̣ܗܘܐ ܃ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ ܡܢܐ ܐܝܬ ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܟܠ ܕܚܝܠܐ ܘܚܟܡܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܂ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ ܕ ܢ ܚܬܝܬܐܝܬ
Tim1:Epist ܒܪܢܫ ܂ ܐܝܟ ܕܡܠܦܢ̈ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܃ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܝܝ ܟܠ ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܂ ܂ ܝ ܂ Xܝ ·ܝ ܘܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܗܘ̣ܐ ܕܐܢܫ ܢ̇ܣܗܕ ܠܗ ܥܠ
Tim1:Epist ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܒܟܠ ܂ ܘܫܦܝܪ ܐܝܟ ܕܒܕܪܓܐ̈ ܐܬܚܫܚ ܒܡܠܘܗܝ̈ ܃ ܟܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܚܕܐ ܡܥܡܘܕܝܬ ܐ ܂ ܘܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܟܠ ܂ ܘܥܠ
Tim1:Epist ܘܒܟܠ ܂ ܘܫܦܝܪ ܐܝܟ ܕܒܕܪܓܐ̈ ܐܬܚܫܚ ܒܡܠܘܗܝ̈ ܃ ܗ̇ܘ ܟܠ ܘܚܕܐ ܡܥܡܘܕܝܬ ܐ ܂ ܘܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܟܠ ܂ ܘܥܠ ܟܠ ܘܒܝܕ
Tim1:Epist ܚܕܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܬܩܕܡ ܐܬܬܣܝܡ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܚܕ ܟܠ ܒܦܪܘܬܣܝܣ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܒܩܕܝܡܘܬ ܣܝܡܐ ܕܗ̇ܝ ܕܚܕ ܃ ܕܥܠ
Tim1:Epist ܟܠܗ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܕܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܡܬܒܪܝܐ ܂ 1 ܟܠ ܐܬܥܡܕ ܃ ܕܢܥܡܕ ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܐܢܢܩܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܘܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܗܝܪܐ ܘܫܒܝܚܐ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ ܘܗܕܐ ܢܥܩܒ ܂ ܐܪܐ ܟܠ ܕܠܘ ܡ̇ܢ ܕܟܝܐ ܂ ܘܠܘ ܕܟܝܐܝܬ ܡܬܐܪܙܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܝܬܐ ܝX ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܢܗܝܪܐ ܘܫܒܝܚܐ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ ܘܗܕܐ ܢܥܩܒ ܂ ܐܪܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘ ܟܠ ܂ ܘܠܘ ܕܟܝܐܝܬ ܡܬܐܪܙܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܝܬܐ ܝX ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܕܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܐܢܫ ܛܥ̣ܡ ܡܘܬܐ ܃ ܐܡ̣ܪܘ ܂ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܃ ܗ̇ܝ ܟܠ ܂ ܘܚܠܦ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܃ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܝܝ ܚܠܦ
Tim1:Epist ܐܢܫ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܘܠܕܐ ܕܡܬܓܡܪ ܒܪܘܚܐ ܆ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܟܠ ܝ ܕܟܬܒܐ̈ ܂ ܚܬ ܬ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܘܫܪܝܪ ܒܐܪܬܕܘܟܣܝܐ ܂ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܛܘܒܝܢ̈ ܃ ܘܚܢܢ ܐܟܚܕ ܘܗ̇ܢܘܢ ܥ̇ܡܕܝܢܢ ܘܡܥܡܕܝܢܢ ܃ ܘܠܘ ܟܠ ܘܒܚܝܠܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܒܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܡܪܬ̣
Tim1:Epist ܐܢܫ ܕܛܒ ܡܒܥܕܝܢ ܘܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܠ ܕܒܫܪܪܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܟܠܢ ܂ ܐܠܐ ܕܐܚܘ ܘܗܝ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܢܕܥ
Tim1:Epist ܡܕܡ ܕܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܐ ܬܘܗܝ ܐܘ ܪܚ̇ܡ ܠܡܫܝܚܐ ܡܪܝ ܆ ܐܘ ܒܡܠܬܐ ܟܠ ܕܡܠܟܐ ܙܟܝܐ ܂ ܛܝܡܬܐܘܣ ܚܠܫܐ ܥܒ̣ܕܐ ܙܥܘܪܐ ܕܡܪܢ ܫܠܡ ܀ ܝ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܥܒܝܕܐ ܗ̣ܘ ܘܐܦ ܡܣܝܟܐ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܂ ܝܕܝܥܐ ܟܠ ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܝܕܥܬܐ ܂ Xܝܝ ܂ ܕܝܠܢ ܥܒܝܕܬܐ ܗ̣ܝ ܃
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܂ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܘܓܠܝܐ ܃ ܕܐܦ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܢ ܬܚܘܬ ܟܠ ܥܒܝܕܬܐ ܗ̣ܝ ܃ ܟܠ ܕܝܢ ܕܥܒܝܕܐ ܗ̣ܘ ܘܐܦ ܡܣܝܟܐ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܕܒܟܠܐ ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܕܒܡܢܬܐ ܡܬܕܪܟ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܐܢ ܟܠ ܟܝܢܐ ܡܬܘܡܝܐ ܂ ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܗܘ̣ܬ ܕܢܬܕܪܟ ܡ̣ܢ