simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist : 3 , 19ܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܕܚܝ ܐܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ : ܕܠܝ ܬܟܘܦ ܟܠ ܒܪܘܟ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܟܢ ܣܥ̇ܪ : ܘܐܝܬܘܗܝ ܪܫܐ ܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist : Xܘܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ : ⁴⁷³ܘܡ̣ܢ ܟܠ 11ܡ̇ܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܥܒ̣ܕܐ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܡܣܬܓܕ ܘܡܬܝܩܪ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist : ³X³ ܗܘ̈ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܘܪܫܐ ܕܟܠ ܘܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . 3 , ܟܠ ܘܟܠܗ ܡ̇ܢ ܟܝܢܗ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܫܐX ³X¹ܕܟܠX ³⁰²ܘܠܥܠ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist : ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ³²ܩܢܘܡܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܐܬܐܠܗ̇ . ܐܠܐ ܗܘ̈ ܟܠ ܕܐܝܢܘܗdd X ܘܐܦܢ ܒܙܘܥܐ |468|ܕܗܘܝܐ ³¹ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist : ܘܥܒܕܐ ³¹⁷ܢܗܘܐ ܘܢܫܬܡܗ̇X : ³¹ ܗ̇ܘ ܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ ܡ̣ܢ ܟܠ . ܠܐܠܗܐ ܡܪܟܠ : ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist : ܡܪܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܫܘܡܗܐ ܕܩܢܘܡܗ : ܠܘ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕܐ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܟܠ ܆ ܟܡܐ ܐܪܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܪܐ ܘܡܠܟܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist : ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܬܫܒܘܚܬܐ |X231|ܕܐܒܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܟܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ . ܘܐܟܡܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܣܬܓܕܘ ܘܠܡܬܬܘܕܝܘ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist XܕܗܘܝܐX : ¹⁴¹ܕܡܫܠܚ . X ܡܝܝܢܐ ܘܡܢܝܡܢܐ . XXܩXXX ܟܠ ܗܟܢ ܠܐ ܐܬܚܙܝ . ¹⁴⁰ ܘܐܦܢ ܐܝܟ ܪܬܡܐ ܘܙܘܥܐ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist Xܝܢ Xܒܡܫܝܝܐ X³ . X ܪܦܓܙܐ̈ . ܪܦܓܙܐ : XXXܩX XܦܓXܐ̈- ܟܠ ܘܡܚܒܒܝܢܢX³⁶ . X ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ Xܒܡܫܝܝܐ : XXXXX
Tim1:Epist |M 812b|ܣܘܘܚܐ ܐܪܐ ܡܫ . ܝܢ 33ܝܠܕܐ ܗ̣ܘ ܡܫ . ܡ ܪܪ ܓܬܐ . ܟܠ ܡܫ . ܡ ܪܪܚܡܬܐ . ܟܠ ܪܚܡܬܐ ܕܝܢ ܝܠܕܐ 32ܗ̣ܝ ܡܫܡ ܪܪ ܓܬܐ :
Tim1:Epist |M706b|ܥܒ̣ܪܐ ܕܝܢ ܡܡܠܝܢܐ ܕܣܘܢܩܢܐ ܕܡܪܗ ܐܝܬܘܗܝX . ܟܠ ܓܝܪ ܒܪܢܫܗ ܡ̇ܢ ܕܡܪܢ ܥܒ̣ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ X³ܐܝܟ ܡܠܬܟ :
Tim1:Epist |X172b|ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ̣ ܘܒܐܪܥܐ . |ܩ 3 , 16 |L171ܘܡ̇ܢ ܟܠ ܡܕܡ |X171b|ܕܐܝܬ ܠܐܒܝ ܕܝܠܝ ܗ̣ܘ ܆ 3 , 15ܘܐܬܝܗܒ ܠܝ
Tim1:Epist |X182|ܓܝܪ ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ̈ : ܘܒܠܥܕܘܗܝ̈ ܘܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ̈ ܟܠ ܡܪܘܬܗ ܕܡܠܬܐ . 1 , 5ܘܟܕ ܛܒ ܒܪܘܝܐ ܗ̣ܘ ܕܟܠ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ :
Tim1:Epist |X259|ܕܢܫܡܥ ܗ̇ܘ ܢܡܠܠ ܆ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܢܕܒܪܟܘܢ ܒܟܠܗ ܫܪܪܐ : ܠܐ ܓܝܪ ܢܡܠܠ ܡ̣ܢ ܪܥܝܢ ܢܦܫܗ : ܐܠܐ
Tim1:Epist |ܩ |X193ܒܝܠܝܕܘܬܐ ܕܒܒܣܪ . 1 , 50ܐܢ ܗܟܝܠ ܬܡܝܗ̇ ܗ̣ܘ ܟܠ : ܗ̇ܝ ܕܒܟܝܢܐ ܘܒܚܕܝܘܬܐ ܩܢܐ ܆ ܘܐܢ ܡܛܠ ܦܘܪܫܢܗ ܕܡ̣ܢ
Tim1:Epist |ܩ|X 266 3ܢܢܛܪܘܢܝܗܝ |ܩ |M 810ܘܢܥܕܪܘܢܝܗܝ ܟܠ ܥܘܢܕܢܢ 2ܘܪܚܡܐ̈ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܪܡܬ̈ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ·XXX· ܘܒܐܝܕܝ̈ ܗܢܐ ܟܠ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܡܟܢܫܝܢ ܇ ܣܛܪ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܠܡܐ ܒܪܫܝܬ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܬܒܪܝܘ ܘܐܬܩܝܡܘ ܂ ܥܡ ܗܢܐ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܀ 50 , 19ܩܢܘܢܐ ܕܬܠܬܐ . X 36ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܨ ܒܬ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܟܠ ܐܘ ܩܠܪܝܩܐ ܆ ܢܬܟܠܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ X 35ܒܡܠܬܗ ܕܡܪ ܝܐ ܐܚܝܕ
Tim1:Epist ܀ X0 XܝXܠܪXܘܠܝXܠܝܘX XXܝܝܠX· ܃ · ܠܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܟܠ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
Tim1:Epist ܀ · ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܘܦܐܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ ܪܚܡܬ̣ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܐ ܟܠ ܂ ܕܠܦܘܠܘܛܝܐ ܕܥܝܠܡ ܙܕܩܝܢ ܃ ܫܠܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܪܐ