simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ : 2 , 79ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܩܥ̇ܐ ܡܛܠܬܗ ܟܕ ܟܠ Xܪܓܠܝܟ : 2 , 78ܘܗܘ̈ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܦܘܡܗ ܐܡ̣ܪ : ܐܬܝܗܒ ܠܝ
Tim1:Epist ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܆ ³⁰⁴ ܠܗ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܟܠ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . 3 , 48ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܟܠܗ ܡ̇ܢ ܟܝܢܗ ܠܐ ܐܬܝܗܒ
Tim1:Epist ܫܡܗܝܢ̈ . 1 , 70ܢܬܒܩܐ ܕܝܢ ܒܡܠܐ̈ . ܕܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܠܗܐ ܟܠ ܗܢܐ ܘܐܦ ܐܠܗܐ̣ ܐܣܓܝ ܪܡܪܡܗ . ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܫܡܗܝܢ̈ . ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ . ܕܒܫܡܝܐ ܟܠ ܘܐܦ ܐܠܗܐ̣X ⁴⁷ܐܣܓܝ ܪܡܪܡܗ : ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܫܡܗܝܢ̈ ܂ ܢܬܒܩܐ ܕܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܂ ܕܠܐ ܐܡ̣ܪ ܝ ܕܐܠܗܐ ܪܡܪܡܗ ܆ ܟܠ ܗܢܐ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܐܣܓܝ ܪܡܪܡܗ ܂ ܘܝܗܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܫܡܗܝܢ̈ ܃ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ ܃ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܟܠ ܠܫܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܐܣܓܝ ܪܡܪܡܗ ܃ ܘܝܗܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܫܡܗܝܢ̈ ܆ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܐܣܓܝ ܪܡܪܡܗ : ܘܝܗ̣ܒ |M711b|ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܫܡܝܐ ܃ ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܚܡܫܐ ܪܓܫܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܘܕܢܦܫܐ ܃ ܘܐܝܟ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܝ ܪܘܚܐ ܓ̇ܡܪ ܠܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܬܚܘܬ
Tim1:Epist ܫܥ ܓܝܪ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܟܝܢܐ ܚܝܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܐ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܐ ܫܠܝܐ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡ̣ܢ ܙܘܥܐ ܕܚܝܘܬܗ̇ ܂ ܝ ܂
Tim1:Epist ܫܦܝܪ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܡܠܐ ܘܡܬܓܡܪ ܘܡܬܩܝܡ ܂ ܟܠ ܣܩܘܒܠܝܝܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܆ ܝ ܚܕ ܫܘܦܪܐ ܬܡܝܗܐ ܘܬܗܝܪܐ ܘܕܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܫܪܝܪܐ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܠܘܬ ܓܝܣܐ ܃ ܕܝܘܡܢܐ ܠܡ ܥܡܝ ܬܗܘܐ ܟܠ ܕܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪܘ ܂ ܠܝ ܕܝܢ ܡܣܬܒܪܐ ܕ ܬܝܪ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܬܓܐ ܡܬܘܡܝܐ ܕܐܠܗܐ ܢܩܛܘܪ ܂ ܘܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܢܡܠܟ ܟܠ ܗܢܐ · ܙ ܝܝ · ܠܡܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܐܫܠܡܘ ܘܚܝܐ ܃ 2ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist ܬܫܡܫܬܐ ܕܕܪܓܐ ܥܕܬܢܝܐ ܕܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܝ ܐܝܢܐ ܟܠ ܕܒܡܕ ܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܟܬܒܢܢ ܒܬܪܗ ܘܬܚܡܢܝܗܝ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ⁴⁵²ܒܪܝܐ ܡ̇ܢ ܥܒ̣ܕܐ . ܟܠ ܥܒ̣ܕܐ ܕܝܢ ܕܡܪܐ ܆ ⁴⁵³ܬܬܝܗܒ̈ ܟܠ ܆ ܘܐܦܠܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕܐ |495|ܒܗܦܟܐ ܠܒܪܝܐ . ܐܢ ܓܝܪ
Tim1:Epist ⁵⁵⁸ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܥܒ̣ܕܐ ܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܟܠ ܐܠܗܐ ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܟܘܪܣܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܪܡ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ⁶²ܘܡܫܡܠܝ . ܐܝܟ ܕܒܡܬܚܙܝܢܘܬܐ ܟܝܬ ܘܒܓܠܝܢܐ ܐܝܟ ܕܗܘ̈ ܟܠ ܘܒܬܪܒܝܬܐ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܢܬܬܘܣܦ : ܥܠ ܗ̇ܘ ⁶¹ܕܓܡܝܪ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ⁶⁷ܪܫ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢ ܘܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ : ܘܐܚܪܝܐ⁶⁸ ܒܥܠܕܒܒܐ ܟܠ ܠܗܘܢ ܡܫܥܒܕܐ̈ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܡܐ ܕܒ̇ܛܠ