simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܘܐܦܠܐ ܝܕܝܥ ܠܥܝܢ̈ ܟܠ . 1 ,
Tim1:Epist ܐܟܚܕ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ . 10 ,
Tim1:Epist ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ ܟܠ . 11]ܝ [50ܕܐܡܬܝ
Tim1:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . 2 ,
Tim1:Epist ܘܠܒܪܘܬܐ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ . 3 ,
Tim1:Epist ܓܘܬܐ̣ ܘܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ . 39ܠܢ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܘܡܠܟܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ . 3X0ܘܫ̣ܡܥ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist |L15ܠܗ̇ܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ . 4 ,
Tim1:Epist XX ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ . 5 ,
Tim1:Epist ܘܡܪܘܬܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ . 5 ,
Tim1:Epist ܘܒܪܐ̣ ܘܐܠܗܐ ³⁹¹ܕܥܠ ܟܠ . ܐܟܡܐ ܕܡܣܗܕ
Tim1:Epist ܘܗܘܝܘ̈ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ . ܘܟܠ ܡܕܡ
Tim1:Epist ܒܡܠܬܗ 5ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܫܠܝܛܝܢ ܗܢܘܢ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܡܨܐ ܚܝܠ ܟܠ . ܚܢܢ ܕܝܢ
Tim1:Epist ³ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ . ܣ̇ܓܕ ܠܢܟܦܘܬܟ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ 14ܪܒ ܡܓܕܦܝܢ ܗܘܘ
Tim1:Epist ܐܟܡܐ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ 23ܐܢܢܩܝܢ̈ ܘܫܒܝܚܢ̈ :
Tim1:Epist . ܐܢ ܓܝܪ ܟܠ 26ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܩܢܝܢ̈
Tim1:Epist ܐܒܗܬܐ̈ : ܐܘ ܟܠ 28ܟܠܗ ܫܘܚܕܐ ܡܫ
Tim1:Epist : ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܟܠ 37ܟܠܗ ܪܚܡܝ̈ ܚܫܘܟܐ