simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist . 1 , 72ܐܬܝܕܥ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܟܚܕܐ ¹⁵⁶ܘܡܬܝܕܥ ܆ ܒܡܢܬܐ ܟܠ ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܓܠܐ ܗܘ̣ܐ . ܘܐܦܠܐ ܝܕܝܥ ܠܥܝܢ̈
Tim1:Epist . 10 , 1ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܚܘܢ ܆ ܠܘܬ ܪܒܘܬ ܚܟܡܬܟ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ . ܟܠ ܢܪ . ܩ XXX ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܡܪܐ : ⁴⁹⁴ܘܡܠܟܐ ܐܟܚܕ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist . 11]ܝ [50ܕܐܡܬܝ 30ܕܡܫܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡ̣ܢ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ . ܟܠ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܥܒܪ ܥܠܘܗܝ ܒܡܠܬܐ 29ܕܐܠܗܐ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ
Tim1:Epist . 2 , 81ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܥܡ ܗܠܝܢX ²¹ܟܠܗܝܢ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܥܒ̣ܕܐ ܟܠ ܠܡ ܐܬܚܙܝ ܡܫܝܚܐ ²¹⁷ܒܒܣܪ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
Tim1:Epist . 3 , 1ܘܠܘ ܬܪܝܢ ܡ̇ܢ ܨܒܝܢܝܢ̈ . ܘܠܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܠܝܘܬܐ̈ ܟܠ ²⁵⁰ܒܪܫܝܬ ܩܢܐ̈ . ܘܠܡܪܘܬܐ ܘܠܒܪܘܬܐ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist . 39ܠܢ ܕܝܢ ܟܝܬ ܒܡܢܬܐ̣ ܘܐܝܟ ܕܘܟܝܐ ܐܝܬܝܗ̇- . X 6 , ܟܠ ܡܬܚܙܝܐ . ܠܗ 38ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܠܗ̇ ܡܦܪ ܓܘܬܐ̣ ܘܠܥܠ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist . 3X0ܘܫ̣ܡܥ ܡ̣ܢ ܕܘܝX ܕܒܪܘܚܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ ܟܕ ܟܠ ܆ ܗܘ̈ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ . ܘܡܠܟܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist . 4 , 28ܟܠܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܢܝܐ̈ ܒܛܝܒܘ ܡܬܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ . ܟܠ : ܕܗܝܕܝܢ ܗܘ̈ ܒܪܐ ܢܫܬܥܒܕ |ܩX |L15ܠܗ̇ܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
Tim1:Epist . 5 , 23ܐܢ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܟܕ ܟܝܢܐ̈ ܒܪܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܟܠ ܡܪܘܬܐ ܘܒܪܘܬܐ . Xܙ ܒܟܝܢܐ : XXX ܕܒܟܢܐ XX ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist . 5 , 24ܘܫܡ̣ܥ ܐܢ ܫܦܪܐ ܠܟ̣ ܡ̣ܢ ܦܘܡܗ ܕܝܠܗ ܥܠܘܗܝ ܆ ܐܢ ܟܠ ܗ̣ܘ ܒܚܝܠܐ ܕܢܬܠ ܠܦܓܪܗ ܒܪܘܬܐ ܘܡܪܘܬܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist . ܐܟܡܐ ܕܡܣܗܕ ܡ̇ܢ ܐܒܐ ܒܢܒܝܐ̈ ܘܒܫܠܝܚܐ̈ ܆ ܟܠ ܕܝܢX ³ܘܚܬܝܬܐܝܬ : ܡܪܐ ܗܘ̈ ܘܒܪܐ̣ ܘܐܠܗܐ ³⁹¹ܕܥܠ
Tim1:Epist . ܘܟܠ ܡܕܡ ܒܗ ܩܐ̇ܡ . 2 , 13ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܬܢܢ ܐܝܬ ܠܢ ܟܠ ܫܘܠܛܢܐ . ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ . ܘܗܘܝܘ̈ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ
Tim1:Epist . ܘܫܠܝܛܝܢ ܗܢܘܢ 6ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܕܢܣܥܪܘܢ ܟܠ ܥܕܬܐ 4ܕܒܫܡܝܐ ܘܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܕܒܐܪܥܐ ܒܡܠܬܗ 5ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
Tim1:Epist . ܚܢܢ ܕܝܢ ܥܡ ܢܩܦܐ ܟܝܬ ܘܥܡ ܙܘܘܓܐXX ܕܐܢܬܬܐ . ܘܙܒܢܝܢ̈ ܟܠ ܕ ܢܩܦܐ ܘܕܠܐ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ . ܐܠܗܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܨܐ ܚܝܠ
Tim1:Epist . ܣ̇ܓܕ ܠܢܟܦܘܬܟ . ܘܨܠܘܬܐ ܫ̇ܐܠ . 1 , 1ܠܘ ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܚܕܝܢ ܟܠ ²ܚܛܝܐ : ܙܥܘܪܐ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܝܫܘܥ ³ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist 14ܪܒ ܡܓܕܦܝܢ ܗܘܘ . ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܗ̇ܝ 15ܕܚܢܢ ܡܕܡ ܠܘܬ ܟܠ : | 672|ܠܗ̇ܘ 13ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܪܒ : ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist 23ܐܢܢܩܝܢ̈ ܘܫܒܝܚܢ̈ : ܠܚܘܒܐ ܕܝܢ ܬܬܠ ܓܠܝܙܘܬܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܐܬܪܐ ܝܬܝܪܐ 22ܢܬܝܗܒ ܘܕܘܟܬܐ : ܐܟܡܐ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist 26ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܩܢܝܢ̈ ܐܕܫ̇ܐ ܡ̣ܢ ܓܢܣܐ̈ 27ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠ ܒܚܝܠܐ : ܒܐܪܫ̇ܐ ܕܝܢ 25ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܢ ܓܝܪ
Tim1:Epist 28ܟܠܗ ܫܘܚܕܐ ܡܫ . ܡ ܪܒܐ ܐܘ ܙܥܘܪܐ . 50 , 17ܘܠܐ |X 294| ܟܠ ܕܢܬܒܥܘܢ 27ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܐܘ ܕܝܪܬܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܗܬܐ̈ : ܐܘ
Tim1:Epist 37ܟܠܗ ܪܚܡܝ̈ ܚܫܘܟܐ ܘܥܡܛܢܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ : 38ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠ : ܘܡܠܘܐܐ ܕܒܘܝܐܐ 36ܘܕܡܡܠܐ ܒܠܒܐ ܬܗܘܘܢ : ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܘ