simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܕܐܦܠܐ ܫܘܠܡܐ ܕܝܠܗܝܢ ܫ̇ܠܡ ܂ ܕܐܡܪ ܕܢ ܐܝܟ ܟܠ ܐܦ ܫܘܠܡܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܫܘܝܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܃ ܕܝܥܐ ܗ̣ܝ 0ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܥܒܕܐ ܒܪܝܐ ܗ̣ܘ ܂ ܘܠܐ ܚܕ ܥܒܕܐ ܒܪܝܐ ܗ̣ܘ ܂ ܕܓܠܬܐ̈ ܐܝܢ ܟܠ ܃ ܘܐܦܠܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܦܪܘܛܣܝܣ ܂ ܬܘܒ ܕ ܢ ܐ ܟ ܕܒܐܦܘܦܣܝܣ ܂ ܠܘ
Tim1:Epist ܂ ܟܠܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܢܝܐ̈ ܒܛܝܒܘ ܡܬܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܟܠ ܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܃ ܕܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܢܫܬܥܒܕ ܠܗ̇ܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
Tim1:Epist ܝ ܐܢܫ ܢܗܝܕܐܝܬ ܐܨܡ̣ܚܘ ܂ ܟܕ ܪܕܝܢ̈ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܕܠܐ ܥܘܘܟ ܟܠ ܐܬܓܠܝܬ̤ ܂ ܘܙܠܝܩܐ̈ ܕܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܕܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܥܠ
Tim1:Epist ܥܒܕܐ ܡܬܐܡܪ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܚܫܐ ܕܗܕܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܃ ܟܠ ܃ ܟܠ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܗܫܐ ܒܥܒܕܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܘܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ
Tim1:Epist ܐܫܬܠܛ : ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܥܠ ܟܠ ܐܫܬܠܛ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܆ ܒܪܢܫܐ ܐܪܐ ܟܠ |ܩ |M713ܐܪܥܐ . 4 , 3ܘܐܢܗܘ̈ ܕܒܪܢܫܐ ¹⁹³ܡ̇ܢ ܥܠ
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܚܕ ܟܝܢܐ̣ ܐܘ |L 291b|ܚܕ ܩܢܘܡܐ 17ܡܘܪܥ ܗ̣ܘܐ . ܟܠ ܚܕܐ 15ܒܡܘܙ ܓܐ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡܪ̣ ܚܕܐ ܒܡܘܙ ܓܐ ܆ 16ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܐܘܣܝܐ 14ܠܡ ܡܣܬܒܪܐ̣ ܕܗܢܐ ܡܕܡ ܡܫܘܕܥܐ . 15ܘܥܠ ܟܠ ܟܕ ܡ̣ܢ ܕܝܠܝܘܬܐ̈ ܡܝܩܢ 13ܬܚܘܒܐ̈ ܡܕܡ ܕܐܘܣܝܐ̣ ܗܟܢܐ .
Tim1:Epist ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܠܘܬܟ ܂ ܘܡܢܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܘܣܒܝܣ ܘܠܐܝܟܐ ܐܬܡܛܝ ܟܠ ܃ ܫܕܪ ܐܢܝܢ ܝ ܠܘܬܗ ܒܛܝܠܐܝܬ ܕܠܐ ܬܘ̣ܗܝ ܂ ܘܐܘܕܥܝܢܝ ܥܠ
Tim1:Epist ܫܘܠܛܢ ܐܬܝܗܒ ܂ ܘܟܠܗ ܡ̇ܢ ܟܝܢܗ ܃ ܠܝܬܘܗܝ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܟܠ ܟܝܢܗ ܠܐ ܐܬܝܗܒ ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܃ ܠܗ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ
Tim1:Epist ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܘܕܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܂ ܘܟܠ ܠܫܢ ܟܠ ܂ ܘܝܗܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟܠ ܫܡܗܝܢ̈ ܂ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ
Tim1:Epist ܒܪܝܐ ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ ܂ ܟܠ ܥܒܕܐ ܝܝ ܕܝܢ ܕܡܪܐ ܃ ܬܬܝܗܒ ܐܪܐ ܟܠ ܟܠ ܕܒܪܝܐ ܠܥܒܕܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒܕܐ ܒܗܦܟܐ ܠܒܪܝܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܚܝܐ ܡܠܝܠܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܐܦ ܨܒܝܢܐ ܩܢܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܝ ܟܠ ܦܓܪܗ̇ ܃ ܂ ܙ ܝX X ܩܢܝܐ ܡ̇ܕ ܢ ܘܐܦ ܨܒܝܢܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܐ ܂
Tim1:Epist ܘܡܣܬܓܕ ܂ ܐܡܬܝ ܕܐܬ̇ܐ ܥܠ ܥܢܢܝ̈ ܫܡܝܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ·X ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܗ ܐܠܗܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܢܨ̇ܐ ܘܢܬܟܬܫ . 3 , 7|M731b|ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܛܠܐ ܟܠ ܘܕܚܝܠܐ̈ : ܘܨܝܕ ܐܒܐ ܘܨܝܕ ܝܬܗ| ²⁷²ܩ |X 210ܘܨܝܕ
Tim1:Epist . 5 , 23ܐܢ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܟܕ ܟܝܢܐ̈ ܒܪܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܟܠ ܡܪܘܬܐ ܘܒܪܘܬܐ . Xܙ ܒܟܝܢܐ : XXX ܕܒܟܢܐ XX ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist ܡܕܡ ܐܬܒܪܝ . ܥܠܬ̈ ⁴⁴⁵ܕܝܢ ܒܬܪ ܟܢ |X1X|ܥܠܘܗܝ ܥܒܪܘܬܐ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܒܪܫܝܬ ܡ̇ܢ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܬܬܩܢ . ܘܡܪܐ ܘܫܠܝܛܐ ܥܠ
Tim1:Epist ܐܢܫ ܛܥ̣ܡ ܡܘܬܐ ܃ ܐܡ̣ܪܘ ܂ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܃ ܗ̇ܝ ܟܠ ܂ ܘܚܠܦ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܃ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܝܝ ܚܠܦ
Tim1:Epist ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܡܬܐܡܪ . Xܡܫܝܚܐ ܡܬܐܡܪX X⁷ܘܒܪܐ ܟܝܬ ܟܠ ܒܚܫܐ ܕܗܕܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܆ ܗܟܢܐ |X152b|ܒܗܦܟܐ ܘܗܢܐ
Tim1:Epist . ܐܟܡܐ ܕܡܣܗܕ ܡ̇ܢ ܐܒܐ ܒܢܒܝܐ̈ ܘܒܫܠܝܚܐ̈ ܆ ܟܠ ܕܝܢX ³ܘܚܬܝܬܐܝܬ : ܡܪܐ ܗܘ̈ ܘܒܪܐ̣ ܘܐܠܗܐ ³⁹¹ܕܥܠ