simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܗ̇ܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠ ܡ̇ܕܝܢ ܕܒܟܝܢܗ̇ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂
Tim1:Epist ܝܕܥܢ̈ ܘܟܠ ܣܘܟܠ ܩܢܝܐ ܂ ܐ ܟ ܕܒܐܘܪܓܢܐ̈ ܓܝܪ ܒܝܕ ܪܓܫܐ̈ ܟܠ ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܂ ܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܥܡܗ ܘܒܐܝܕܘܗܝ̈
Tim1:Epist ܝܕܥܢ̈ ܡܟܢܫܝܢ ܇ ܣܛܪ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܟܠ ܘܠܐ ܚܕܐ ܝܕܥܬܐ ܐܝܬ ܟܠ ܘܐܬܩܝܡܘ ܂ ܥܡ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ·XXX· ܘܒܐܝܕܝ̈ ܗܢܐ ܟܠ
Tim1:Epist ܘܠܐ ܚܕܐ ܝܕܥܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܝܟ X0 ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܘܒܐܝܕܝ̈ ܗܢܐ ܟܠ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܡܟܢܫܝܢ ܇ ܣܛܪ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܢܐ
Tim1:Epist ܐ ܟ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܇ ܠܗܠ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܟܠ ܐܝܟ ܝ ܕܒܚܝܠܐ ܟܠ ܒܓܘ ܗܢܐ ܟܠ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܬܒܪܝ ܘܐܬܬܩܢ ܃ ܘܒܗܢܐ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܐܝܟ ܝ ܕܒܚܝܠܐ ܩܢ̣ܐ ܕܝܠܝܘܬܗ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܢܦܫܐ ܒܓܘ ܗܢܐ ܟܠ ܃ ܘܒܗܢܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܐ ܟ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܇ ܠܗܠ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܢܐ
Tim1:Epist ܝܕܥܢ̈ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܂ ܣܛܪ ܡܢܗ ܕܝܢ ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܘܠܐ ܚܕܐ ܝܕܥܬܐ ܟܠ ܦܓܪܐ ܘܥܡܗ ܐܬܒܪܬ̤ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܥܡܗ
Tim1:Epist ܝܕܥܢ̈ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܂ ܣܛܪ · Xܝ ·ܝ ܡܢܗ ܕܝܢ ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܐܝܟ ܟܠ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܥܡܗ ܡ̇ܢ ܐܕܫܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܐܘܪܓܢܐܝܬ
Tim1:Epist ܝܕܥܢ̈ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܬܐܡܪ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܝܕܥܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܒܥܠܬܐ ܕܝܢ ܗܘܠܢܝܬܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܒܕܘܟܬܐ ܘܒܐܬܪܐ ܡܬܚܒܫ ܬܠܬܐ ܩܝܡܝܢ̈ ܐ ܬ ܠܗ ܂ ܟܠ ܟܠ ܠܗܘܢ ܃ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܩܝܡܝܢ̈ X0ܙ̇ܕܩ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗ̇ ܂
Tim1:Epist ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܠܓܡܪ ܘܠܐ ܚܕܐ ܝXܝ ܂ ܝ ܪܒܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܘܠܐ ܒܚܕ ܟܠ ܃ ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܘܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝ ܘܐܦ ܒܐܬܪܐ ܂
Tim1:Epist ܘܠܘܬ ܗ̇ܝ ܝ ܕܦ̇ܩܚܐ ܡ̇ܝܬܝܢ ܃ ܐܢ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܃ ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܃ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܘ ܐ ܟ ܓܘܫܡܐ ܡܙܝܥܝܢ ܠܗܢܐ
Tim1:Epist ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܐܬܢܚܬ ܨܐܕ ܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܘܨܒܐ ܟܠ ܚ ܬܝܬܬܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܫܘܟܢܐ ܕܪܚܡܬ̣ ܐܢܫܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܐ
Tim1:Epist ܫܥ ܓܝܪ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܟܝܢܐ ܚܝܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܐ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܐ ܫܠܝܐ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡ̣ܢ ܙܘܥܐ ܕܚܝܘܬܗ̇ ܂ ܝ ܂
Tim1:Epist ܓܝܪ ܚܝܐ ܡܠܝܠܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܐܦ ܨܒܝܢܐ ܩܢܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܝ ܟܠ ܦܓܪܗ̇ ܃ ܂ ܙ ܝX X ܩܢܝܐ ܡ̇ܕ ܢ ܘܐܦ ܨܒܝܢܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܐ ܂
Tim1:Epist ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܂ ܟܠ ܓܡܠܐ ܕܐܪܒܥܬ̣ ܪܓܠܐ̈ ܂ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕ ܟܠ ܂ 0ܡܬܡܨ ܂ ܢܝܬܐ ܂ ܠܐ ܡܫܟܚܢܝܬܐ ܂ ܐܢܢܩܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐ ܟ ܐ ܟܢ ܂
Tim1:Epist ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ ܂ ܟܠ ܓܡܠܐ ܝ- ܦܪܘܚܐ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܓܪܡܡܛܝܩܐ ܂ ܠܐ ܡܫܟܚܢܬܐ ܂ X XX · ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܂
Tim1:Epist ܓܡܠܐ ܝ- ܦܪܘܚܐ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܡܫܟܚܝܢܢ ܟܠ ܂ ܠܐ ܡܫܟܚܢܬܐ ܂ X XX · ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܂ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ ܂
Tim1:Epist ܟܠܗ ܕܢܣܗܕ ܃ ܝܬܝܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘ̣ܬ ܕܢܣܝܡ ܢܡܘܣܐ ܕܠܐ ܟܠ ܃ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘ̣ܬ ܕܠܐ ܢܣܗܕ ܂ ܐܘ ܐܠܘ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘ̣ܬ
Tim1:Epist ܐܡܬܝ ܕܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܗ̇ܘܝܐ ܗܘ̣ܬ ܂ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܝX ܫܘܝܐ ܕܢܦܫܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ · ܗܕܐ ܓܝܪ