simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܆ ܘܒܣܪܐ ܐܪܐ ܡ̣ܢ ²⁵⁰ܒܪܫܝܬ ܩܢܐ̈ . ܘܠܡܪܘܬܐ ܘܠܒܪܘܬܐ ܟܠ ܆ ܡ̣ܢ ܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ ²⁴⁹ܡܪܘܬܐ ܘܒܪܘܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist ܢܨ̇ܐ ܘܢܬܟܬܫ . 3 , 7|M731b|ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܛܠܐ ܟܠ ܘܕܚܝܠܐ̈ : ܘܨܝܕ ܐܒܐ ܘܨܝܕ ܝܬܗ| ²⁷²ܩ |X 210ܘܨܝܕ
Tim1:Epist ܒܛܠܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܘܦܠܝܓܘܬܐ ܪܨܒܝܢܐ̈ : ܘܡ̣ܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܟܠ ܟܠ ܢܨ̇ܐ ܘܢܬܟܬܫ . 3 , 7|M731b|ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܡ̣ܢ
Tim1:Epist |X259|ܕܢܫܡܥ ܗ̇ܘ ܢܡܠܠ ܆ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܢܕܒܪܟܘܢ ܒܟܠܗ ܫܪܪܐ : ܠܐ ܓܝܪ ܢܡܠܠ ܡ̣ܢ ܪܥܝܢ ܢܦܫܗ : ܐܠܐ
Tim1:Epist ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܠܐܒܝ ܕܝܠܝ ܗ̣ܘ : ܘܕܝܠܝ ܐܡ̇ܪ ܒܗܦܟܐ ܕܐܒܝ ܟܠ ܕܝܢ ܒܡܬܬܪܝܡܢܘܬܐ ³¹²ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܬܚܫܚ .
Tim1:Epist ܕܘܟܝܢ̈ ܫܒܝܚܐ . XX ܘܩܛܥܛܝܩܐܝܬ . X ܘܩܛܐܦܛܝܩܐܝܬ : XX ܟܠ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈ : ܦܪܕܝܣܐ ܕܝܢ ܕܘܟܬܐ ܗ̣ܝ ³²⁹ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܥܡܡܝܢ̈ . ܘܒܕܡܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܐܬܬܪܝܡܬ̈ ܩܪܢܗ̇ . 4 , ܟܠ ܝܬܝܪܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܠܝܠܐ ܐܢܘܢ ܕܥܕܬܐ ܒܝܢܬ
Tim1:Epist ܥܡܡܝܢ̈ . ܘܒܕܡܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܐܬܬܪܝܡܬ̈ ܩܪܢܗ̇ . 4 , ܟܠ ܝܬܝܪܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܠܝܠܐ ܐܢܘܢ ܕܥܕܬܐ ܒܝܢܬ
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܦܘܪܫܐ |X 217|ܚܬܝܬܐ . XX ܒX ܐܢܫܐ : XXX ܟܠ . 31ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܟܝܬ ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܬܬܢܣܒ . ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܣܘܪܓܕܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ |570|ܡܬܦܣܩ ܗܘ̣ܐ . ܡ̣ܢ ܠܙܬܐ ܟܠ ܡ̣ܢ ܝܕܥܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܟܬܒܬ : ܫܪܪܗ ܓܝܪ ܕܡܪܢ ܕܝܬܝܪ ܚܣܝܪ