simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܃ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܙܘܥܝܢ̈ ܘܙܒܢܝܢ̈ ܂
Tim1:Epist ܢ̇ܣܗܕ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܒܪܢܫ ܂ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܕܟܠ ܂ ܘܥܠ ܟܠ ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܒܟܠ
Tim1:Epist ܕܚܕ ܃ ܕܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܕܟܝܬܐ ܝX ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܗܝܪܐ
Tim1:Epist ܒܛܝܒܘܬܗ ܝܝ ܚܠܦ ܟܠ ܐܢܫ ܛܥ̣ܡ ܡܘܬܐ
Tim1:Epist ܡܣܝܟܐ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܂ ܝܕܝܥܐ
Tim1:Epist ܗܘ̣ܐ ܒܟܝܢܐ ܂ ܟܠ ܕܝܢ ܕܩܢܐ ܠܡܢܘܬܐ̈
Tim1:Epist ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܟܝܢܐ̣ ܂ ܟܠ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ
Tim1:Epist ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܕܐܦ ܟܠ ܝ ܡܬܝܕܥܢܐ ܃
Tim1:Epist ܟܕ ܓܝܪ ܒܪܓܫܐ̈ ܟܠ ܡܬܪܓܫܢܐ̈ ܡܬܬܨܝܪܝܢ ܃
Tim1:Epist ܂ ܘܐܦ ܓܝܪ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܐ ܡܠܝܠܐ
Tim1:Epist ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ ܃ ܟܠ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥܢܐ ܘܕܠܐ
Tim1:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܂ 2 ܟܠ ܕܝܢ ܕܒܚܝܐ̈ ܕܝܠܗ
Tim1:Epist ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܟܠ ܐܘܣܝܐ ܕܝܢ ܡܩܝܡܐ
Tim1:Epist ܐܪܐ ܡ̇ܕ ܢ ܟܠ ܢܦܫܐ ܂ X
Tim1:Epist ܓܘܫܡܐ ܗ̣ܝ ܆ ܟܠ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܕܡ̇ܝܬܐ
Tim1:Epist ܡ̇ܝܬܐ ܘܡܬܚܒܠܐ ܃ ܟܠ ܕܝܢ ܡܝܘܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ
Tim1:Epist ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܟܠ ܕܝܢ ܝ ܡܝܘܬܐ