simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr . ܪܡ ܡܢ ܟܠ . ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ . ܡܫܟܢ ܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ . ܡܛܐܒܢܐ ܟܠ ܘܡܢܛܪܢܐ ܕܟܠ . 240 ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ ܡܩܒܠܝ̈ ܚܝܐ̈ . ܘܡܥܠܝ ܡܢ
SynOr . ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ . ܡܫܟܢ ܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ . ܡܛܐܒܢܐ ܘܡܥܕܪܢܐ ܟܠ ܕܟܠ . 240 ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ ܡܩܒܠܝ̈ ܚܝܐ̈ . ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ . ܪܡ ܡܢ
SynOr ܣܘܦܝܢ̈ . ܡܫܟܢ ܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ . ܡܛܐܒܢܐ ܘܡܥܕܪܢܐ ܕܟܠ . ܕܠܐ ܟܠ ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ ܡܩܒܠܝ̈ ܚܝܐ̈ . ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ . ܪܡ ܡܢ ܟܠ . ܐܚܝܕ
SynOr ܛܘܒܝܢ̈ . ܡܛܐܒܢܐ ܘܡܥܕܪܢܐ ܕܟܠ . ܕܠܐ ܫܘܪܝ . ܕܠܐ ܫܘܠܡ . ܟܠ ܚܝܐ̈ . ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ . ܪܡ ܡܢ ܟܠ . ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ . ܡܫܟܢ
SynOr ܡܘܗܒܢ̈ ܘܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܦܩܚܐܝܬ ܘܡܘܬܪܢܐܝܬ ܠܒܪܝܬܗ : ܟܠ . ܘܡܢܗ ܡܢ ܗܢܐ ܝܗܘܒܐ ܛܒܐ : ܐܬܦܠܓ ܘܡܬܦܠܓܢ̈ ܘܡܬܝܗܒܢ̈
SynOr ܦܪܘܣ ܡܬܚܡܝܢ ܚܢܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܒܐ ܐܠܗܐ ܗܘ : ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠ : ܐܠܐ ܝܘܟܝ ܐܡܬܝ ܕܐܠܗܐ ܡܫܡܗܝܢܢ ܆ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
SynOr ܟܘܪܗܢܝܢ̈ ܘܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ . ܘܐܝܟ ܡܠܟܐ ܡܫܒܚܐ ܕܠܥܠܡܝܢ ܆ ܟܠ ܆ ܘܡܦܬܚ ܣܡܝܐ̈ ܆ ܘܛ̇ܪܕ ܕܘܝܐ̈ : ܘܡܐܣܐ ܒܚܝܠ ܐܠܗܘܬܗ
SynOr ܠܡ ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ . ܘܒܠܥܕܘܗܝ̈ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܟܠ ܕܡܠܬܐ . ܥܠ ܪܒܘܬ ܚܝܠܗ ܕܝܢ ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܗ̇ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ .
SynOr ܨܒܘ ܒܝܫܐ ܥܪܘܩܘ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܟܝܠ ܗܝ̇ ܕܒܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܟܠ ܬܘܒ ܐܠܗܝܐ ܡ̇ܠܦ : ܕܟܠܡܕܡ ܒܨܘ ܘܕܫܦܝܪ ܐܚܘܕܘ . ܘܡܢ
SynOr ܛܝܒܘ ܕܢܝܬܪ ܒܕܚܠܘܗܝ̈ ܆ ܢܣܬܬ ܬܪܥܝܬܝܟ ܒܫܪܪܐ ܟܠ ܩܒ̇ܠ ܫܪܝܐ ܕܦܘܫܟܟ . ܘܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܛ̇ܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈
SynOr ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ . ܘܗܘܝ ܚܠܝܡ . ܘܨܠܐ ܥܠܝ . ܛܝܒܘܬܐ ܥܡ ܟܠܢ . ܟܠ . ܘܢܙܗܐ ܢܦܫܟ ܒܪܚܡܬ ܚܘܒܗ : ܘܢܥܕܪܟ ܠܡܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܆
SynOr ܢܢܚܬܝ̈ ܚܫܘܟܐ . ܘܬܘܒ : ܠܐ ܡܘܕܐ ܠܟ ܥܦܪܐ ܘܠܐ ܡܚܘܐ ܟܠ ܕܘܝܕ ܩܝܬܕܘܪܐ ܙ̇ܡܪ : ܕܠܐ ܡܝܬܐ̈ ܢܫܒܚܘܢ ܠܡܪܝܐ ܆ ܐܦܠܐ
SynOr ܕܦܓ̇ܥ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܆ ܕܠܘ ܫܝܥܐܝܬ ܐܘ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܟܠ ܕܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܒܝܕ ܕܪܫܐ ܕܠܩܘܒܠܢ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ . ܕܢܕܥ
SynOr ܆ ܕܒܪܡܙܗ ܬܠܝܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܐܡܝܢ ܀ ܫܠܡܬ ܣܘܢܗܘܕܘܣ ܟܠ ܩܘܫܬܐ ܘܫܪܪܐ ܐܬܛܟܣ ܆ ܠܐ ܢܫܬܠܛ : ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ