simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܨܘܡܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܟܪܟܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܟܠ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܗܘܫܥ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܬܐܕܘܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܟܠ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܨܘܡܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܟܪܟܐ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܕܘܩܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܘܫ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܟܠ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܬܐܕܘܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܓܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܘܫܬܪܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܟܠ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܕܘܩܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܘܫ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܫܛܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܓܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܘܫܬܪܐ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܓܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܟܠ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܫܛܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܒܪܫܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܟܠ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܓܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܢܪܣܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܟܠ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܒܪܫܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܫܠܡܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܝܗܒܠܗܐ ܀ 29 ܬܘܒ ܟܠ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܢܪܣܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܢܐܡܪ ܩܛܝܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܩܕܡܘܗܝ ܐܝܟ ܬܠܡܝܕܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠــܗ 35 ܩܛܝܪܐ ܡܢ ܪܒܗ ܆ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܗ̇ܘܐ ܩܕܡܘܗܝ
SynOr ܫܠܝܛ : ܡܢ ܟܠ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܢܫܬܠܛ . ܘܗ̇ܝ ܕܬܚܡܘ ܟܠ : ܠܐ ܢܬܦܩܕ ܕܢܬܪܫܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ . ܘܗ̇ܘ ܕܥܠ
SynOr ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܢܫܬܠܛ . ܘܗ̇ܝ ܕܬܚܡܘ ܐܒܗܝܢ̈ ܟܠ ܕܢܬܪܫܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ . ܘܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܫܠܝܛ : ܡܢ
SynOr ܕܝܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܠܐ ܡܫܬܪܐ ܆ ܢܬܢܛܪ ܠܩܕܡ ܒܝܡ ܕܡܫܝܚܐ . ܟܠ ܒܢܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܠܡܒܓܢܘ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܕܝܠܗܘܢ . ܐܠܐ
SynOr ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܠܬܚܬ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܬܠܡܝܕܐ ܗܘ ܘܡܫܥܒܕܐ ܟܠ ܕܥܕܬܗ ܬܬܗܝܡܢ ܘܬܬܝܩܪ ܡܪܘܬܗ ܫܠܝܛ ܒܟܠ . ܡܟܝܠ
SynOr ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܡܙܕܘܓ ܥܡ ܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܢܗܘܐ ܙܘܘܓܗ ܢܡܘܣܗ ܟܠ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܝܢ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܢܩܦܐ ܗܕܐ ܡܠܦܢܘܬܐ . ܕܟܕ
SynOr ܩܛܝܪܐ ܘܥܨܝܢܐ ܬܬܚܪܪ ܓܒܝܬܐ ܕܚܣܝܘܬܐ ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܥܡ ܟܠ ܘܡ̇ܠܦܝــܢ ܚـܢــܢ 47 ܕܢܗܘܝܢ̈ : ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
SynOr ܡܕܡ ܕܣܥܪ ܒܒܝܬ ܠܦܛ ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܗܘ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܥܡܗ . ܟܠ ܙܥܘܪ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܗܘܐ ܘܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܥܒܕ ܥܠ
SynOr ܡܕܡ ܕܐܬܥܒܕ ܒܒܝܬ ܠܦܛ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܘܚܣܝܐ ܟܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܐܦܝܣܩܘܦܝܗܘܢ̈ . ܘܐܬ̇ܐ ܐܢܐ ܠܬܡܢ ܘܡܒܛܠ ܐܢܐ
SynOr . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܘܠܝܬܐ ܟܠܝܢ ܢܬܢܛܪܘܢ ܟܠܝܢܗܘܢ ܘܐܦ ܗܫܐ ܟܠ ܕܥܡܗ ܆ ܫܪܝܢܢ ܘܒܛܠܢܢ ܆ ܒܡܬܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܠܝܛܐ ܥܠ
SynOr ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܝܢ ܘܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܐܬܥܒܕܘ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܘܠܝܬܐ ܟܠܝܢ ܢܬܢܛܪܘܢ ܟܠܝܢܗܘܢ ܘܐܦ ܗܫܐ .