simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܬܟܬܒ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܗ ܐܒܗܝܢ̈ ܟܠ ܚܕܝܐܝܬ ܡܩܒܠܝܢܢ ܆ ܘܒܟܬܒܬ ܐܝܕܝܢ̈ ܡܫܪܪܝܢܢ ܒܚܪܬܐ ܥܠ
SynOr ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܠܕܘܒܪܐ̈ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܟܠ ܆ ܘܫܡܥܬܘܢ ܟܠܟܘܢ ܘܩܒܠܬܘܢ . ܗܫܐ ܢܬܟܬܒܘܢ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ
SynOr ܆ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܘܕܟܠܗܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܕܠܐ ܟܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܀ 7 ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
SynOr ܡܕܡ ܗܘܐ ܆ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܡܛܠ ܟܠ ܫܪܝܪܐ : ܕܐܬܝܠܕ ܘܠܐ ܐܬܥܒܕ : ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ : ܕܒܐܝܕܗ
SynOr ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܚܕ ܘܡܢ ܬܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܝܢ̈ : ܢܬܒܛܠ ܟܠ ܕܒܗ ܙ̇ܕܩ ܠܗܘ̇ܢ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܠܣܝܡ ܐܝܕܐ ܀
SynOr ܓܒܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܘ ܩܫܝܫܐ ܐܘ ܡܫܡܫܢܐ ܐܘ ܗܘܦܕܝܩܢܐ ܐܘ ܟܠ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܪܫܝܡ ܒܗ̇ܝ ܣܘܢܗܕܘܣ ܟܠܢ ܥܒ̇ܕܝܢܢ : ܕܡܟܝܠ
SynOr ܓܒܪܐ ܕܒܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܚܕ ܡܢ ܕܪܓܝܢ̈ ܕܩܠܪܘܣ ܟܠ ܘܪܒܝܬܐ ܕܦܩܝܕ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܆ ܚܕܝܐܝܬ ܢ̇ܛܪܝܢܢ . ܡܟܝܠ
SynOr ܚܪܝܢܝܢ̈ ܘܥܕܠܝܝܢ̈ ܢܬܒܛܠܘܢ . ܒܥܘܬܐ ܪܒܬܐ ܡܢ ܪܫܝ̈ ܟܠ ܢܬܟܢܫܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܆ ܕܬܗܘܐ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܕܒܟܢܘܫܝܗܘܢ
SynOr ܡ̇ܢ ܕܒܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܟܠ ܠܓܡܪ ܒܚܫܡܝܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܒܝܬ ܒܟܐ̈ ܘܠܐ ܒܚܢܘܬܐ̈ :
SynOr ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܦܪܫܓܢܐ ܕܗܠܝܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܆ ܠܡܬܗܓܝܘ ܒܗܘܢ ܟܠ ܕܙ̇ܕܩ ܠܗܘܢ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܩ̇ܢܐ
SynOr ܥܕܬܐ ܘܡܕܝܢܐ : ܐܟܘܬܗ̇ ܢܦܠܓܘܢ ܒܗ̇ ܐܢܫܐ̈ ܫܒܐ̈ ܀ ܘܥܠ ܟܠ ܢܬܬܪܣܘܢ . ܘܡܫܟܒܗܘܢ ܒܝܬ ܕܝܩܘܢܝܘܢ ܕܥܕܬܐ ܢܗܘܐ .
SynOr ܓܒܪܐ ܡܫܡܫܢܐ ܕܒܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܟܪܗ ܠܐ ܟܪܝܗ ܆ ܟܠ ܫܠܝܛ ܕܢܦܩܘܕ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ ܀ ܘܐܦ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܗܟܢܐ .
SynOr ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܣܠܝܩ ܘܕܩܛܝܣܦܘܢ : ܕܐܚܪܢܐ ܐܝܢܐ ܕܫ̇ܠܡ ܟܠ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒ : ܘܐܦ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܡܢ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ . ܘܫܠܝܛ ܗܘ
SynOr ܕܫܡܫܘ ܫܦܝܪ ܘܡܫܟܚܝܢ ܕܪܓܐ̈ ܛܒܐ̈ ܒܡܓܠܐ ܐܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܫـܘܒـܚــܐ ܆ 15 ܘܢܡܛܐ ܠܚܝܐ̈ ܆ ܘܢܩܒܠ ܦܘܪܥܢܐ ܛܒܐ ܥܡ
SynOr ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܬܪܗ ܘܡܕܝܢܬܗ ܫܠܝܛ ܕܢܥܒܕ ܩܫܝܫܐ̈ ܟܠ ܢܥܒܕ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܒܡܠܟܐ ܕܚܘܒܐ ܆ ܘܠܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܩܛܝܪܐ ܀
SynOr ܨܒܘ ܕܗܘܝܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܗ ܟܠ ܙ̇ܕܩ ܒܦܢܝܬܗ ܕܢܟܬܘܒ ܘܕܢܘܕܥ ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܪܒܐ ܥܠ
SynOr ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܚܛܦ ܪܫܢܘܬܐ ܠܢܦܫܗ . ܘܐܦ ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܟܠ ܘܫܝܠܐ ܘܣܡܘ ܠܗܘܢ ܒܚܘܨܦܐ ܝܡܝܢܐ ܣܦܝܩܬܐ . . . .
SynOr ܩܕܡܝܐ ܕܐܬ̇ܐ ܆ ܡܩܒܠ ܘܚ̇ܬܡ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܒܟܬܒܬ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܒܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܒܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܦ ܗܢܘܢ ܡܩܒܠܝܢ .
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܐܓܦܛܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܒܝܬ ܠܦܛ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܐܫܪܬ ܠܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܐܩܩܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܗܘܫܥ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܐܓܦܛܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܒܝܬ ܠܦܛ ܐ̇ܫܪܬ