simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܗܟܝܠ ²ܕܡܛܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܢ̇ܦܠ ܬܚܝܬ ܒܥܬܐ ܟܠ ܓܠܝܐܝܬ ܕܡܬܩܠܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܘܟܝܠܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܠܟ .
SevAnt:LuqJul ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܐܝܟ ܚܝܠܝ ܡܥܩܒ ܐܢܐ . ܠܦܣܩܐ ܕܝܠܝ ܕܥܠ ܟܠ X ܥܒܕܬ . ܘܫܕܪܬܗ̇ ܠܝ ܠܗܕܐ ܐܝܟ ܕܠܒܘܚܪܢܐ . ܕܟܕ
SevAnt:LuqJul ܣ̇ܒܠ ܟܠ ¹¹ܡܗܝܡܢ . ܟܘܠ ¹²ܡܣܒܪ ܟܠ ¹³ܡܣܝܒܕ̇ ܚܘܒܐ ܠܐ ܟܠ . ܠܐ ܡܬܚܫܒ ܒܝܫܬܐ . ܠܐ ܚ̇ܕܐ ܒܥܘܠܐ . ܚ̇ܕܐ ܕܝܢ ܒܩܘܫܬܐ .
SevAnt:LuqJul ¹¹ܡܗܝܡܢ . ܟܘܠ ¹²ܡܣܒܪ ܟܠ ¹³ܡܣܝܒܕ̇ ܚܘܒܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܟܠ ܒܝܫܬܐ . ܠܐ ܚ̇ܕܐ ܒܥܘܠܐ . ܚ̇ܕܐ ܕܝܢ ܒܩܘܫܬܐ . ܟܠ ܣ̇ܒܠ
SevAnt:LuqJul ¹³ܡܣܝܒܕ̇ ܚܘܒܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ . ܕܗܠܝܢ ¹⁴ܟܝܬ ܢܬܬܪܨ ܢ . ܟܠ . ܚ̇ܕܐ ܕܝܢ ܒܩܘܫܬܐ . ܟܠ ܣ̇ܒܠ ܟܠ ¹¹ܡܗܝܡܢ . ܟܘܠ ¹²ܡܣܒܪ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ³ܩܕܡ ܐܦܐ̈ ܕܣܟܘܠܬܢܐ̈ ܘܕܬܪܝܨ̈ ܢ ⁴ܠܐܝܠܝܢ ܟܠ ܒܡܗܡܝܢܘܬܐ ܩܪܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘX . ܡܛܠ ² ܕܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ
SevAnt:LuqJul ܟܠܗ . ܕܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܐܘ ܗ̇ܝ ܕܫܦܪܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܟܠ ܘܐܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܚܫܝܫ ܐܢܐ ܒܢܦܫܝ
SevAnt:LuqJul ²ܣܘܟܠ ܢܒܚܢܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܢܦܫܟܘܢ ܒܩܘ ܐܢ ܒܗ̇ ܟܠ ܕܢܬܒ̇ܩܘܢ ܘܢܚܘܪܘܢ ܒܗ ܒܬܦܢܟܐ XXXX X ܕܟܪܘܙܘܬܗ . ܘܒܗ
SevAnt:LuqJul ܡܠܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܚܠܝܡܬܐ . ܕܐܝܟ ¹²ܚܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܕܐܝܬ ܒܢ . ܟܠ ܩܕܡܐ ܒ̣ܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܪܕܝܐ
SevAnt:LuqJul ܟܡܐ ⁵ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܒܚܘܠܡܢܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ . ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ XX XX ܣܪܝܩܐ ܘܕܠܐ ܩܢܘܡ ܡܕܝܢ ܘܐܦ ⁴ܐܕܡ .
SevAnt:LuqJul ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ XX¹ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܢܣܝܡ . ܢܗܘܐ ܟܠ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ²⁵ܘܡܠܦܢܐ̈ ܢܚܬܡܗ̇ . ¹⁵ܐܢ ܓܝܪ ܥܠ
SevAnt:LuqJul ܐܢܫ ܡܣܬܗܕ ܥܠ ܐXܝ̈ ܬܪܝܨܘܬܐ ܘܚܬܝܬܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܟܠ . ܒܣܝܡܘܗܝ̈ ܚܕܝ ܘܒܣܡ ܘܐܦܨܚ ܠܟܠܗ ⁸ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ . ܘܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܥܒܕ . ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ . ܥܠ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ ܟܠ ܢܗܘܐ . ܒܝܕ ܡܠܬܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܆ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ
SevAnt:LuqJul ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ . ܥܠ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܬܪܚܡ . ܘܕܚܙܝܗܝ ܟܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܆ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܥܒܕ . ܘܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ . ܟܕ ܗܘܝܢ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܪܠܐ ܢܡܘܣ ܘܕܠܐ ܛܘܟܣ ܘܕܠܐ ܬܘܚܡ ܟܠ . ܡܬܥܛܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܪܫܢܘܬܐ̈ ܕܪܒܝ̈ ܡܠܐܟܐ̈ . ܡܬܒܠܒܠ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ ܫܘܪܝܐ ܫܩ̣ܠ ܕܢܗܘܐ . ܡܢ ܟܕܘ ܙܪܝܥܐ ܗ̣ܝ X ܒܗ̇ ܐܦ ܟܠ . ܕܠܘܬ ܡܗܝܡܢܐ ܬܐܕܣܝܣ . ܡܠܟܐ ܐܡ̇ܪ . - . ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul X XX X ܡܕܥ . ܗ̇ܘ ܕܡܬܘܡܝܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܡܥܠܝܐ ܘܪܚܝܩܐ ܡܢ ܟܠ X ܒܗ̇ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܢܫܬܚܠܦ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ Xܓܝܪ ܕܐܬܥܒܕ ܡܬܚܒܠܢܐ ܗ̣ܘ . ܘܐܦ ⁷ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܚܒܠ ܟܠ ܐܦ ܒܟܬܒܐ ܕܫܬܐ ⁵ܕܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪ . - .
SevAnt:LuqJul . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝ ܩܢܐ ܟܠ ܠܫܠܝܚܐ ܟܕ ܟܬܒ ܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ . ܥܠ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܥܠܝ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ X X X ܕܡܢܗ ܠܗܕܐ ܐܬܩܪܝ . . - . ܐܬܚܘܝܬ ܗܟܝܠ ܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܩܢܐ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܘܡܢܗ ܝ̇ܙܦ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ ܡܬܙܝܥX ܘܚܝ .