simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܘܟ ܚܦܝܛܐܝܬ ܡܬܒܩܝܐ . ܘܡܬܦܪܣܐ ܕܬܫܟܚ ¹²ܠܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܟܠ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܫܠܡܘܬܐ XXX X ܕܗܕܡܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܣܟܡܐ ܫܦܝܪܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܢܦܫܗ ܕܝܠܗ ܣܡ ܚܠܦ ܟܠ ܐܢܫ . ܘܫܒܩ ܢܦܫܗ ܕܝܠܗ ܣܡ ܚܠܦ ܟܠ ܟܠ ܡܢܗ ܕܐܓܪܬܐ : ܕܠܘܬ : ܕܝܪܝܐ̈ ܀ ܚܕ ܗܟܝܠ ܗ̇ܘ ܕܛܒ ܝܩܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܐܢܫ ܡܣܬܗܕ ܥܠ ܐXܝ̈ ܬܪܝܨܘܬܐ ܘܚܬܝܬܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܟܠ . ܒܣܝܡܘܗܝ̈ ܚܕܝ ܘܒܣܡ ܘܐܦܨܚ ܠܟܠܗ ⁸ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ . ܘܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܦܪ ܡܠܬܢ ܡܢ ܫܪܝܪܬܐ ܕܚܕܝܘܬܗ ܕܥܡܢܘܐܝܠ . ܕܐܝܟ ¹⁴ ܟܠ . . ¹¹ܐܡܪܝܢ̈ ܗܟܝܠ ܕܦܐܐ ܠܡܣܬܟܠܘ . ܙܥܘܪܝܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܟܠܗ ܫܡܗܗ ܚܫܘܫܐ . ܘܥܘܩܒܐ ܚܬܝܬܐ : ܕܗ̇ܝ ܕܠܚܫܐ̈ ܠܐ ܟܠ ܚܫܘܫܐ ܘܡܩܒܠܢܐ ܕܚܫܐ̈ . ܒܐܝܠܝܢ ܕܟܬ̣ܒ ܗܫܐ : ܘ܏ܠܐ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ ܢܥܪܘܩ ܡܢ ܬܡܢ ܚܒܠܐ . ܘܟܕ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܚܛܝܬܐ . ܟܠ . ⁴ ܗܟܢܐ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܐܢܢܩܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ Xܓܝܪ ܕܐܬܥܒܕ ܡܬܚܒܠܢܐ ܗ̣ܘ . ܘܐܦ ⁷ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܚܒܠ ܟܠ ܐܦ ܒܟܬܒܐ ܕܫܬܐ ⁵ܕܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪ . - .
SevAnt:LuqJul ܟܠܗ ܠܐ ܐܟܬܒܬ ܐܢܐ ܀ ܡܢ ܩܦܠܐܘܢ : ]ܗ̇ܘ : ܕܡܐܐ : ܘܚܕ ܟܠ ܟܕ ܥܒܪܘX¹ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܐܠܘ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܕܡ
SevAnt:LuqJul ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܡܚܕܐ ܒܗ ܟܕ ܒܫܘܡܗܐ . ܩܪܐ ܠܕܝܢܐ ܟܠ ܗ ܡܫܬܡܗ ܘܚ̣ܙܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܕܐܬܚܒܠܬ . ܕܚ̣ܒܠ
SevAnt:LuqJul ܐܢܫ . ¹ܟܕ ܡܪܡܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܠܗܪܛܝܩܐ̈ ²ܒܕܡܘܬ ܩܦܠܐܐ̈ ܟܕ ܟܠ ܚܕܝܢ ܝܡܗXX -- ܕܢܘܗܪܐ ܨܝܕ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ¹²ܕܠܐ ܒܡܝܬܪܘܬܐ . ܬܚܝܬ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܡܘܡܐ ܐܝܬܗܘܝ ܟܠ ܐܫܬܡܠܝ . ܝܕܝܥܐ ܕܡܢ ܠܐ ܘܕܒܙܒܢܐ ܗ̣ܘܐ ܡܫܡܠܝܐ .
SevAnt:LuqJul . ܠܐ ܕܝܢ ܪܚܝܒ ܡܢ ܡܕܡ ܣܟ . ܗܟܢܐ ]ܘܛܘܒܢܐ ¹[ܕܘܝܕ : ܡܙܡܪ ܟܠ ܒܟܠ ܕܘܟ . ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܒܟܝܢܐ . ܡܠܐ ܓܝܪ ܡܢܗ
SevAnt:LuqJul ܒܪ ܐܢܫ ܡܣܪܗܒ ܠܡܫܡܥ ܘܡܘܚܪ ܠܡܡܠܠܘ . ܘܬܘܒ X ܣܓܝܐܬܐ̈ ܟܠ . Xܡ̣ܪ ܓܝܪ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܦܪܘܩܢ . ܕܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqJul ܣ̇ܒܠ ܟܠ ¹¹ܡܗܝܡܢ . ܟܘܠ ¹²ܡܣܒܪ ܟܠ ¹³ܡܣܝܒܕ̇ ܚܘܒܐ ܠܐ ܟܠ . ܠܐ ܡܬܚܫܒ ܒܝܫܬܐ . ܠܐ ܚ̇ܕܐ ܒܥܘܠܐ . ܚ̇ܕܐ ܕܝܢ ܒܩܘܫܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܐܢܫ . ܦܓܪܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ XXXX⁸ ܗܘܐܐܢܫܝܐ . ܘܐܦܢ ܟܠ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܠܗ ܓܘܢܝܐ X ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ⁵ܟܝܢܐ ܥܡ
SevAnt:LuqJul : ܕܘܟ : ܐܝܟ : ܥܪ]ܝܩ[ܐ . ⁵ ܘܡܫܢܝܢܐ̈ : ܡܬܪܕܦܝܢ̈ : ܡܢ : ܟܠ ܕܗܓܓܝܐ̈ : ܐܝܟܢܐ : ܒܗ̇ : ܒܡܕܝܢܬܐ : ܢܕܘܫܘܢ : ⁴ܟܕ : ܡܢ :
SevAnt:LuqJul . ܕܟܕ ܪܕܝܢ̈ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܒܢ ܙܒܢ ܗܘܘ ܡܠܦܝ̈ ܪܙܐ̈ ܟܠ ܩܢ̣ܐ ܗ̣ܘܐ ܘܠܐ ¹0ܝܩܘܕܘܬܐ · ܗܟܝܠ ܐܘ ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܠܝܬܪܘܢ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܠܡܘܫܐ . ܒܚܒܠܐ ܟܠ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܡܬܝ ܕܢܐܡܪ ܡܚܒܠ ܐܢܐ ܠܟܠ ܡܛܠ ܕܚܒ̣ܠ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ ܕܫܘܢܩܐ ܘܕܥܕܠܝܐ ܕܡܢܟ . ܗ̇ܘ ܕܒܕܡܘܬ ܦܪܥܐ ܕܡܚܕܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܡܠܐ ܡܢ ܪܘܓܙܐ ܕܝܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܝܒܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ . ܘܗ̇ܝ ܕܠܒܪ ܡܢ ܚܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܘܠܕܗ ܘܡܘܬ ܐܠܐ ܟܠ ܐ ܘܕܡܝܬ ܘܕܐܬܝܠܕ . ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܡܢܗܝܢ ܟܕ ܡܢܗܝܢ ܬܬܠ