simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ . ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܡܛܠ ܛܝܒܘܬܗ ¹0ܒܠܚܘܕ ܢܩܝܡ ܠܗ̇ܘ ܕܢܦܠ̣ ܟܠ . ⁹ܗ̇ܘ ܥܒܘܕܐ ܕܓܒܝܠܬܢ . X ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܥܒ̣ܕ ܐܒܐ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܛܒ ܬܡܝܗܐ . ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܕܒܒܣܪܐ ܗܘܬ ܙܟܘܬܐ . ܠܘ ܗܟܢܐ ܟܠ . ܠܘ ܠܒܣܪܐ ܕܒܠ̣ܥ . ܐܠܐ ܠܚܛܝܬܐ ܕܡܚܬ . ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܚܛܝܐ̈ ¹⁸ܫܩܠܐ ܗܘܬ . ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܟܠ ܗܟܝܠ ܘܠܚܝܠܗ̇ ܫܪܐ . ܘܠܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܗ̇ ¹⁷ܥܠ ܩܛܠ̣ .
SevAnt:LuqJul ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܝܘܬܬܐ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܕܗܘ XXX X X ܟܠ ¹⁴ܕܝܢ ܟܝܢܢ ܕܝܠܢ ܬܚܘܡܗ ܡܚܘܐ . ܟܕ ܡܣܝܟ ܟܢܝܫܐ ܐܟܚܕܐ .
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ ܠܐ ܡܬܪܢܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ ܕܢܬܦܪܫ ܡܢ ܢܦܫܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ . ܡܘܬܗ ܕܝܢ ܕܦܓܪܐ XXXXX ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܘܟ ܓܝܪ ܝܨ̇ܦ ܗ̣ܘܐ ܕܢܚܘܐ . ܕܚܕܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܟܠ ܠܚܝܐX--¹¹ܗ̇ܝ . ܝẌ · -- ¹⁰ܝ XX ⁸XX⁰ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul . ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܬܩܪܒ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ ܠܦܓܪ X -X X ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒܫܘܠܛܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̇ܐ ܫܟܝܚ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqJul ܚܫܝܢ̈ . ܘܗ̣ܘ ܒܥ̇ܐ ܗܘܐ ܕܢܫܬܐ ܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ̈ ܟܠ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ ܘܡܢܟܪܝܘܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ . ܕܝܩܝܪ ܗܘܓܝܪ ܟܠ ܫܪܐ ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܡܚܒܠ ܠܗ̇ܘ ܕܢܦ̇ܠ ܬܚܘܬܘܗܝ X X 8 ܠܘ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܓܝܪ ܠܒܪܢܫܐ ⁷ܡܢ ܐܠܗܐ X 0ܝ X X ܗ̣ܘ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܟܠ ܕܫܐܠܬܐ ܡܪܟܒ . ܘܐܝ̣ܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܩܢ̣ܐ ܗ̣ܘܐ ܫ̇ܐܠ ܗ̣ܘܐ .
SevAnt:LuqJul ܩܡ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܗܟܢܐ ܡܬܐܡܪ ܕܐܬܒܪܝ ܪܝܫ ܐܘܪܚܬ̈ ܡܛܠ ܟܠ --⁵ܡܬܪܝܡܢܝܬܐ ܘܪܫܝܬܐ ܕܡܢ ܡܝܬܐ̈ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܩܕܡ
SevAnt:LuqJul ܐܢܫ ܕܢܪܗܛ ܦܘܪܩܢܐ . - . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܟܠ ܕܐܬܒܪܝ ܪܝܫ ܐܘܪܚܬ̈ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܟܝܠ ܡܨܐ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܕܢܦܪܘܩ ܠܗ̇ܘ ܕܐܒ̣ܕ . ܒܡܬܪܟܢܢܘܬܐ ¹0ܕܠܘܬ XX X X ܟܠ ܕܢܣܬܟܠ . ܕܡܛܠ ܕܨܒ̣ܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܘ̈ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ ܕܬܥܪܘܩ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܘܟܕ ²ܗ̇ܘ ܪܠܐ ܝ̇ܕܥ ܚܛܝܬܐ ܟܠ ܘܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܠܘܬ ¹ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܢܢܩܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ ܕܢܥܪܘܩ ¹²ܡܢ ܬܡܢ ܚܒܠܐ ܆ ܘܕܢܚܘܐ ܕܐܝܢܐ ܗ̣ܘ ܟܠ . ܗܟܢܐ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܐܢܢܩܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ ܕܗܒܐ · ܕܐܝܟ ܗܘ ܕܡܡܫܚܡܫܝܚܐ ܥܠ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܟܠ ܘܚܝ̣ܐ ¹ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ . ²ܛܘܦܣܐ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܘܬܐ ܫܒܝܚܬ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܕܥ . . - . ܗܐ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܕܡܢ ܚܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܣܢ ܟܠ . ܘܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܪܡ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕ ܡܢ ܚܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܠܕܗ ܘܡܘܬܗ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܟܠ ܕܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܕܡܝܬ ܘܕܐܬ ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܡܢܗܝܢ ܟܕ ܡܢܗܝܢ ܬܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ ¹³ܡܬܐܠܨܝܢ ܚܢܢ ¹⁴ܕܢܘܕܐ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܨ ܠܗ ܟܠ ܚܒܠܐ ܫܘܪܝܐ ܝܠܝܕܘܬܗ ܕܒܒܣܪ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܨܝܕ ܠܐ ܚܒܠܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܚܕ ⁴ܡܢܗܘܢ ܚܘܠܡܢܐ ܢܛܝܒ ܠܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܪܗܘܢ . ܕܟܕ ܟܠ ܟܝܢܝܐ̈ ܘܕܠܐ ܩܘܛܪܓ ܩܒ̣ܠ ܒܒܣܪܐ ܝX ܡܩܒܠܢܗܘܢ . ܕܒܝܕ