simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܚܠܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܥܡ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܟܠ ܡܠܬܐ ܡܛܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܩܢ . ܘܕܡܥܠܝ ܡܢ ܥܩܬܐ . ܘܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ ܠܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܘܚܫܐ ܗ̇ܘ ܕܥܩܬܐ . ܘܕܟܡܝܪܘܬܐ ܗ̣ܘܐ ܟܠ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܟܕ ܦܪܝܫ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗ̣ܘܐ ܡܪܚܩ ܡܢ
SevAnt:LuqJul . ܠܐ ܕܝܢ ܪܚܝܒ ܡܢ ܡܕܡ ܣܟ . ܗܟܢܐ ]ܘܛܘܒܢܐ ¹[ܕܘܝܕ : ܡܙܡܪ ܟܠ ܒܟܠ ܕܘܟ . ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܒܟܝܢܐ . ܡܠܐ ܓܝܪ ܡܢܗ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ . ܒܒܣܪܐ ܡܢ ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܥܩܒܬܐ ܕܚܒܠܐ ܒܢܦܫܐ ܕܝܢ ܟܠ ܒܣܪܐ ܐܘ ܡܢ ܢܦܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝ̇ܐ ܒܟܝܢܐ . ܡܚܕܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐܝܬ . ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠ . ܘܠܘ ܟܕ ܟܠ ܩܕܝܒ ܠܟܠ : ܒܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܟܠ ܡܠܐ ܡܢܗ . ܘܠܒܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ ¹[ . . . ]ܝܕܝܥܐ ܕܐܡܪܝܢ̈ ܕܟܕ ܨܒܐ . ܐܢ ܠܘ ܟܠ ܢܬܠ ܠܒܣܪܐ . ܘܡܢܗ ܕܫܘܪܝܐ ܕܩܒܥܐ ܘܕܩܘܝܡܐ ܕܒܡܪܒܥܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܟܠܗ . ܡܫܡܠܝ ܒܟܠ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܡܪܢ ܟܠ ܐܝܬܝ ܠܫܘܡܠܝܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܐܝܟܐ . ܘܠܐ
SevAnt:LuqJul ܫܝܦܘܪܐ ²ܪܘܪܒܐܝܬ ܘܡܫܡܠܝܐܝܬ ܕܒܗܕܐ ܐܡܪܬ ܕܠܘ ܡܢ ܟܠ . . ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ ܢܟܠܐ ܒܦܘܡܗ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܙܥܩܐ ܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܘ ܗܟܝܠ ܡܬܚܙܐ ܠܗܓܓܝܐ̈ . ܘܗ̣ܘ ܦܝܠܐܠܬܝܣ ܕܠܩܘܒܠܐ ܟܠ ܕܒܫܘܥܝܬܐ ܡܬܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܒܡܘܬܐ ܘܒܚܫܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܚܪܝܢ ܐܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܟܠ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܒܟܝܢܐ . ܣܛܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܕܡܬܚܫܒ ܒܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܘܕܐ . ܘܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܘܠܝܐܝܬ ܟܠ ܩܢܐ . ܣܛܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐܐܫܬܚܠܦ ܠܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ . ܠܐ ܡܬܢܣܐ ܗܘܐ ܒܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܥܡ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܢܚܬ ܟܠ . ⁸ܠܘ ܓܝܪ ܟܕ ]ܣܦܝ[ܩܝܢ ⁸ܗܘܘ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܘܚܝܐ̈ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܠܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܕܢܚܫ ܡܚܝܕܝܢ ܚܢܢ ܠܗ . ܗܟܢܐ ܟܠܗ ܡܢ ܟܠ ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܝܬܐ . ܐܠܐ ܕܗܘ ܕܚܫ ܒܒܣܪ ܐܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ .
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܕܥܒܕ ܒܝܫܬܐ . ܣܢ̇ܐ ܠܢܘܗܪܐ . ܘܠܐ ܐܬ̇ܐ ܨܝܕ ܢܘܗܪܐ . ܟܠ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ ܠܐ ܡܣܝܒܪܝܢ̈ ܘܐܦ ܠܐ ܕܢܚܘܢ ܒܗ ܡܨܝܢ ܣܟ .
SevAnt:LuqJul ܐܢܫ ܨܝܕ ܢܘܗܪܐ . ܘܢܥܪܘܩ ܒܨܒܝܢܗ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܟܠ ܝXXX X X 1ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܒܐܠܗܐ ܥܒܝܕܝܢ . ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܕܢܪܗܛ