simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܆ ܕܐ̇ ܝܟܢܐ ܘ̇ ܠܐ ܠܗ ܥ . ܕ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗ̣ܘ ܫܪܒܗ ܟܠ ܐܝܬ . ܠܟܠ ܣܘܥܪܢܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܡܥ̇ܕܥܕ̇ ܙܕ . ܩ ܠܝ ܕܐ̇ ܡܠܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܫܘܚܥܦܐ ܘܫܘܓܢܝܐ ܘܣ : ܒܝܪܘܬܐ . ܡܛܠܗܕܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܟܠ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܇ ܣܛܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܬܪܢܝܬܐ . ܕܫܘܘܕܝܐ ܕܚܝܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܆ ܟܠ ܕܫܡܝܐ ܢܫ̣ܬܘܐ . Xܝ X1X1X1 10ܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܓܝܪ ܆ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܕܡ̣ܝܘܬܐ . ܕܬܚܘܝܬܐ̈ . ܢܘܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆ ܘܠܐ ܡܝܕܡ ܟܠ : ܐܝܟܢܐ ܕܡ̣ܢܗܪܢܘܬܐ ܘܫܚܝܢܘܬܐ ܡܢ ܢܘܪܐ ܆ ܐܦܢ ܥ̇ܪܩ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܐܚܪ̈ ܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐ . ܬ . ܗܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ܀ ܟܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܩ : ܪܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܡܪܐ ܘܡ̇ܠܟܐ . ܘܐܚܝܕ
SevAnt:CathHom ܩܪܨܐ ܐ̣ܝܕܐ ܣܥܘܪܝܬܐ ܐܡ̣ܪ ܆ Xܥܡܕ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܠܫܕܝܐ ܕܠܐ . ܟܠ . ܠܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܕ ܥܠ ܗ̇ܘ ܣܡ ܐ̇
SevAnt:CathHom ܚܕ ܒܚܛܝ̣ܬܐ ܕܝܠܗ ܢܡܘܬX . ¹⁵ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ . ܐܦ ܟܠ ܐܒܗܐ̈ ܚܠܦ ܒܢܝܐ̈ ܇ ܘܒܢܝܐ̈ ܠܐ ܢܡܘܬܘܢ ܚܠܦ ܐܒܗܐ̈ .
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܢܗܘܐ ܐ . ܬܘܗܝ ܕܡܡܠܠܘܬ ܫܒܬܐ̈ ܗܕܐ . ܠܐ̣̈ ܓ̣ܠܝܐ ܟܠ ܢ̇ܩܦܐܝܬ ܕܒܪܐ ܕܝܘܣܦ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܘ ܠܘ ܗܕܐ ܆ ܢܘܟܪܝܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܒܘܟܪܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢ ܒܪܢܫܐ̇ ܥܕܡܐ ܠܒܥܝܪܐ . ܠܝ ܢܗܟܘܢ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܚܝܬ ܠܟܠ ܒܘܟܪܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܆ ܩ̇ܕܫܬ ܠܝ̣
SevAnt:CathHom ܡܘܡܐ ܐܝܬ ܆ ܡܕܝܢ̇ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܘܫ̇ܡܢܝܢܢ ܆ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠ ܐܢܬ ܕܒܟܠܗܝܢ ܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܘܕܟ̣ܝܘܬܐ ܘܡܚܪܪܘܬܐ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܓܝܕ̇ ܦܐܐ ܠܐܠܗܐܐܝܬܘܗܝ ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܫ̇ܢܐ ܘܥ̇ܒܪ ܟܠ ܐܬܬܣܝܡ : ܦܘܫܩܐ ܗܢܐ ܥܦܝܦܐ . ܐܦܠܐ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܫܝ̣ܛ .
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܡܩ̇ܒܠ ܕܢܐܡܪ : ܡܣܬܝܒܪܢܝܬܐ̈ ܢܣ̣ܬܒܪ ܗ̇ܘ ܕܕܐܝܟ ܟܠ ܕܝܢ ܐܘ ܟܝܬ ܠܩܢܘܡܐ ܕܒܪܐ ܡ̣ܪܝܘX : ܘܕܐܦܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܘܐܦܠܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܚܠܦܐ ܡܕܡ ܠܗܢܐ ܇ ܡܢ ܟܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܬ̣ܟܪX ܥܠ ܢܦܫܗ ܆ ܟܕ ܠܘ ܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom ܐܢܫ e XXéXéܝ eXܘiXܘX eXܢ X . ܘܘܝ̈ ܗ̣ܢܝܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ܟܠ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܐܝܟ ܙܢܐ ܟܠ ܚܕ
SevAnt:CathHom ܇ ܝܩܪܘܗܝ ܒܓܢܝܙܘܬܐ ܘܒܐܬܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܘܠܐ ܦ : ܟܠ ܇ ܕܠܫܡܐ X ܗ̇ܘ ܡܝܩܪܐ ܘܦܪܝ : ܫܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom 1ܒܣ̣ܪܐ ܠܫܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܗ . ܘܡ . ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܆ ܡܘܫܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܡܪ ܇ ܫܡ̣ܥ ܨܠܘܬܝ ܇ ܠܘܬܟ ܟܠ ܒܣܪ ܢܐܬܐ ܇ ܘܢܒ̇ܪܟ
SevAnt:CathHom ܒܣܪ . ܐܦ ܓܝܪ ܠܘ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢܗܝܢ ܕܒܥܝܪܐ̈ ܟܠ : Xܪܚܡܐ̈ ܕܒܪܢܫܐ ܥܠ ܩ̇ܪܝܒܗ . ܪܚܡܐ̈ ܕܝܢ Xܡܪܝܐ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢ̇ܟܪܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܘܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ . ܐ ܟܠ ܓܝܪ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܠܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܠܝܠܘܬܐ ¹ܐܝܬܘܗܝ ܡܡܠܠܢܐ . ܐ̇ܝܟܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܢܙܥܩ ܡܕܡ ܟܠ ܟܐܢܐܝܬ . ܕܡܐ ܓܝܪ ܕܚܠܦ ܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܐܬܐܫܕ : ܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ . ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܆ ܐܦ ܗ̣ܝ ܒܬܘܠܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܕܢ̣ܚ ܟܠ ܢ̇ܚܬܐ ܗ̣ܝ ܚܛܝ̣ܬܐ ܆ ܕܝܠܗ̇ ܟܕ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܘܣܝܐ ܡܕܝܢ ܡܢ