simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܥܡܝܩܐܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܟܪܙܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗ̇ ܟܠ ܐܫܬܘ̣ܝ . ܐܦ ܗܕܐ ܓܝܪ ⁴⁹ܕܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܫܢܝܘܬܐ ܕܗܪܘܕܝܣ ² ܕܠܘܩܒܠ ܫܒܪܐ̈ ܟܠ . . . ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܪܐ XܝXXXܝXX 1ܡܬܕܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܆ ܗ̣ܘXXXXXXXXXXXX ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܦ̇ܠܓ ܥܠ X ܢܦܫܗ . ܐܠܐ ܟܠ ܥܠ ܢܦܫܗ ܫܠܝܛ ܐ̇ܡܪ ܗܘܝܬ ܐܘ ܣܪܝܩܐ . ܫܠܝܛ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܫܘܘܫܛܐ ܇ ܗ̇ܘ ܬܚܘܡܐܐܚܪܝܐܐܠܐ̣ ܡܬܥܒܪܢܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠ ܡܢ ܚܘܝܐ ܀ 3ܒܡܢܐ ⁸ܓܝܪ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܢܫܬܘܫܛ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܘܫܛX XX ܒܡܝܬܪܘܬܐ . ܐܠܐ ܠܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܟܠ ܡܬܥܒܪܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬܗ ܚܦܝ̣ܛX
SevAnt:CathHom ܣܥܘܪܘܬܐXܝ X ܢX ܡܛܘܫܬܐ ܘܥܘܠܬܐ ܡܪܚܩ ܐܢܬ . ܛܢ ܟܠ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܝܠܟ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܙܡܪ ܐ̇ܡܪ ܆ ܟܕ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܫ̣̇ܪܐ ܡܢ ܫܦܝܪܘܬ ܦܐܝܘܬܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܇ ⁵ܟܕ ܟܠ ܕܟܕ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ . ܬܬܦ̣ܫܚ ܗܘܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆
SevAnt:CathHom ܡܚܫܒܬܐ ܘܩܠܐ ܀ 2ܕܡ̣ܢܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܬܡ̣ܗ ܇ ܟܕ ܠܡ̇ܠܟܐ ܟܠ ܕܬܪܥܝܬܢ ܇ ܘܢܫ̇ܒܚܝܘܗܝ ܒܫܬ̣ܩܐ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܝܘܬ ܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝ̣ܫܐ ܘܩ̣ܫܝܐ : ܟܕ ܓ̇ܚܟ ܥܠܘܗܝ ܟܠ . ܬܘܪܣܝܐ ܢܥܒܕ ܆ ܝ̇ܬܒ ܡܘܙܦܢܐ ܫܒܗܪܢܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܘܟ ܡܬܐܠܨ ܆ ܕܡܥܬܐ ܚܡܝܡܬܐ ܡ̇ܛܦ ܥܠ ܚܫܘܗܝ̈ ܆ ܘܕܫ̇ܪܐ ܟܠ ܘܚܘܒܬܐ ܡܬܬ̣ܒܥ . ܘܠܘܬ ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܚܣܝܪ : ܘܒܙܢܐ ܡܕܡ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܣܢܝܐ ܓܝܪ ܚ̣ܙܐ ܕܡܬܓ̇ܘܙܠ ܗܘܐ . ܘܕܠܐ X ⁵ܝ̇ܩܕ ܇ ܕܩ̇ܕܡ ܟܠ ܇ ܗ̇ܘ ܡܩܪܒܢܐ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ ܪܫܝܥܝ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢܢ ܠܡܐܢܐܕܝܠܗܒܩܕܝܫܘܬܐܘܒܐܝܩܪܐ : ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܕܥ̇ܟܐ ܘܠܬܫܢܝܩܐ X ܕܠܐ ܫܘܠܡ ܢܚ̇ܠܦ . ܐܠܐ XXX0X⁰ ܢܩܢܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܠܦܐ ܠܝ ܇ ¹³ܐܠܐ ܒܕܡ̣ܘܬ ܬܘܒ ܬܘܪܓܡܐ ܕܠܠܝܐ ܟܠ ܇ ܪܘܚܐ ܐܠܗܝܐ X ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕܢܝ̈ ܇ ܢܫܡܬܐ ܕܝܢ ܕܐܚܝܕ
SevAnt:CathHom : ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܣ̣ܛܝ ܡܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܢܘܗ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܟܠ ܒܝ̇ܬܐ ܆ ܘܐܪܝܡ ܨܘܪܗܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܠܘܩܒܠ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
SevAnt:CathHom ܪܓܬܐ ܕܠܘܬ X ܡܘܬܐ ܡܝܬܝܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܟܕ ܐ̇ܠܐ ܟܠ ܡܥܠܢܐ̈ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܐXܝܕܝܗܘܢ ⁷⁵ܡܫܬܡܠܝܐ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ . ܐܠܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܘܛܠܐ ܕܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܟܠ ܥܕܬܐ ܬܒ̇ܣܪ : ܘܠܝܘܡܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܨܘܡܐ ⁹⁸ܬܨ̇ܥܪ ܆ ܘܠܐ
SevAnt:CathHom ܛܒ ܪܘܪܒܢ̈ . ܡܨ̇ܠܐ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܆ ܕܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܚܙܐ ܟܠ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܓܒܪܐ̈ ܢܫ̇ܟܢ ܇ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܕܨ̇ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܘܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥ̇ܒܕܝܢ ܟܠ ܕܠܡܠܬܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܗܫܐ ܚܢܢ ܢܥ̣ܒܕ ܠܟܘܢ . ܬܐܡܪܘܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܪܓܬܐ ܫܟܝܪܬܐ ܫ̣ܪܥܢܢ : ܘܐܦ ܠܘܬܗ ܕܓܘܡܨܐ ܕܐܒܕܢܐ ܆ ܟܠ ܐܬܥ̇ܪܓܠܢܢ : ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦ ܟܕ ܗܟܢܐܐܝܬ ܠܢ : ܘܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܟܠ ܕܐܡܕ̇ ܕܡ̇ܨܠܐ ܚܠܦ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܩ̇ܪܐ .