simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܐܦܢܐ ܘܢܘܟܪܝܐ ܫ̣ܕܝ̈ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘܕܫܘܦܪܐ ܟܠ ܦܐܝܘܬܐ ܐܡ̣ܗܝܬܐ ܘܬܪܒܝܬܐ ܢ̣ܟܦܬܐ ܘܡ̣ܪܕܘܬܐ ܆
SevAnt:CathHom ܛܒܬܐ . ܢ̇ܬܟ̇ܫܦ ܠܗ ܗܟܝܠ ܆ ܕܐܦ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܢܩܕܘܡ ܟܠ ܢܚ̇ܘܐ ܕܪܗ̇ܛܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܬܘܘܝ ܕܩ̇ܕܡ ܪܗ̇ܛ ܩܕܡ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ̇ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܣܟ ܕܡܬ̇ܬܢܚ ܆ ܟܕ ܡܕ̇ܡܥ ܗܘܐ . ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܟܠ ܡܢ ܟܕܘ ܒܝ̣ܫܬܐ ܗ̇ܝ X ܕܡܣܬܟܝܐ ܗܘܬ : ܘܐܦܠܐ ܠܐܢܫ
SevAnt:CathHom ܦܘܘܕܢܐ ܪ̈ ܕܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܪܘܓܙܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܠܥܠ X ܢܪܝܚ ܇ ܟܠ ܇ ܘܕܡܛܠܬܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܛܒܬܐ ܦ̇ܠܚ ܠܗ̇ ܠܛܒܬܐ ܇ ܘܕܒܝܕ
SevAnt:CathHom ܪܓܬܐ ܘܩܘܪܓܝܐ ܕܠܐ ܗܘܢܐ : ܘܢܦܝܣܢ̈ ܕܢܬ . ܥܣܩ̇ ܐܦ ܟܠ ܠܐ ܣ̇ܦܩܢ̈ ܕܐܦ ܠܢܦܫܐ ܕܟܐܦܐ ܢܪܟܟܢ̈ : ܘܢܪܚܩܢ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܕܫܪܝܪ ܚ̇ܫܒܝܢ ܚܢܢ . ܒܕܓܩܢ̇ ܐܦ ܟܕ ܡܠܐ̈ ܗ̇ܝܝܢ ܟܠ ܟܕ ܒܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܆ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܨܚܢܘܬܐ . ܡܛܠ X X X ܗܠܝܢ ܟܠܘܝܢ ܕܗܫܐ ܕܒܝ̈ ܘܐܬ̇ܥܫܢܝܢ̈ ܟܠ X ܚܢܢ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܫܝܩܐ̈ ܠܘܬ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܗ̣ܝ ܡܣܬܓܦܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܠܛܠܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܒܝܬ ܟܠ ܡ̇ܢ̇ ܠܠܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܝܠܝܢ ܕܠܐ ܟܐ̇ܒ ܠܢ ܆ ܠܐ ܡܕܡ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܝ̇ܨܝܦܝܢܢ ܕܦܘܪܩܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪܢܢ ܆ ܟܠ ܐܝ̣ܝܗܘܢ̈ ܇ ܐܦܠܐ ܠܡܘܙܦܘ ܢܨܛ̣ܒܘܢ . ܢܫ̣ܒܩܘܢ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܆ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܡܝܢ ܀ . ii- ܟܠ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܕܥܡܝܗ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ : ܦܐܐ
SevAnt:CathHom ܕܐܠܗܐ ܘܡܠܬܐ̇ ܘܦܪܘܚܐ ܐ . ܗܘܐ : ܘܒܝܕ ܪܒ̇ܘܬ ܡܡܠܠܐ ܟܠ : ܠܪܘܡܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܘܬ ܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ ܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܬ̇ܩܪܒ ܐܢܫ ܠܪܡܐ ܆ ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܢ ܪܘܡܐ - ܢܦܘܫ . ܟܠ ܐܪܥܐ ܡܠܠܘܢ ܘܠܘ ܠܥܠ ܒܐܐܪ ܫܟܚ ܠܡ̣ܦܪܚ ܘܠܬܚܬ ܡܬܬܝܬܐ .
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܒܙܒ̣ܢܗ̇ ܬܐܡܪ ܆ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܢ̇ܣܝܬ ܒܚܟܡܬܐ . ܐ̇ ܟܠ ܘܕܡܠܐ̈ ܆ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܗܠܬ ܦܝܠܘܣܘܦܝܬܝܢܐ ¹ܥ̣ܒܝܕܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܪܝܫܢܘܬܐ X X XX ܘܫܘܝܛܢܐ ܘܚܝܠܐ ܘܡܪܘܬܐ ܘܟܠ ܫܡܐ ܟܠ ܠܚܕ ܇ ܘܫ̇ܡܥ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ X ܕܐܡ̇ܪ̇ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܙܕܝܩܝܢ ܦ̣ܪܣ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܆ ܐܟܚܕܐ . ܟܠ ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܇ ܩܕ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܝܠܗ ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܒ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܐ ܡܢܟܝܢ ܬܐܡܪ ܆ ܝܗ̣ܒ ܠܢ ܐܠܗܐ ܒܘܪܟܬܐ ܕܣ̇ܦܩܐ ܠܢ : X ܟܠ ¹ܗ̇ܝ ܕܝ̇ܚܝܕܐ ܒܗܘܢ ܕ̈ ܥܟܝܢ . ܘܠܘܬ ܒܪ ܙܘܓܗ̇
SevAnt:CathHom ܕܘܟ ܕܕܝܢ̈ ܠܢ ܛܒܬܐ̈ . ܡܢ ܥ̣ܡܠܐ̈ X X X ܕܝܠܟ ܒ̇ܣܡܝܢ ܚܢܢ ܟܠ ܘܒܒܣܝܡܘܬܐ ²ܗ̇ܝ ·- X X ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܪ̇ܒܣܡܝܢ ܚܝX ܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ . ܢܚܬܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ¹ܕܣܝ̣ܡܝܢ ܠܓܘ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ̣ ܟܠ ܆ ܘܢܦܩܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܨܒܬܐ ܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ . ܠܐ ܡܕܡ ܬܙ̣ܒܢ ܠܝ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܢܫܚܠܦ ܬܪܥܝܬܗ ܆ ܘܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ³ܢܗܘܐ ܠܚܝܒܐ̈ . ܘܠܐ ܟܠ ܓܒܪܟܝ ܆ ܐܦܝܢ ܢܗܘܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܕܡ̣ܘܬ ܚܝܘܬ ܫ̣ܢܐ ܆ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܝܘܡܐ . ܘܙܕ . ܩ ܕܥܡ ܙܒܢܐ ܢܡ̇ܫܝܗ̇ ܠܝܪܒ̇ܘܬܗ ܟܠ ܡܕܡ ܡܦܬܟܐ̈ ܘܥܡܝܩܐ̈ ܢܚܪܘܙ ܆ ܐܠܐ . ܢܫܒܘܩ ܠܢ ܡܢ