simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܟܠ ܘXX ܘܘXXܘX ܪܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ eX ܘii ܘ ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܟܠ ܐܢܫ e XXéXéܝ eXܘiXܘX eXܢ X . ܘܘܝ̈ ܗ̣ܢܝܢ̈ ܟܠ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܐܝܟ ܙܢܐ
SevAnt:CathHom ܐܢܫ e XXéXéܝ eXܘiXܘX eXܢ X . ܘܘܝ̈ ܗ̣ܢܝܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ܟܠ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܐܝܟ ܙܢܐ ܟܠ ܚܕ
SevAnt:CathHom ܥܠܡܐ ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܇ ܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܡܚܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܟܠ ܡܝܢ ܐܒܐ ܐܝܠܕ ܇ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܕܝܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܙܒܢܐܝܬ ܘܩܕܡ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܠܬܐ ܟܠ ܘܐ̇ܝܩܝܐ ܟܠܝܘ ܐܝܬܘܘܝ ܗܘܐ ܒܟܠ̇ ܡܐܠܠܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܠܬܐ ܘܗܘܢܐ ܇ ܘܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝ ܝ̇ܕܥ . ܠܡܫܟܚܘ ܓܝܪ ܟܠ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܐܦ ܬܪܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܦܪܨܘܦܐ̈ ܆ ܘܪܒܝܥܝܘܬܐ ܬܫܬܟܚ ܟܠ ܡܠܬܐ ܆ ܐܘ ܟܕ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܢܗܘܘܢ ܒܕܘܟ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܘܟ ܢܥ̣ܛܐ ܝܚܝܠܐ ܕܚܛ̣ܝܬܐ ܆ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܐܕܡ ܟܠ ܠܐܚܘܗܝ̈ : ܘܕܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܢܐܬܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom . ܒܪܡ . ܡܚܘܝܢܝܪܐ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܘܡܫܘܕܥܢܝܬܐ ܕܝܠܝܕܘܬܐ ܟܠ ܆ ܢܘܟܪܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ ܠܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܘܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕ ¹ܠܐܬܪܗ ܆ ܘܠܝ̣ ܒܠܚܘܕܝ ܬܫܒܩܘܢܝ . ܘܠܐ ܐ . ܝܬܝ ܠܚܘܕܝ ܟܠ ܗܘܐ ܆ ܕܗܐ ܐ . ܬܝܐ ܫ̣ܥܬܐ̇ ܐܦ ܗܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܕܬܬ̇ܒܕܪܘܢ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܫܒܛܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܢܓܫܘܢܗ̇ ܠܐܪܥܐ Xܡܘܠܟܢܐ ܟܠ ܡܘܫܐ ܕܢܫܕܪܝܘXܘܝ ܡܢ ܡܕܒܪܐ : ܥܡ ܐܦ ܓܒܪܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܫܚܠܦ ܫܡܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܩ ܠܚ̣ܪܬܐ̇ ܟܕ ܪܝܫܢܐ ܕܥܡܐ ܗ̣ܘܐ̇ ܟܠ ²ܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܆ ܝܫܘܥ ܗ̣ܦܟ ܫܡܗܗ . ܟܕ ܠܐܚܪܢܐ̣ ܘܠܐ ܠܚܕ
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܆ ܐܝܟ ܛܘ̣ܦܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܘܝ ܠܟ ܒܛ̣ܘܪܐ ܀ ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܟܠ ܗܘܐ ܡܛ̇ܦܣ ܠܥܕܬܐ ܕܡܫܝܚܐ̇ ܫ̇ܡܥ ܗܘܐ ܆ ܚܙܝ̇ ܬܥ̣ܒܕ
SevAnt:CathHom ܕܘܟ ܡܟ̇ܢܫܝܢ ܠܗ . ܕܠܚ̣ܡܬܐ ܡܫ̇ܝܢܝܢ . ܕܠܡܡܫܚܘܬܐ ܟܠ . ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܣܝܓܝ ܪܚܡܝ̈ ܥܘܬܪܐ ܆ ܘܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܫܓܘܫܝܐ ܛܝ̇ܕ . ܘܫ̣ܠܝܐ̣ ܘܒܗܝܠܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܟܠ ܒܩ̣ܫܝܘܬܗܝܝܢ ܠܚܐܦܐ ܘܩܪܒܐ ܕܒ̣ܣܪܐ . ܡܢ ܗܪܟܐ .
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܐܚܝܕܐ . ܘܡܝܬܝܘܬ ܪܐܙܐ̈ ܢ̣ܩܪܐܘܘܝ ܐܢܫ ܟܐܢܐܝܬ ܟܠ ܗܪܟܐ . ܟܠ ܫܓܘܫܝܐ ܛܝ̇ܕ . ܘܫ̣ܠܝܐ̣ ܘܒܗܝܠܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܐܝܬ ܠܗ ܣܛܪ ܡܢ ܙܢ̣ܝܐ̈ ܕܢܝ̣ܚܘܬܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗ̣ܝ ܟܠ : ܬܬܡ̣ܟܪ ܠܘܬ ܙܘܩܓܐ . ܠܡܣܟܢܐ ܘܠܒ̇ܝܫܐ̇X : ܕܐܦܠܐ ܡܕܡ
SevAnt:CathHom X ܕܘܟ ܓܪܝܕܐ ܘܡܪܝܩܐ ܡ̣ܫܠܡ ܐܢܐ ܠܗ̇ . ܘܐܝܟ ܕܥܠ ܡܬܩܠܐ ܟܠ ܢܗܘܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܇ ܠܡܠܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܇ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܥܠܡܐ̈ ܇ ܘܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ . ܠܝܗ ܟܕ ܠܗ ܕܚܫ ܒܒܣܪ ܟܠ ܗ̣ܘ ܟܕ ܘ̣ܘ ܘܠܥܠܡܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܕܡ
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ . ܠܝܗ ܟܕ ܠܗ ܕܚܫ ܒܒܣܪ ܆ ܘܕܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܕܡ ܟܠ ܥܠܡܐ̈ ܇ ܘܕܒܐܝܕܘܗܝ̈