simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܐܘܪܚܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܝܗܒܗ̇ ܠܝܥܩܘܒ ܥ̣ܒܕܗ ܇ ܘܪܝܫܐ ܕܐܘܪܚܐ ܟܠ ܟܝܬ ܐܬ̇ܬܩܢ ܚܢܢ ܘܐܬ̇ . ܠ̇ܚܡܢܢ ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܐܫܟܚ
SevAnt:CathHom ܗܪܣܝܣ ܡܬ̇ܠܚܡܝXܢ ܇ ܘܠܗܕܐ ܗ̇ܦܟܝXܢ ܘܙ̇ܟܝܢ ܀ ܘܠܛܣܐ ܟܠ ܘܕܡܐܩܕܘܢܝܘܣ . ܘܐܦ ܗܫܐ ܥܕܟܝܠ ܡܣ̇ܬܪܝܢ ܆ ܟܕ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܗ̇ܘܝܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܦ̣ܩܕܬ̇ ܀ ܬܐܘܡܐ ܕܝܢ ܟܕ ܒܙܒܢܗ ܟܠ ܗܘܐ ܠܡܬܦ̇ܫܟܘ ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܠܐ ܠܡܗܝܡܢܘ ܆ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܆ ܟܕ ܚ̇ܣܡ ܗܘܐ ܒܢ ܡܛܠ ܗܕܡܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܠܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܟܠ X ܢܫ̣ܬܘܘܢ . ܐܠܐ ܕ . ܝܢܐ ܗ̇ܘ ܚ̇ܣܡܐ ܘXܡ̣ܣܝܒ ܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܣܝܒܝܢ̈ ܀ ܘܟܕ ܗܕܐ ܗ̣ܘܬ : ܘܗ̇ܘ ܫ̣ܢܝܐ ܣ̇ܒܪ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܟܠ ܒܗ ܚܡ̣ܪܐ ܘܒ̣ܣܪܐ ܡܢ ܕ̣ܒܚܐ̈ ܘܢܘܩܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܝܪ
SevAnt:CathHom ܟܡܐ ܕܝܢ̇ ܕܡܒ̣̇ܣܪ ܡܣ̣ܬܟܠ ܆ ܐܦ ܕܚ̣ܫ ܒܒܣܪ ܡܬܬܘܕܐ ܆ ܟܠ ܡܢ ܫܐ ܇ ܐܢ ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܢܫܠ̇ܝܘܗܝ ܡܪܚܐܝܬ ܡܢ ܒܣܪܐ·
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܘܦܐܝܐ ܢ-ܨܘܪ : ܕܠܘܬ ܬܦܢܟܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܛܥ̣ܝܢ ܟܠ ܠܗ̇ : ܘܢܐܨܩ ܕܠܗܕܐ ܒܓܘܢܐ ܢܕܡ̇ܐ : ܨܠܡܐ ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܘܐܘܣܝܝܐ . ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܚܪܢܐ ܡ . ܝܢ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܟܠ : ܡܠܬܐ ܕܝܢ . ܝ̣ܠܕܐ ܕܗܘܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ : ܗܘܢܐ ܕܝܢ ܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܒܣܪ ܀ ܫ̇ܬܩ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܐ̇ܡܪ : ܕܢܦܩܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܙܘܢܐ ܗܢܐ ܟܠ ܐܢܫ ܚܟܝܡܐ ܆ ܥܠ ܩܪܝܒܐ ܆ X0ܕܝܠܗ . ܪܚܡܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܪܝܐ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢܢ ܠܡܐܢܐܕܝܠܗܒܩܕܝܫܘܬܐܘܒܐܝܩܪܐ : ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܕܥ̇ܟܐ ܘܠܬܫܢܝܩܐ X ܕܠܐ ܫܘܠܡ ܢܚ̇ܠܦ . ܐܠܐ XXX0X⁰ ܢܩܢܐ
SevAnt:CathHom ܪܝܫܢܘܬܐ X X XX ܘܫܘܝܛܢܐ ܘܚܝܠܐ ܘܡܪܘܬܐ ܘܟܠ ܫܡܐ ܟܠ ܠܚܕ ܇ ܘܫ̇ܡܥ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ X ܕܐܡ̇ܪ̇ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ . ܚܠܦ ܗ̇ܢܘܢ . ܗܕܐ ܥ̇ܒܕܝܢܢ ܆ ܟܕ ܟܠ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܚܙܘܢ ܠܫܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܚܕܐ ܡܢ ܟܬܦܬܗܘܢ̇̈ ܚܘܝܚܐܝܬ X ܣ̣ܡܘ : ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ : ܟܠ ܕܥܠ ܟܬܦܬܐ̈ ܇ ܚܣܝܪܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ . ܚܕܐ ܕܝܢ ܥܠ
SevAnt:CathHom . ܒܥܠܡܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܢܘ̣ܗܪܐ ܆ ܠܐ ܐܝܬ ܢܘܪܐ ܡܘܩܕܢܝܬܐ ܇ X ܟܠ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܆ ܘܢܗܘܐ ܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܐ̈ . ܐܠܘܐ . ܒܟܠ . ܘܥܠ
SevAnt:CathHom ܡܬܗܘܢܢܐ ܇ ܩ̇ܪܐ ܕܝܢ ܠܘܬܘ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܠܫܡܝܐ X ܠܥܠ ܟܠ ܡܢ ܫܩܝܠܝ̈ ܢܝܙܟܐ̈ ܇ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܪܝܫܝ̈ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܪܚܡ̇ܬ̈ ܐܢܫܐ ܇ ܘܕܠܗ ܒܠܘܕXܗܝ ܦܐܝܐ . ܐܢܐ ܗܘ̇ ¹ܗ̇ܘ ܟܠ ܩ̣̇ܕܡ ܐܡ̣ܪܗ̇ ܐܙܥ̣ܩ ܇ ܗ̇ܝ ܦܪܘܩܝܬܐ ܘܕܝܬܝܪ X ܡܢ
SevAnt:CathHom ܥܡܐ ܘܓܢܣܐ : ܟܠܗ̇ ܟܝܬ ܗ̇ܝ ܕܠXܬ ܒܝܬ ܢܫܐ̈ ܡܫܡܫܐ : ܘܟܠܗ ܟܠ ܕܛ̣ܥܝܢܝ̈ ܢܝܙܟܐ̈ : ܠܓ̣ܒܝܘܬܐ ܘܚ̣ܙܝܘܬܐ ¹ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܫܢܝܘܬܐ ܘܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܆ ܐܡ̣ܪ ܆ ܘܐܢܐ . ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܝܬ ܠܗ . ܟܠ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܝܠܗ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܡܫܝܐ ܫܪܝܪܐ : ܘܕܡܚ̇ܪܪܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܆ ܕܐܒܗܐ̈ ܕܝܠܢ ܒܗܢܐ X ܙܢܐ ܨ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ . ܢ̇ܡ̇ܠܐ ܟܠ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ ܟܬܝܒܐ ܝ⬩⬩dd ܢܬܕܟܪܘܢ ܓܝܕ̇ ܘܢܐܡܪܘܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚ̣ܠܝܡܢ̈ ܇ ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܡܫ̇ܒܚܐ ܥܕܬܐ ܟܠ ܓܝܪ ܠܐ ܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܠܡܫܟܚܘ ܗܪܛܝܩܐ ܇ ܕܠܐ ܐܡ̇ܪ ܡܢ