simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . ܡܛܠ ܗܕܐ̇ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܡܫܝܚܘܬܐ ܗ̇ܝ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܝܬܐ ܟܠ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܘܬܒܐ ܘܡܪܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܥ̇ܠܝܐ̈ ܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܡܛܠܘܕܐ ܢ ܝܪ ܐܡ̣ܪ̇ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܢ ܢܐܡܪ ܡXXܐ ܥܠ ܒܪܗ ܕ . ܢܫܐ ܟܠ ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܐ . ܬܘܗܝ ܟܠܗ ܠܐ . ܡ̣ܬܕܪܟܢܐܝܬ ܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܣܢܝܐ ܓܝܪ ܚ̣ܙܐ ܕܡܬܓ̇ܘܙܠ ܗܘܐ . ܘܕܠܐ X ⁵ܝ̇ܩܕ ܇ ܕܩ̇ܕܡ ܟܠ ܇ ܗ̇ܘ ܡܩܪܒܢܐ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ ܪܫܝܥܝ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܦܪܘܣ ܛܝܒܘܬܐ ܥܬܝܪܬܐ ܕܛܒ . . . ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܠ X ܕ . ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܗ̇ܕܪ ܨܘܡܐ . ܠܗܠܝܢ ܢ̇ܩܦܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܩ . ܪܨܐ ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ : ܡܬ̣ܚܙܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܚܘܐ ܟܠ ܚ̇ܒܠܐ ܆ ܚ̣ܠܕ ܥܡ̣ܕ ܐܟܚܕܐ ܥܡܗܘܢ ܀ X ܐܢ ܗܟܝܠ ܐ̇
SevAnt:CathHom 1ܒܣ̣ܪܐ ܠܫܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܗ . ܘܡ . ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܆ ܡܘܫܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܡܪ ܇ ܫܡ̣ܥ ܨܠܘܬܝ ܇ ܠܘܬܟ ܟܠ ܒܣܪ ܢܐܬܐ ܇ ܘܢܒ̇ܪܟ
SevAnt:CathHom : Xܩܘܢܝܐ ܘܕܠܗ ܪܚ̇ܝܩX ܢ̣ܫܟܢ ܠܝ : ܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܟܠ ܕܝܠܟܘܢ : ܟܕ ܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܡܫܝܚܐ Xܗܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ
SevAnt:CathHom : ܐܦ ܟܝܬ ܐܝX ܣܗܕܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܟܝܢܐ̈ : ܘܐܦ ܐܝܟ ܟܠ . ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܡ̇ܝܩܪ ܫܪܪܐ : ܘܚܝܠܬܢ ܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom : ܕܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܘܣܝܐ ܘܐܠܗܘܬܐ : ܒܬܠܬܐ ܕܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܬ . ܟܠ ܡܠܐ̈ ܐܬܬܪܬܝܬܘܢ ܐܢܬܘܢ : ܘܗܝܡܢܬܘܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
SevAnt:CathHom : ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ : ܕܗ̇ܘ ܕܡܩ̣̇ܝܡ : ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܟܠ ܘܐܬܚ̣̇ܒܠ̇ܬ ܀ XX ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܝܢ : ܕܗܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom : ܕܙܒܢܬܐ̈ ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܝ̣ܬ̇ܬ ܘܠܐ ܐܬܦܪ . ܫ̇ܬ ܡܢ ܦܓܪܐ ܆ ܟܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܩܝܢܕܘܢܘ̈ ܚ̣ܝܘ : ܐܟܙܢܐ ܕܬܩܠܐ ܗ̇ܝ ܙܪܝܙܬ ܡܢ
SevAnt:CathHom : ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܣ̣ܛܝ ܡܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܢܘܗ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܟܠ ܒܝ̇ܬܐ ܆ ܘܐܪܝܡ ܨܘܪܗܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܠܘܩܒܠ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
SevAnt:CathHom : ܘܒܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܆ ܢ̇ܗܝܡXܢ . ܕܠܐ ܦ̇ܣܩܝܢܢ ܠܗ . ܟܠ ܠܗ ܀ XX ܟܕ ܡܗܝܡܢܝܢXܢ ܗܟܝܠ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
SevAnt:CathHom : ܘܗܟܢܐ ܡܚ̇ܘܐ ܠܗ̇ܘ ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܟܠ ܕܬܪܥܝܬܐ ܪܒܬܐ : ܐܝܟ ܨܠܡܐ ܘܡܠܬܐ ܕܗܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom : ܘܚ̇ܝܐ ܗܘܐ ܚܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܛܘܒܬܢܐ̈ X0ܕܦܪܕܝܣܐ : ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܘܣܝܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܒܐܠܗܐ ܘܒܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom : ܘܠܐ ܢܫܬܒܩ ܥܩܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܦܠܐ ܫܒܘܩܐ : ܘܢ̣ܕܢܚ ܠܟܘܢ : ܟܠ ܩܢܝܐ : ܘܢܘܩܕ ܐܢܘܢ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ ܬܐ : ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
SevAnt:CathHom : ܘܡܪܐ ܕܟܝܢܐ ܘܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ : ¹⁴ ܕܡܛܠ ܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܠܐ ܟܠ ܫܩ̣ܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܥܒ̇ܘܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗܢܐ
SevAnt:CathHom : ܚܝܠܐ ܒܝ̣ܫܐ ܘܗܘܠܐ ܣ̇ܪ̣ܪ ܣܩܘܒܠܐܝܬ : ܘܡ̣ܩܪܒܢܐ ܟܠ : ܠܘܩܒܠ ܥ̣ܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ : ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom : ܟܕ ܫ̇ܬܝܩܝܢ ܓܝܪ ܗ̣ܢܘܢ ܥܒ . . . ܕܐ ܇ ܡܙܥܩܝܢ ܠܗ̇ ܟܠ ܕܡܫ̇ܘܙܒܝܢ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ : ܡܬܝܕܥ ܕܥ̇ܒܘܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗܢܐ
SevAnt:CathHom : ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܠܐ ܫܟܝܚܝܢ ܠܢ ܫܡܗܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ : ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܟܠ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܒ̣ܥܕܝܢ ܘܠܐ ܠܚ̇ܡܝܢ ܠܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ . ܕܠܗܠ ܡܢ