simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܡܠܝܘܬܗ ܕܫܒܪܐ : ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܢܬܢ̇ܚܬ ܓܒܪܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܡܢ ܕܠܡܣܥܪ ܟܠ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܘܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܟܠ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܢܝܐ ܕܢܦܝܫ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܨܐܕܝܢ . ܕܒܕܓܘܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܥܡ ܫܒܪܘܬܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܝܘܬܪܢܐ ܕܡܢX ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܪܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܟܠ ܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܆
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܢܫܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܐܬܪܘܢ̈ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܘܠܛܢܗ ܇ ܘܕܚܝܠ ܟܠ ܡܨܐ ܡܒܕܩܢܐ ܐܝܬܘܗܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ : ܟܠ ܟܪ ܕܡ̇ܥܒܕܐ Xܣܥܘܪܘܬܗ̇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܠܗܝܬܐ ܠܫܡܘܥܐ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܐܬܪܘܢ̈ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܝܢܗ ܇ ܕܒܗ̇ ܟܠ ܡܥܒܪ : ¹ܟܕ