simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܨܐ : ܢܦܩܘܪ . . ܐܘ ܐ̇ܝܕܐ ܕܠܝܠܘܬܐ ܐܪܐ ܫܟܝܚܐ ܒܡܘܠܕܢ ܟܠ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܥܠܡܐ ܘܟܠ ܕܒܗ ܗܘ̣ܐ ܇ ܟܕ ܐܠܗܐ : ܕܚܝܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܟܝܢܗ ܘܒܬܚܘܡܗ : ܐܝܟ ܦܘܣܩܢ ܥܒܘܕܗ : ܟܬܕ̇ ܟܠ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܇ ܐܒܕܬ ܕܝܠܝܬܗܘܢ ܇ ܘܗܘ̣ܘ ܢܘܢܐ̈ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܥܬܝܕ ܠܡܬܦܪܥܘ ܡܢ ܒܝܡ ܐܠܗܝܬܐ ]ܒܢܦ[ܫܗ ܟܠ ܠܡܬܕܒܪܘ ܒܬܪ ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢ XX² ܥܬܝܕ ܠܡܬܦܪܥܘ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ ܠܘܬ ³ܠܦܘܬ ܟܠ ܠܡܬܕܒܪܘ ܒܬܪ ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫ̣ܪܝܢ ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܝܠܗ ܕܦܓܪܐ ܇ ܕܠܘ ܡܢXܢ ܩܛܝܪ ܒܗ̇ܝ ܟܠ ܕܪܫܐ ܇ ܕܡܢܗ ܗ̣ܝ ܚܝܘܬܐ ܕܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܇ ܘܒܗ ܡܪܟܒ ܘܡܩܛܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܟܡܐ ܆ ܐܢܫܐܝܬ ܕܝܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܠܨܒܘܬܐ̈ ܡ̇ܪܕܬ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܟ ܚܘܪܩܢ ܡܪܢ : ܡܢܗ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܒܠܘ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܘܠܛܢ ܕܒܫܡܝܐ XXܘܒܐܪܥܐ ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܕܫܕܪܢܝ ܐܒܝ ܇ ܐܦ ܟܠ ܘܩ̣ܪܒ ܠܡ ܝܫܘܥ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܐܬܝܗܒ ܠܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܢܣ ܟܢܫܬ ܇ ܡ̇ܓܥ̣ܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܒܪܬܐ ܗܕܐ ܚܕܬܐ ܒܙܒܢܐ ܟܠ ܒܥܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܫܘܪܬܚܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ : ܗ̇ܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܣܛܪܗ ܦ̇ܢܐ ܗܘܐ ܇ ܗܕܐ ܕܐܬܚܙܝܬ ܕܣܥܪܘXܢ ܟܠ ܕܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܗ ܕܡܢܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܚ̣ܕ ܗܘܐ ܡܨܝܕܬܗ ܘܦܢ̣ܐ ܠܥܒ̇ܕܗ ܇ ܐܝܟ ܟܠ ܗܘܐ ܇ ܗܕܐ ܕܐܬܚܙܝܬ ܕܣܥܪܘXܢ ܗܘܘ ܐܦ ܒܥܕܢ ܚܫܗ ܇ ܕܐܝܟܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܫܬܥܒܕ ܠܗ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ XXܐܪܐ ܬܦܣܘܩ ³ܬ̣ܣܦܩ ܗܘܬ ܟܠ ܕܚܝܠ ܟܠܡܕܡ ܡܨܐ ܇ ܘܟܠ ܡ̇ܥܒܕ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܪܒܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܆ ܫܦܝܪ ܥܢܢܐ ܒܕܡܘܬ ܡܪܟܒܬܐ ܟܠ ܠܟܝܢܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܗ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܐܬܝܗܒ ܠܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܢܝܢ : ܕܩܢܝܢ ܣܥܘܪܘܬܗܝܢ . ²ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܟܠ ܡܢ ܗ̇ܘ ܥܒܘܕܐ ܚܟܝܡܐ ܇ ܒܬܚܘܡܐ ܡܡܫܚܐ ܝܗܝܒ ܠܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܠܗ ܡܢ ܒܣܪܗ ܚܢܢ ܘܡܢ ܓܪܡܘܗܝ̈ ܇ ܕܠܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝX ܟܠ ܪܫܐ ⁴ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܐܦ ܠܢ ܙܪ . ܩ ܇ ܐܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܣܪ ܇ ܘܬܘܒ : ܕܟܠ ܠܡ ܕܢ̣ܥܒܕ ܗܠܝܢ ܢ̣ܚܐ ܒܗܝܢ ܇ ܘܬܘܒ : ܟܠ ܡܐ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܡ̇ܥܒܕܐ ܗܘܬ : ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܠܡ ܓܝܪ ܠܐ ܡܙܕܕܩ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢܗ ܐܬ̣ܐ ܠܗܘ̇ܝܐ ܆ ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܢܡܘܣܐ̈ ܡܦܬܟܐ̈ ܟܠ ܕܟܠ ܇ ܘܐܢܫ ܐܚܪܝܢXX ܠܐ ܡܫܘܬܦ ²ܠܗ ܒܡܪܘܬܐ ܗܕܐ ܇ ܒܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܬܪ ܬܡܢ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܚܙܘ ܗܘܘ ܡܘܬܗ ܥܡ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܟܠ ܐܠܗܝܐ XXܡܫܝܚܐ ܚܫܐ ܩ̇ܒ̣ܠ ܗܘܐ ܇ ܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܡܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܠܬܡܢ ܡܬܘܥܕܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܠܫܘܡܠܝܗ ܟܠ ܒܥܐܕܐ ܗܢܐ ܕܫܒܘܥܐ̈ ܇ ܟܕ ܐܝܟ ܡܠܬ ܐܘܢܓܠܣܛܐ : ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ³ܘܐܝܟܢܐ ܕܫܕܪܢܝ ܐܒܝ ܇ ܝ· X16 ܟܠ ܡܠܦܢܘܬܗ ܕܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܇ ܟܕ ܐ̇ܡܪ : ܕܐܬܝܗܒ ܠܝ XܢX
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܩܪܝܢ̈ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢܝܢ̈ ܇ ܐܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܐܢ ܕܒܐܪܥܐ ܇ ܚܘܝ ܟܠ ܩܝܡܬܐܐܬܝܗܒ ܠܗ . ܒܝܕ ܗ̇ܝܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܟܠ ܇ ܚܒܘܫܐܝܬ