simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܨܝ̇ܡܐ ܡܢ ܩܛܝܪ ܘܐܦ ܐܟܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܐ ܓܝܪ ܡܠܐܟܐ̈ ܟܠ ܗܟܢܐ ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܠܐ ܐܟܘܠܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܨܝܡܐ ܗܘ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܇ ܘܨ̇ܝ . ܒ ܫܠܡܐ ܠܟܠ : ܠܪܚܝܩܐ̈ ܘܠܩܪܝܒܐ̈ : ܟܠ . ܘܐܢܗܪ ܢܘܗܪܗ ܓܐܝܐ ܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܇ ܘܐܘܝ ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܠܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܪܘܣ ܟܠ ܕܙ̇ܟܐ ܠܪܓܬܐ ܇ ܡ̇ܡ̣ܕ ܡܢ ܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܆ ܒܕܝ̇ܕܥ ܟܠ ܐܬܗܦܟܬ ܇ ܘܥܘ̣ܠܗ ܗܦ̣ܟ ܗܘܐ ܒܪܫܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܚ̣ܕ ܗܘܐ ܡܨܝܕܬܗ ܘܦܢ̣ܐ ܠܥܒ̇ܕܗ ܇ ܐܝܟ ܟܠ ܗܘܐ ܇ ܗܕܐ ܕܐܬܚܙܝܬ ܕܣܥܪܘXܢ ܗܘܘ ܐܦ ܒܥܕܢ ܚܫܗ ܇ ܕܐܝܟܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟܐ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܇ ܩܛܠܐ ܡܫܬܡܫ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܡܣܬܥܪܐ ܟܠ ܠܡܪܢܐ ܥܠܝܗ̇ . ܠܡܐ ܟܝ ܡܢ ܕܡ̇ܐ ܕܚ̇ܠ ܗܘܐ ܡܚ̇ܒܠܢܐ . ܘܗܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܡܛܠ ܕܩ̇ܒ̣ܠX ܥܠܘܗܝ ܗܫܐ ¹ܨܥܝܪܐ ܇ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܫܝܛ ܟܠ ܗܕܐ ܠܡ ܐܫܬܘܝ ܠܪܒܘܬ ܕܪܓܐ ܗ̇ܘ ܡܥܠܝܐ ܕܡܪܡܪܡ ܠܥܠ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܩܦܚ ܦܐܬܐ̈ ܘܒܗܬܬ ܐܦܐ̈ ܩܛ̣ܦ ܗܘܐ . ܕܒܕܓܘܢ ܟܠ ܩܪܒܐ ܘܕܪܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܚܘܝܢ XXܡܢ ܠܥܠ ܥܡ ܡܪܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܚܝܕ ܆ ܐܡܬܝ ܕܡܩܒܠ ܚܫܐ ܕܡܘܬܐ ܒܝܕXX ܨܠܝܒܐ ܕܥܠ ܟܬܦܗ ܟܠ ܇ ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܪܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܡܬܚܘܐ ܇ ܘܫܘܠܛܢܐ ܝXX 11ܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܪ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܡܬܓܡܪܐ . ܩܕܡܝܬ ܓܝܪ ܓܒܝܢ ܕܘܟܬܐ ܟܠ ܣܕܘܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܢܘܢ Xܝܒܚܪܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܇ ܒܕ ܠܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܡܠ̣ܟ ܠܢXܝ ܚܝܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܟܠ ܕܡܘܬܐ ܇ ܘܩ̇ܝ̣ܣ ܐܢܘܢ ܠܡܘܟܠܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܢܣ ܟܢܫܬ ܇ ܡ̇ܓܥ̣ܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܒܪܬܐ ܗܕܐ ܚܕܬܐ ܒܙܒܢܐ ܟܠ ܒܥܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܫܘܪܬܚܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ : ܗ̇ܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܒܝܢ̈ ܇ ܘܠܐ ܡܫܬܟܚ ܐܢܫ ܕܝ̇ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܢܗܝܢ ܢܦܐܫܐ . ܗ̇ܝ ܟܠ ܡܬܟܢܫܢ̈ ܛܒܬܐ̈ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ ܇ ܘܟܪܟܢ̈ ܠܗܘܢ ܥܩܬܐ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܡܬܝ ܕܥܡ ܫܒܪܘܬܢ ܬ̣ܪܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܇ ܘܠܦܘܬ ܟܠ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܗ̣ܘ ܦܫ ܡܢXX0 ܚܘܪܩܢܗ ܕܨܐܕܝܢ . ܕܒܕܓܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܟܘܠܐ ܗܘ ܇ ܘܚ̇ܣܠ ܝܬܗ ܒܦܘܪܫܢܐ ܢܦܫܢܝܐ ܡܢ ܬܪܣܝܬܐ ܟܠ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܠܐ ܐܟܘܠܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܨܝ̇ܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢܗ ܐܬ̣ܐ ܠܗܘ̇ܝܐ ܆ ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܢܡܘܣܐ̈ ܡܦܬܟܐ̈ ܟܠ ܕܟܠ ܇ ܘܐܢܫ ܐܚܪܝܢXX ܠܐ ܡܫܘܬܦ ²ܠܗ ܒܡܪܘܬܐ ܗܕܐ ܇ ܒܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܟܡܐ . ܘܐܢ ܫܒܪܘܬܐ ܠܝܬ ܗܘܐ Xܕܡܦܠܗܕܐ ܆ ܡ̇ܢ ܢܪܓܝܘܗܝ ܟܠ ܗܘܐ ܕܡܙܘܕ ܆ ܡܢ̣ܘ ܢܚܦܛܝܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܝܘܠܦܢܐ : ܡܨܝܒ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓ̇ܡܪܐ ܗܘܬ . XX ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܛܒ ܣܓܝ ܗܕܝܘܛܐ : ܕܗ̇ܘ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܇ ܕܠܦܘܬ ܢܝܫܗ̇ ܘܚܘܪܩܢܗ̇ ܡܬܘܡܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܕܠܝܝܢ̈ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܬܚܝܬ ܩܛܝܪܢܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܫܥܒܕ ܟܠ ܐܘ ܥܨ̇ܪܐ ܐܝܬ ܒܗ ܆ ܐܠܐ ܡܡ̇ܙܓ ܝXXX ܒܟܠܗܝܢ ܘܦܪܝܩ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܡ ܕܡܫܬܡܗ ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܐ̇ܡܪ : ܕܐܬܡܟܟ ܠܡ ܘܐܫܬܡܥ ܥܕܡܐ ܟܠ ܘܐܬܪܡܪܡ XXܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܪܟܘܣ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܗܒܬ ܠܗ . [X]ܐܬܩܒܥ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܙܩܝܦܐ ܒܥܕܢ ܫܬ ܫܥܝܢ̈ ܟܠ ܕܗܢܐ ܆ ܗܕܐ ܕܠܗܢܐ ܟܠܗ ܐܝܩܪܐ ܐܫܘܝܬܗ ܆ ܕܡܪܘܬܐ ܕܥܠ