simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܡܬܝ ܕܢܬܢ̇ܚܬ ܓܒܪܐ ܓܡܝܪܐ ܇ ܠܡܫܘܫܛܘܬܗ ܠܘܬ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܟܠ ܡ̇ܟܬܒܐ ܒܬܪܗ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܠܠܐ ܡܫܡܠܝܘܬܗ ܕܫܒܪܐ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܘܐܝܟ Xܕܠܝܘܬܪܢܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ ܇ ܐܘ ܩ̇ܢܐ ܟܠ ܕܠܝܠܘܬܐ ܐ̇ܝܬܝ ܠܗܘܝܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܡܬܥܘܟ ܗܘܐ ܡܢ ܕܠܡܣܥܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܢܝܐ ܕܢܦܝܫ XXܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒܝܪܢ̈ ܠܢ ܕܗܟܘܬ ܟܠ ܡܠܬܐ ܇ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܬܪܐ ܕܬܬܪܢܐ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܬܩܢܢܐ ܕܟܠ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܡܬܝ ܕܥܡ ܫܒܪܘܬܢ ܬ̣ܪܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܇ ܘܠܦܘܬ ܟܠ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܗ̣ܘ ܦܫ ܡܢXX0 ܚܘܪܩܢܗ ܕܨܐܕܝܢ . ܕܒܕܓܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܢܦܫܗܘܢ ܡܠܝܐܝܬ ܢܬܩܒܥ ܗܘܐ . ܐܟܚܕܐ ܟܠ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܡܫ ܒܛܟܣܐ ܢܣܬܠܩܘܢ ܆ ܝܘܬܪܢܐ ܕܡܢX
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡܢ ܐܢܢܩܐ̈ ܠܘܬܝ : ܕܐܝ̣ܬܝ ܝܗܘܒܗ ܟܠ ܘܒܓܒܪܘܬܐ̈ ܕܒܟܘܢ ܣ̇ܥܪ ܇ XX ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܪܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܬܪܘܢ̈ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܡܬܩܦܐ̈ X ܘܡܚܣܢܐ̈ ܚܘܝܬ ܐܢܘܢ ܟܠ ܐܙܠܓܬ ܗܘܬ ܥܠ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܠܥܝܢXXX7 ܟܢܫܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܨܐ ܡܒܕܩܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܐܠܐ ܐܟܚܕܐ ܘܐܦ⬩ ܐܝܟ ܕܒܩܪܢܐ ܟܠ ܬܩܝܦܘܬܗ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܥܠ ܡܪܢܝܘܬ ܫܘܠܛܢܗ ܇ ܘܕܚܝܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܪ ܕܡ̇ܥܒܕܐ Xܣܥܘܪܘܬܗ̇ ܇ ܡ̇ܥܪܩܐ ܘܡܛ̇ܠܩܐ ܠܗ̇ ܟܠ ܕܡܨ̇ܡܚ : ܛ̇ܪܕ ܠܗ ܠܚܫܘܟܐ ܆ ܒܗ ܒܙܢܐ ܐܦ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܬܪܘܢ̈ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ : ܐܝܟ Xܢܡܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܠܘܩܐ . ܗ̇ܝ ܟܠ ܡܕܡ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܫܡܘܥܐ̈ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܥܒܪ : ¹ܟܕ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܥܘܟ ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܨܒܝܢܗ ܆ ܒܕ ܡܪܐ ܗܘ ܟܠ Xܝܫܠܝܐ ܇ ܬܚܘܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܚܪܝܦܘܬ ܟܝܢܗ ܇ ܕܒܗ̇