simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܗܒܬ ܠܗ . [X]ܐܬܩܒܥ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܙܩܝܦܐ ܒܥܕܢ ܫܬ ܫܥܝܢ̈ ܟܠ ܕܗܢܐ ܆ ܗܕܐ ܕܠܗܢܐ ܟܠܗ ܐܝܩܪܐ ܐܫܘܝܬܗ ܆ ܕܡܪܘܬܐ ܕܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܗܢܐ ܕܐ̇ܣܪ ܠܟܠܢܫ ܒܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ : ܠܥܡܐ ܟܠ ܡܠܬܐ ܆ ܘܐܚܪܬܐ ²ܥܠ ܚܝܠܬܢܘܬܗ ܇ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܚܝܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܒܕ ܫ̣ܪܐ ܣܝܓܐ ܕܩ̇ܐܡ ܗܘܐ ܒܡܨܥܬܐ ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܒܒܣܪܗ ܟܠ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܢ ܕܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܗܢܐ ܕܐܡܠܟ ܫܠܡܗ ܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐ̇ܡܪ ܠܝ : ܡܪܝ : ܥ̇ܐܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܆ XXܐܠܐ ܟܠ ܟܠ : XXXX1 ܫܘܡܗܐ ܓܝܪ ܣܪܝܩܐ ܇ ܗܓܓܐ ܗܘ ܦܘܪܥܢܗ ܇ ܒܕ ܠܐ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥ̇ܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܘܐ ܠܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܟܠ ܗܘܐ ܟܠ ܕܐ̇ܡܪ ܠܝ : ܡܪܝ : ܥ̇ܐܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܆ XXܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܥܬܝܕ ܠܡܬܦܪܥܘ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ ܠܦܘܬ ܟܠ ܠܡܬܕܒܪܘ ܒܬܪ ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܠܦܘܬ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܠܡܬܦܪܥܘ ܇ ܐܢ ܕܛܒ ܘܐܢ ܕܒܝܫ . ܟܠ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܥܬܝܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܢ̇ܩܝܦ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܬܬܘܕܝܐ ܇ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܡܠܬܐ . ܐܠܐ ܩܝܡܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܡܩܘܝܢܝܬܐ ܇ ܐܟܡܐ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫ̣ܪܝܢ ܠܩܘܝ̇ܡܐ ܕܝܠܗ ܕܦܓܪܐ ܇ ܐܓܙܪܗ̇ ܠܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܆ ܟܠ ܡܫܬܕܪܐ ܚܝܘܬܐ ܠܫܪܟܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܇ ܘܒܗ ܡܬܪܟܒ ܘܡܬܩܛܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܪܘܣ ܘܐܦ ܠܘܬܢ ܢܬܓܡܪܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܛܘܦܣܗܝܢ : ܐܝܟ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܠܡܪܢܐ : ܕܠܘ ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ³ܐܣܬܥܪ ܇ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܡܠ̣ܟ ܠܢXܝ ܚܝܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܟܠ ܕܡܘܬܐ ܇ ܘܩ̇ܝ̣ܣ ܐܢܘܢ ܠܡܘܟܠܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܇ ܘܨ̇ܝ . ܒ ܫܠܡܐ ܠܟܠ : ܠܪܚܝܩܐ̈ ܘܠܩܪܝܒܐ̈ : ܟܠ . ܘܐܢܗܪ ܢܘܗܪܗ ܓܐܝܐ ܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܇ ܘܐܘܝ ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܠܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܆ ܐܠܨܐܝܬ ܒܚܘܕܬܗ̇ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܢܛ̣ܪ ܥܕܢܐ̈ ܟܠ ܕܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡܚܝܢܢ ܡܫܝܚܐ : ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡܪܢ ܐܠܗܐ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡ̣ܠܐ ܆ ܫܦܝܪ ܡ̣ܬܚܐ ܗܢܐ ܕܬܠܬܐܐܝܡܡܝܢ̈ : ܝXXX1 Xܝܡܪܢ ܟܠ ܘܐܦ ܐܬܩܒܪ : ܥܠ ܦܘܡ ܠܡ ܓܝܪ ܬܪܝܢ ܐܘ ܬܠܬܐ ܣܗܕܝܢ̈ X ܬܩܘܡ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܒܝܢ̈ ܆ ܕܐܥܒܕ ¹ܒܗܘܢ ܐܠܗܐ ܕܒܒܠܥܡ ܘܐܬܢܐ ܇ ܕܢܐܡܪܘܢ ܟܠ ܐܝܟ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܙܕܓܪܢ̈ ܗܘܝ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܥܫܘܩܘܬܗܘܢ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܟܕXX ܒܙܒܢܗ̇ ܬܗܘܐ ܇ ܝܬܝܪ ܡܬܚܘܐ ܟܠ ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܘܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܟܡܐ . ܘܐܢ ܫܒܪܘܬܐ ܠܝܬ ܗܘܐ Xܕܡܦܠܗܕܐ ܆ ܡ̇ܢ ܢܪܓܝܘܗܝ ܟܠ ܗܘܐ ܕܡܙܘܕ ܆ ܡܢ̣ܘ ܢܚܦܛܝܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܝܘܠܦܢܐ : ܡܨܝܒ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܪܡ ܡܢ ܟܠ : ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܚܟܝܡܐ ܆ ܠܐ ܟܠ : ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ : ܫܒܝܚ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܚܟܝܡܐ ܆ ܠܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ ܇ ܟܠ ܡܫܝܚܐ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ : ܫܒܝܚ ܡܢ ܟܠ ܘܪܡ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓ̇ܡܪܐ ܗܘܬ . XX ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܛܒ ܣܓܝ ܗܕܝܘܛܐ : ܕܗ̇ܘ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܇ ܕܠܦܘܬ ܢܝܫܗ̇ ܘܚܘܪܩܢܗ̇ ܡܬܘܡܝܐ