simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܐ̇ܝܕܐ ܕܦܐܝܐ ܠܗ̇ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܟܠ ܘܐܠܗܝܐ̈ : ܒܛܝܠܘܬܐ ܚܝ̇ܒܝܢܢ ܠܡܚܘܝܘ ܇ ܟܕ ܡܒ̇ܚܢܝܢܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ : ܐܝܟ ܕܣ̇ܦܩ : ܢ̇ܕܪܟ ܠܚܝܠܐ ܕܟܣܐ ܒܗܘܢ . ܟܠ ܠܢ ܬܘܒ ܠܡ̇ܥܡܠܘ ܪܥܝܢܢ ܒܥܘܩ̇ܒܐ ܕܒܥ̇ܬܗܘܢ ܆ X ܕܡ̣ܟܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܪܙܐ̈ ¹ܓܝܪX ܐܬܘܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܛܘܦܣܐ̈ ܇ ܐܘ ܕܐܝܠܝܢ ܟܠ ܠܘܬ ܪܫ ܛܘܦܣܗ ܚ̇ܐܪ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܪܙܐ̈ ܠܓܠܝܢܐ̈ ܡܩܒܠܝܢ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܡܬܝ ܕܫܬܝܬܘܢ ܠܕܘܟܪܢܝ . ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܐܘܕܝ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܥܠ ܟܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܐܫܕ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܗܟܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟܐ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܇ ܩܛܠܐ ܡܫܬܡܫ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܡܣܬܥܪܐ ܟܠ ܠܡܪܢܐ ܥܠܝܗ̇ . ܠܡܐ ܟܝ ܡܢ ܕܡ̇ܐ ܕܚ̇ܠ ܗܘܐ ܡܚ̇ܒܠܢܐ . ܘܗܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܡܬܝ ܕܠܚܫܡܝܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܩܪܒܝܢܢ . ܚܫܡܝܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܟܠ ²ܕܢܣܥܘܪ ܐܢܝܢ ܇ ܘܒܐܡܝܢܘ ܥܠ ܠܒܢ ܢܬܪܫܡܢ̈ ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܪ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܡܬܓܡܪܐ . ܩܕܡܝܬ ܓܝܪ ܓܒܝܢ ܕܘܟܬܐ ܟܠ ܣܕܘܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܢܘܢ Xܝܒܚܪܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܇ ܒܕ ܠܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܐܢ ܥ̇ܗܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܆ ܒܕ ܠܘ ܓܝܪ ²ܕܢܦܠܝܢ ܣܡܡܢܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܓܒܝܢ ܠܚܫܚܬܐ ܕܐ̇ܝܕܐ ܕܐܬܐܡܪܬ . ܠܘ ܓܝܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܗܒܠܗ ܇ ܘܐܣܪܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܒܬܘܩܢܗ : ܒܢܦܫܗ ܡ̇ܢ ܟܠ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܗ ܕܢܒܝܐ . ܗܢܐ ܕܐܦ ܨܠܡܗ ܒܢܝܗ ܇ ²ܘܡܪܘܬܐ ܕܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܕܘܟܬܗ ܢܚܘܝܘܗܝ ܠܫܪܟܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܆ ܟܠ : ܐܡܬܝ ܕܨܒ̣ܐ : ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐ̇ܝܬܝܗ ܠܗܘܝܐ ܇ ܘܡܪܘܬܐ ܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܘܬܝܢ̈ ܇ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܓܘܝܢ ܣܘܪܚܢܝܗܘܢ̈ ܡܬܓܙܪ ܟܠ ܫܦܝܪ ܡܫܬܒܩ ܗܘܐ ܠܡܩܒܠܘ ܚܫܐ ܕܨܠܝܒܐ : ܗܘܐ ¹ܕܨܥܝܪ ²ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܬܬܠܐ ܒܩܝܣܐ ܇ ܟܕ ܡܚܘܐ : ܕܗܢܐ ܡܘܬܐ ܩ̇ܒ̣ܠ ܗܘܐ ܡܪܢ ܟܠ ܡܓܘܝܢ ܣܘܪܚܢܝܗܘܢ̈ ܡܬܓܙܪ : XXXX11 ܠܝܛ ܗܘ ܠܡ ܓܝܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܡ ܕܡܫܬܡܗ ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܐ̇ܡܪ : ܕܐܬܡܟܟ ܠܡ ܘܐܫܬܡܥ ܥܕܡܐ ܟܠ ܘܐܬܪܡܪܡ XXܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܪܟܘܣ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܡܗܝܢ̈ ܆ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ ܕܫܡܝܢܐ̈ ܟܠ . ܡܛܠܗܢܐ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܐܣܓܝ ܪܡܪܡܗ ܇ ܘܝܗܒܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ ܕܫܡܝܢܐ̈ ܘܕܐܪܥܢܝܐ̈ ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܟܕ ܟܠ ܇ ܘܝܗܒܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܫܡܗܝܢ̈ ܆ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܡܛܠ ܕܩ̇ܒ̣ܠX ܥܠܘܗܝ ܗܫܐ ¹ܨܥܝܪܐ ܇ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܫܝܛ ܟܠ ܗܕܐ ܠܡ ܐܫܬܘܝ ܠܪܒܘܬ ܕܪܓܐ ܗ̇ܘ ܡܥܠܝܐ ܕܡܪܡܪܡ ܠܥܠ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܚܝܕ ܆ ܐܡܬܝ ܕܡܩܒܠ ܚܫܐ ܕܡܘܬܐ ܒܝܕXX ܨܠܝܒܐ ܕܥܠ ܟܬܦܗ ܟܠ ܇ ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܪܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܡܬܚܘܐ ܇ ܘܫܘܠܛܢܐ ܝXX 11ܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ : ܒܚܟܡܬܐ ܟܠ ܠܗ ܡܢ ܢܩܝܦܘܬܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܡܬܝܕܥ ܡܪܐ ܕܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܣܡܐ ܓܝܪ ܙܩܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܡܬܦܠܓ ܠܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܆ ܟܠ ܆ ܐܠܐ ܐܝܩܪܗ ܕܦܪܘܩܢXX ܕܡܢ ܥܠܬ ܗܠܝܢ ܩܫܐ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܒܝܢ̈ ܇ ܘܠܐ ܡܫܬܟܚ ܐܢܫ ܕܝ̇ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܢܗܝܢ ܢܦܐܫܐ . ܗ̇ܝ ܟܠ ܡܬܟܢܫܢ̈ ܛܒܬܐ̈ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ ܇ ܘܟܪܟܢ̈ ܠܗܘܢ ܥܩܬܐ̈ ܡܢ