simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܝܥܢܐ ܆ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܢܬܟܢܫܘܢ ܠܗ
PhiloxMab:Disc ܕܪܘܚ ܡܬܩܢ ܡܕܥܢ ܟܠ ܥܕܢ . ܘܒܚܙܬܐ
PhiloxMab:Disc ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܟܠ ܡܕܡ . ܡܛܘܠ
PhiloxMab:Disc ܐܝܟ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܟܠ ܡܕܡ ܒܫܘܠܛܢܐ ܥܒܕ
PhiloxMab:Disc ܆ ܘܒܐܝܕܗ̇ ܐܬܝܒܠܘ ܟܠ ܡܣܡ ܒܪܝܫܝܢ̈ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܥܠ ܟܠ . ܪܒ ܚܝܠܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܘܥܒܕ . ܘܠܐ
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܟܐܒܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ . ܘܟܕ
PhiloxMab:Disc ܕܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܠܘܬ ܟܠ ܡܕܡ . ܕܐܟܙܢܐ
PhiloxMab:Disc . ܒܛܝܠܬ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ . ܟܫܝܪܬ
PhiloxMab:Disc ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ
PhiloxMab:Disc . ܚܝܒ ܓܝܪ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ :
PhiloxMab:Disc ܖܓܝܓܬܐ̈ ܕܟܪܣܗ . ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܝܬܝܪܐ
PhiloxMab:Disc ܡܟܢܫ ܘܡܝܬܐ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈
PhiloxMab:Disc ܘܠܐ ܒܣܝܡܝܢ ܠܗ̇ ܟܠ ܟܠܗ ܘܠܐ ܚܕ
PhiloxMab:Disc ܢܦܫܐ ܇ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܚܠܐ .
PhiloxMab:Disc ܒܗ̇ ܆ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ . ܚܕ
PhiloxMab:Disc ܦܪܝܫ ܘܪܚܝܩ ܡܢܗ ܟܠ ܆ ܐܦܢ ܗܘ
PhiloxMab:Disc ܕܟܝܢܐ . ܐܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܛܥܗ̇ ܠܗܕܐ
PhiloxMab:Disc ܠܗ . ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܢܟܢܫ .