simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܥܡܗ ܡܬܟܬܫܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܆ ܟܡܐ
PhiloxMab:Disc ܦܐܝܐ ܇ ܡܢ ܟܠ ܢܝܪܝܢ̈ ܕܕܚܠܬܐ ܬܫܬܪܐ
PhiloxMab:Disc ܇ ܘܢܣܬܢܘܢ ܒܥܝܢܝܗ̇̈ ܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܇ ܟܕ
PhiloxMab:Disc ܗܝܕܝܢ ܒܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܒܝܐ ܇
PhiloxMab:Disc ܕܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܠܘܬ ܟܠ ܡܕܡ . ܕܐܟܙܢܐ
PhiloxMab:Disc ܪܚܝܩ ܘܡܒܥܕ ܡܢ ܟܠ ܒܝܚܝܕܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܆
PhiloxMab:Disc ܦܪܝܫ ܘܪܚܝܩ ܡܢܗ ܟܠ ܆ ܐܦܢ ܗܘ
PhiloxMab:Disc ܩܪܝܒ ܠܟܠ ܇ ܟܠ ܪܚܝܩ ܡܢܗ ܆
PhiloxMab:Disc ܡܛܠ ܚܐܪܘܬܗ ܆ ܟܠ ܡܢܗ ܢܬܪܚܩ ܇
PhiloxMab:Disc ܘܠܬܘܢܝܐ ܗܘܝܐ ܬܫܥܝܬܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬܡܥܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܦܓܪܐ . ܕܢܫܒܘܩ ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܗ ܡܬܬܢܝܚ
PhiloxMab:Disc ܡܫܚܠܦܐ̈ ܕܠܘܚܡܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ . ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܢܟ ܒܗܘ ܥܕܢ ܟܠ ܟܠܗ ܪܓܬܐ ܕܪܘܚܐ
PhiloxMab:Disc . ܘܐܝܟ ܕܡܝܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܣܥܪ ܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:Disc ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܥܝܪܘܬܐ ܚܫܚܐ
PhiloxMab:Disc ܇ ܐܝܕܐ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܚܝܠܘܬܗ̇ ܡܬܚܙܝܐ
PhiloxMab:Disc ܐܓܘܓܐ̈ ܘܡܝܬܝܢܐ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܪܕܝܐ ܢܘܟܪܝܐ
PhiloxMab:Disc ܗܝ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܇ ܡܩܢܝܐ
PhiloxMab:Disc ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗ ܟܠ ܆ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ
PhiloxMab:Disc . ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܠܩܢܘܡܗ̇ ܬܩܢܐ