simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܆ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܬܚܕ ܒܗ ܒܪܢܫܐ ܆ ܟܠ ܦܣܩ ܥܠܘܗܝ ܕܒܝܫ ܆ ܠܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܚܫܘܒ ܒܝܫܬܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܆ ܐܦ ܗܝ ܚܛܝܬܐ ܕܠܐ ܬܬܝܕܥ ܕܚܛܝܬܐ ܗܝ . ܗܝ ܓܝܪ ܕܢܕܥ ܟܠ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܢܦܫܐ ܕܥܡܛܢܐ ܕܚܛܝܬܐ ܦܪܝܣ ܒܗ̇ ܇ ܡܟܣܝ
PhiloxMab:Disc ܐܫܕܐ ܚܙܝܗ̇ ܆ ܘܒܟܠ ܡܬܬܩܠܐ . ܘܒܟܠܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܛܟܣܐ ܟܠ ܘܫܒܝܠܝܗ̇̈ ܠܐ ܝܕܝܥܝܢ̈ . ܡܛܘܠ ܕܫܝܥܐܝܬ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܨܒܝܐ ܦܪܚܐ ܒܗ̇ ܇ ܘܒܪܓܠܐ̈ ܩܠܝܠܬܐ̈ ܠܟܠ ܐܬܪ ܟܠ ܐܦ ܐܘܪܚܗ̇ ܕܙܢܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܝܡܘܬܐ ܇ ܕܐܝܟ ܕܒܓܦܐ̈
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ ܡܪܓܫ ܒܗ̇ ܇ ܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܟܠ ܆ ܐܦ ܗܝ ܡܬܛܠܩܐ ܘܣܝܦܐ . ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܥܒܕܐ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ ܆ ܐܦ ܡܢ ܢܦܫܗ . ܘܢܕܚܠ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܆ ܗܝ ܕܝܢ ܕܪܘܚܐ ܆ ܟܠ ܕܐܬܓܡܪܬ ܆ ܡܚܝܠܐ ܘܡܬܘܝܐ ܥܒܕܐ ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ . ܕܢܒܗܬ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܆ ܗܝ ܕܝܢ ܕܪܘܚܐ ܆ ܚܝܠܬܢܘܬܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ ܣܝܡܐ ܒܓܘ ܟܠ ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ . ܕܢܒܗܬ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܆ ܐܦ ܡܢ ܢܦܫܗ . ܘܢܕܚܠ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܕܛܒ ܆ ܡܠܒܫܐ ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ . ܥܒܕܐ ܓܝܪ ܠܡܕܥܗ ܆ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܪܘܚܐ ܚܝܐ̈ ܨܒܥܐ ܠܗ ܠܡܕܥܐ . ܘܥܬܝܕܘܬܐ ܘܡܛܝܒܘܬܐ ܕܠܘܬ
PhiloxMab:Disc ܙܒܢܝܢ̈ ܫܠܝܛܐ . ܘܠܘ ܒܟܠ ܡܘܫܚܢ̈ ܡܬܢܛܪܐ ܪܓܬܐ ܕܟܝܢܐ ܟܠ ܆ ܕܐܦ ܒܣܝܒܘܬܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ . ܫܘܬܦܘܬܐ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܠܘ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܫܩܠܐ ܥܠܬܐ ܡܢ ܬܡܢ ܦܣܘܩܝܗ̇ . ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܕܡܫܪܝܐ ܟܠ ܩܕܡܝܗ̇ ܚܝ ܒܪܘܚܐ ܆ ܕܡܢ ܢܘܪܐ ܕܒܟ ܢܘܪܗ̇ ܬܕܥܟ . ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܒܪܢܫܐ ܕܒܙܒܢܐ ܕܚܝܠܬܢܘܬܗ ܙܟܐ ܠܡܚܝܠܘܬܐ ܕܒܗ ܆ ܒܙܒܢܐ ܟܠ . ܘܠܪܓܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܣܩܘܒܠܐ ܠܪܓܬܢ ܢܫܥܒܕ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ
PhiloxMab:Disc ܟܠܗ ܠܐ ܝܕܝܥ ܠܗ ܠܥܠܡܝܐ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܦ ܠܐ ܙܟܐ ܠܪܓܬܗ ܟܠ ܬܓܘܪ . ܠܘܬ ܕܝܪܝܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܬܪܓ . ‏ ‏ܩܪܒܐ ܕܝܢ ܕܚܘܫܒܐ̈
PhiloxMab:Disc ܦܪܘܣ ܡܐ ܕܚܐܪ ܚܘܫܒܐ ܒܐܠܗܐ : ܘܫܟܝܚܐ ܠܘܬܗ ܐܦ ܟܠ ܕܪܓܬܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܢܙܕܟܐ ܐܦ ܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܆ ܡܙܕܟܐ ܗܘ ܕܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܟܠܗ ܢܪܓܫ ܒܗ̇ ܒܗܝ ܕܗܘܝܐ ܛܘܒܥܐ ܗܘ ܝܬܝܪܐ ܕܫܢܬܐ ܀ ܀ ‏ ܟܠ ܇ ܐܫܬܟܚ ܠܗ̇ ܡܠܘܐܐ ܠܪܓܬܐ ܒܗܕܡܘܗܝ̈ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܦܠܐ
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܡܕܝܩܐ ܥܠܝܢ ܪܓܬܐ . ܡܢ ܬܡܢ ܢܐܚܘܕ ܬܪܥܐ ܩܕܡܝܗ̇ . ܟܠ ܠܗ̇ . ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܙܕܗܪ ܘܢܬܒܩܐ ܚܟܝܡܐܝܬ ܆ ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܢ ܕܐܬܩܪܝ ܠܩܪܒܐ ܚܫܚ ܠܩܪܒܐ ܆ ܘܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܟܠ ܆ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ . ܘܐܬܚܙܝܬ ܡܢ ܗܪܟܐ ܆ ܕܠܘ
PhiloxMab:Disc ܟܠܗ ܢܫܬܓܫ ܡܢ ܪܓܬܐ ܆ ܘܠܐ ܢܦܠ ܒܩܪܒܐ . ܡܛܠ ܕܡܝܬܐ ܠܐ ܟܠ ܠܢ ܆ ܐܠܐ ܘܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܩܒܠܢܐ̈ ܕܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܘܠܐ