simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܝܘܡ ܫܡܥ ܟܠ ܝܘܡ ܫܐܛ ܘܡܒܣܪ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܟܠ ܆ ܩܪܝܢܗ ܩܘܛܪܓܐ ܗܘ ܕܩܢܘܡܗ . ܘܠܕܝܢܐ ܝܬܝܪܐ ܫܘܐ . ܕܟܕ
PhiloxMab:Disc ܝܘܡ ܫܐܛ ܘܡܒܣܪ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܘܫܠܕܐ ܕܠܐ ܟܠ ܗܘ ܕܩܢܘܡܗ . ܘܠܕܝܢܐ ܝܬܝܪܐ ܫܘܐ . ܕܟܕ ܟܠ ܝܘܡ ܫܡܥ
PhiloxMab:Disc ܕܘܟ ܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈ ܕܕܘܒܖܐ̈ ܫܦܝܖܐ̈ ܇ ܠܒܢܝܢܗ ܕܗܢܐ ܟܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܇ ܘܢܫܪܐ ܘܢܪܗܛ ܘܢܫܠܡ ܆ ܟܕ ܡܟܢܫ ܘܡܝܬܐ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ ܆ ܘܐܝܢܐ ܚܫܐ ܡܬܬܥܝܪ ܥܠܝܢ ܇ ܡܐ ܕܝܬܝܪ ܕܘܒܪܢ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܝܢܐ ܚܫܐ ܡܬܝܠܕ ܒܢ ܇ ܡܢ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܓܘܐ ܕܠܘܬ
PhiloxMab:Disc ܥܕܢ ܢܙܝܥ ܒܓܘ ܢܦܫܢ . ܘܟܡܐ ܚܫܐ̈ ܘܚܘܪܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܠ ܢܓܕܝܢ ܠܢ ܠܬܗܪܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܚܫܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܇
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܕܠܩܘܒܠܗ ܡܬܐܣܐ . ܕܣܩܘܒܠܝܘܬܗ ܟܠ ܠܗ ܣܡܐ ܥܠ ܓܢܒܗ ܆ ܘܡܢ ܩܘܪܒܐ ܢܩܪܒ ܥܘܕܪܢܐ ܠܩܢܘܡܗ .
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܕܚܛܗܐ̈ ܆ ܣܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܩܘܒܠܗ ܕܟܐܒܐ . ܟܠ ܢܐܣܝܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܡܢ ܟܐܒܐ̈ ܕܒܝܫܬܐ̈ . ܟܕ ܡܥܬܕܝܢܢ ܠܘܩܒܠ
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܆ ܟܠܗ ܥܡ ܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ . ܒܟܘܠܗܘܢ ܙܘܥܘܗܝ̈ . ܟܕ ܟܠ ܕܚܫܘܗܝ̈ . ܠܥܠ ܕܝܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܆
PhiloxMab:Disc ܨܒܘ ܐܝܕܐ ܕܥܒܕ ܘܡܡܠܠ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘܝܐ ܟܠ ܘܫܐܠܬ ܡܐ ܕܨܒܝܐ ܇ ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܝܐ ܬܘܬܐ ܆ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܪܕܝܬܗ . ܦܫܛ ܠܡ ܝܫܘܥ ܐܝܕܗ ܆ ܘܡܠܠ ܟܠ ܒܪܢܘܢ . ܒܫܘܠܛܢܐ ܦܩܕ ܠܫܡܫܐ ܘܠܣܗܪܐ ܘܐܬܟܠܝܘ . ܘܩܡ
PhiloxMab:Disc ܟܠܗ ܠܐ ܛܥܢܢ̈ ܦܐܪܐ̈ ܆ ܐܘ ܕܐܢ ܝܗܒܢ̈ ܆ ܚܝܘܬ ܫܢܐ . ܟܠ ܡܢ ܗܢܐ ܣܝܓܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܢܨܒܬܐ̈ ܕܒܪܐ ܡܫܬܡܗܢ̈ . ܕܐܘ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ . ܡܛܘܠ ܕܣܦܩܐ ܗܝ ܕܬܗܘܐ ܟܠ ܡܕܡ . ‏ ‏ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܟܠ ܐܝܠܢܐ̈ ܆ ܘܗܝ ܩܛܦܐ ܘܚܡܠܐ ܦܐܪܐ̈ . . . ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܓܝܪ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ . ‏ ‏ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܚܘܕ ܬܠܡܝܕܐ . ܘܒܗܢܐ ܟܠ . . . ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܟܠ ܡܕܡ . ܡܛܘܠ ܕܣܦܩܐ ܗܝ ܕܬܗܘܐ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܫܚܝܡܐ ܗܘ ܆ ܐܬܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܚܙܝ ܫܝܛܬܐ̈ ܫܒܝܚܬܐ̈ . ܟܠ . ܘܗܝܕܝܢ ܫܩܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܆ ܒܠܥܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ .
PhiloxMab:Disc ܕܘܟ ܆ ܠܐ ܡܚܘܝܐ ܠܗ̇ ܫܘܦܪܐ ܕܟܝܢܗ̇ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܡܨܝܐ ܟܠ . ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܕܡܦܢܝܐ ܘܡܟܢܫܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܚܙܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܨܒܝܐ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܡܟܢܫܐ . ܩܪܒܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܬ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܩܢܝܐ . ܘܨܒܝܢܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ . ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܝܢܐ ܕܡܬܩܪܒ ܠܡܫܝܚܐ ܘܡܬܬܠܡܕ ܠܣܒܪܬܗ ܆ ܫܡܗ ܡܢ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܗܝ ܐܘܠܕܬܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܠܐܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܥܠ ܗܕܐ
PhiloxMab:Disc ܫܘܥܒܕ . ܘܠܐ ܡܠܝܘܬܐ ܕܟܠ ܛܒܢ̈ . ܗܝ ܕܥܬܝܕܝܢ ܚܢܢ ܕܢܣܒ . ܟܠ ܕܩܢܝܢܝܢ̈ ܫܡܝܢܐ̈ . ܘܠܐ ܚܐܪܘܬܢ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܬܚܙܐ ܕܙܒܢܐ ܗܘ . ܘܟܠܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܕܠܥܠܡ ܟܠ ܘܠܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܬܗܝܡܢ ܒܗ̇ ܠܥܠܡܐ ܘܠܢܝܚܘܗܝ̈ .
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܘܠܐ ܫܩܠܘ ܥܠܘܗܝ ܚܘܫܒܐ ܒܪܥܝܢܗܘܢ ܟܠ ܘܣܐܡ ܠܗܘܢ ܒܦܪܕܝܣܐ . ܘܒܕܡܘܬܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܆ ܩܪܝܒܐܝܬ