simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܩܠܝܢ̈ ܫܡܥ ܘܡܗܝܡܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܗܝ ܕܫܦܝܘܬܗ ܟܠ ܕܨܢܝܥ ܘܚܪܥ ܆ ܠܘ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܫܪ ܠܡܕܡ ܕܫܡܥ . ܦܫܝܛܐ ܕܝܢ ܆
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܕܫܡܥ ܡܢ ܡܪܝܐ ܆ ܘܠܐ ܢܛܫܐ ܡܢܗ ܚܕܐ ܡܢ ܡܠܐ̈ . ܘܡܛܠ ܟܠ ܆ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܥܠܝ ܠܫܡܘܐܝܠ ܆ ܘܒܥܐ ܡܢܗ ܕܢܓܠܐ ܠܗ
PhiloxMab:Disc ܡܢ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܛܠܝܐ ܆ ܒܬܡܝܡܘܬ ܠܒܐ ܟܠ ܘܦܫܝܛܐ̈ ܐܝܟ ܛܠܝܐ̈ ܆ ܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܘܬܘܒ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ . ‏ ‏ܘܬܘܒ ܐܡܪ . ܕܕܚܠ ܐܢܐ ܕܕܠܡܐ ܐܝܟ ܕܐܛܥܝ ܚܘܝܐ ܟܠ ܕܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܘܐܫܬܥܒܕܘܢ ܒܦܫܝܛܘܬܟܘܢ ܥܡܗܘܢ ܘܥܡ
PhiloxMab:Disc ܓܒܪܝܢ̈ ܡܡܠܠܐ ܆ ܘܟܠ ܦܪܨܘܦܝܢ̈ ܠܒܫܐ ܆ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܬܬܚܙܐ ܟܠ ܒܓܘ ܫܘܩܐ ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܪܥܘܬܐ ܒܓܘ ܢܦܫܐ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܗܝ ܥܡ
PhiloxMab:Disc ܗܘܝܬ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܐܬܪ ܆ ܗܝ ܡܣܬܥܪܐ ܗܦܟܐܝܬ ܡܢ ܚܪܥܘܬܐ ܇ ܟܠ ܐܢܫ ܐܟܘܬܗ . ܘܗܝ ܕܟܬܝܒܐ ܬܩܢܐܝܬ ܡܢ ܫܠܝܚܐ ܆ ܕܥܡ ܟܘܠ
PhiloxMab:Disc ܟܠ ܆ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܬܘܒܕ . ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܬܒܙܚ ܘܬܓܚܟ . ‏ ‏ܘܐܢ ܟܠ ܐܢܫ ܐܬܪ ܆ ܗܝ ܡܣܬܥܪܐ ܗܦܟܐܝܬ ܡܢ ܚܪܥܘܬܐ ܇ ܕܗܘܝܐ ܥܡ
PhiloxMab:Disc ܆ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܬܘܒܕ . ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܬܒܙܚ ܘܬܓܚܟ . ‏ ‏ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܟܠ ܐܢܫ ܐܬܪ ܆ ܗܝ ܡܣܬܥܪܐ ܗܦܟܐܝܬ ܡܢ ܚܪܥܘܬܐ ܇ ܕܗܘܝܐ ܥܡ ܟܠ
PhiloxMab:Disc ܒܪ ܐܢܫ ܬܣܬܒܪ . ܘܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܬܬܚܫܒ . ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܟܠ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܢܡܘܣܐ ܕܦܫܝܛܘܬܐ ܠܐ ܬܥܒܪ . ܐܦ ܠܐ ܐܢ ܣܟܠܐ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܕܥܒܕܐ̈ ܘܕܡܠܐ̈ ܆ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܕܨܘܚܝܬܐ̈ ܆ ܟܠ ܕܟܝܢܗܝܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܬܠܡܝܕܐ ܕܡܪܝܐ ܙܕܩ ܠܗ ܆ ܕܩܕܡ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ ܡܚܒ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܫܒܪܘܬܐ ܟܘܠ ܐܢܫ ܪܚܡ . ܦܫܝܛܐ̈ ܓܝܪ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܪܥܐ̈ ܘܨܢܝܥܐ̈ . ܠܦܫܝܛܘܬܐ ܓܝܪ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ ܚܛܦ ܠܗ . ܐܦ ܒܓܒܝܬܐ . ܘܒܦܘܠܓܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ . ܡܬܓܒܐ ܟܠ ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܗ . ܘܠܐ ܗܦܟܬܐ ܠܘܩܒܠ ܡܕܡ ܕܡܬܐܡܪ ܠܗ .
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ . ‏ ‏ܘܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܦܫܝܛܐ̈ ܓܒܐ ܡܪܢ ܘܐܣܠܝ ܟܠ . ܘܒܦܫܝܛܘܬܗܘܢ . ܐܬܢܨܚ ܝܫܘܥ ܆ ܘܐܬܟܪܙܬ ܚܟܡܬܗ ܩܕܡ
PhiloxMab:Disc ܣܘܥܪܢ . ܬܒܘܥܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܝܪܝܢ ܒܗ . ܡܬܝܢ ܠܛܒܬܐ̈ . ܟܠ ܡܢ ܗܕܡܐ̈ ܕܦܠܓܘܬܐ̈ . ܡܬܥܕܠܢܐ ܥܠ ܟܘܠ ܨܒܘ . ܪܫܘܝܐ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ ܙܕܩ ܆ ܕܒܫܝܛܘܬܗ ܬܬܩܦܚ ܒܝܫܬܗ . ‏ ‏ܡܚܣܕ ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܟܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠ . ܘܐܝܢܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܕܢܬܬܫܝܛ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܢ ܕܒܐܬܪܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܩܐܡ ܆ ܘܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܪܓܝܫ ܕܐܝܬ ܒܓܘ ܟܠ ܆ ܠܡܣܒܪܢܘܬܟ ܚܙܝܬ ܆ ܘܠܘ ܠܫܪܪܐ ܕܚܙܬܐ ܕܝܠܗ . ‏ ‏ܡܕܝܢ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ . ‏ ‏ܚܝܒ ܡܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܕܪܓܝܫ ܒܢܦܫܗ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܟܠ ܒܟܘܠܗܝܢ ܣܢܝܬܐ̈ ܆ ܐܘ ܠܐܢܫ ܕܡܣܒܪ ܕܥܬܝܪ ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܢ ܕܪܓܝܫ ܒܢܦܫܗ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܘܣܘܪܚܢܐ̈ ܆ ܕܕܚܠܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܐܘ ܠܐܢܫ ܕܡܣܒܪ ܕܥܬܝܪ ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ . ‏ ‏ܚܝܒ ܡܕܝܢ
PhiloxMab:Disc ܥܕܢ ܕܚܠܬܗ . ܘܗܐ ܐܬܚܣܟܬ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܕܚܘܫܒܐ̈ . ܥܘܗܕܢܗ ܟܠ ܐܠܗܐ . ܟܣܝܐܝܬ ܆ ܘܗܐ ܐܬܢܛܪܬ ܢܦܫܟ ܒܕܟܝܘܬܗ̇ ܆ ܐܙܝܥ ܒܟ
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢܢ : ܕܠܗܕܐ ܛܒܬܐ ܢܣܒܝܗ̇ ܒܩܢܘܡܗ . ܐܢ ܐܬܕܟܪܬ ܟܠ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܐ ܕܢܕܥ ܇ ܐܢ ܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܠܐ . ܚܝܒ ܓܝܪ