simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ ܬܘܒ ܚܒܝܒ ܫܡܐ ܕܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܥܒܕܐ ܇ ܘܡܪܢ ܒܗܝ ܟܠ ܪܐܓ ܕܢܗܘܐ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܆ ܘܢܬܚܪܪ ܡܢ ܢܝܪܐ ܕܥܒܕܘܬܐ ܘܥܠ
PhiloxMab:Disc ܡܢ ܕܒܐܬܪܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܩܐܡ ܆ ܘܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܪܓܝܫ ܕܐܝܬ ܒܓܘ ܟܠ ܆ ܠܡܣܒܪܢܘܬܟ ܚܙܝܬ ܆ ܘܠܘ ܠܫܪܪܐ ܕܚܙܬܐ ܕܝܠܗ . ‏ ‏ܡܕܝܢ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܗܝ . ܐܝܟ ܕܒܐܝܕܗ ܕܫܡܥܘܢ ܐܫܬܘܕܝ ܠܟ . ܐܪܐ ܆ ܟܠ ܓܝܪ ܥܠ ܗܕܐ ܐܬܚܦܛ ܆ ܕܬܫܒܘܩ ܟܘܠ ܡܕܡ . ܗܝ ܓܝܪ ܕܢܬܠ ܠܟ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܓܒܐ ܠܗ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܆ ܟܠ ܡܢܟ ܆ ܘܣܩ ܠܘܬܗܘܢ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ :
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢ ܣܘܪܚܢܐ̈ ܆ ܢܓܕܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܥܠ ܓܒܗ ܝܥܐ ܗܘܐ . ܟܠ ܗܟܝܠ ܣܟܠܘܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܡܪܕܘܬܐ̈ ܢܩܝܦܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܘܥܡ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܣܥܪ ܒܪܢܫܐ ܒܗܘ ܥܕܢ ܆ ‏ ‏ܘܐܣܬܟܠ ܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܟܠ . ܘܡܬܒܠܥܝܢ ܒܚܠܝܘܬܐ ܕܪܓܬܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ . ܘܐܝܟ ܕܡܝܟܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܡܫܬܟܚ ܐܢܬ ܠܚܝܐ̈ . ܘܠܟ ܦܬܝܚ ܓܢܘܢܐ ܟܠ ܇ ܗܝ ܕܫܪܟܬ ܠܟ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܡܢ ܚܒܪܗ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܝܕܥܬܐ ܗܝ ܕܪܘܚܐ ܇ ܕܡܫܪܐ ܒܪܢܫܐ ܟܠ ܨܒܘܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܢܘܗܪܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܘܡܬܦܪܫ ܒܗ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܥܝܪܘܬܐ ܚܫܚܐ ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܆ ܘܕܢܚܘܪ ܒܗܘ ܡܕܡ ܕܙܟܐ ܟܠ ܦܢܬ ܠܒܝܬ ܚܝܐ̈ ܀ ‏ ‏ܡܕܝܢ ܒܥܕܢܐ ܕܪܓܬܐ ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܩܠܝܢ̈ ܫܡܥ ܘܡܗܝܡܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܗܝ ܕܫܦܝܘܬܗ ܟܠ ܕܨܢܝܥ ܘܚܪܥ ܆ ܠܘ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܫܪ ܠܡܕܡ ܕܫܡܥ . ܦܫܝܛܐ ܕܝܢ ܆
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܘܙܠ ܒܬܪ ܪܒܟ ܥܬܝܪܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܕܡ ܚܣܝܪ ܠܗ̇ ܇ ܕܬܣܒ ܠܟ ܟܠ ܗܝܡܢܬ ܐܝܟ ܕܗܝܡܢ ܫܡܥܘܢ ܆ ܦܘܩ ܐܝܟ ܕܢܦܩ ܫܡܥܘܢ . ܫܒܘܩ
PhiloxMab:Disc ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܗܝ ܕܡܘܠܝ ܣܘܢܩܢܐ . ܚܘܪ ܓܝܪ ܟܠ ܒܝܕܥܬܐ ܦܪܘܫܬܐ ܆ ܕܠܘ ܟܠ ܟܦܢܐ ܟܦܢܐ ܗܘ ܕܟܝܢܐ . ܘܠܘ
PhiloxMab:Disc ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܇ ܘܥܡ ܡܟܣܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܐܟܠ ܐܢܬ ܘܫܬܐ ܐܢܬ ܇ ܟܠ ܐܢܬ ܒܚܐܪܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܘܡܫܠܛܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܚܠܛ ܐܢܬ ܘܥܡ
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܡܬܦܠܚܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܆ ܬܡܢ ܐܦ ܢܡܘܣܐ ܫܠܝܛ ܕܢܬܟܣ ܟܠ . ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܢ ܕܟܕܝܢ ܒܢܝܪܐ ܕܢܡܘܣܐ : ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܆
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܕܒܗ ܆ ܒܦܓܪܟ ܘܒܢܦܫܟ ܆ ܕܬܫܟܚ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܠܬܐ ܟܠ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܐܫܬܠܡ ܠܢ . ܦܘܩ ܗܟܝܠ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܘܐܣܬܪܩ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܆ ܘܬܣܬܝܒܪ ܒܡܫܘܚܬܐ ܆ ܕܬܨܛܠܠ . ܘܬܐܟܘܠ ܘܬܫܬܐ ܟܠ ܗܢܐ ܠܐ ܐܬܥܠܝܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܟ ܕܬܗܘܐ ܢܙܝܪ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܕܨܒܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܕܢܥܒܕ ܟܠ ܘܢܝܩܪ ܠܟܗܢܐ̈ ܘܠܡܠܦܢܐ̈ . ܐܢ ܕܢܥܒܕ ܛܒܬܐ̈ ܠܘܬ