simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܓܒܝܢ̈ ܢܬܟܢܫܘܢ ܠܗ ܣܘܢܩܢܐ̈ ܕܪܓܬܗ . ܨܢܝܥ ܘܐܘܡܢ ܟܠ . ‏ ‏ܣܓܝܐܝܢ̈ ܗܟܝܠ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܦܓܪܢܐ̈ ܕܝܥܢܐ ܆ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܥܕܢ . ܘܒܚܙܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܫܡܝܢܐ ܡܬܦܪܦܥ ܗܘܢܢ ܟܣܝܐܝܬ . ܟܠ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܫܟܚ ܒܪܢܫܢ ܟܣܝܐ . ܘܚܕܘܬܐ ܕܪܘܚ ܡܬܩܢ ܡܕܥܢ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ . ܡܛܘܠ ܕܣܦܩܐ ܗܝ ܕܬܗܘܐ ܟܠ ܡܕܡ . ‏ ‏ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܟܠ ܐܝܠܢܐ̈ ܆ ܘܗܝ ܩܛܦܐ ܘܚܡܠܐ ܦܐܪܐ̈ . . . ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܓܝܪ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܒܫܘܠܛܢܐ ܥܒܕ ܆ ܘܠܐ ܐܝܟ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ . ܟܠ ܘܢܟܢܫ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ̈ . ܘܬܘܒ ܕܢܚܘܐ ܕܡܟܝܠ ܐܝܟ ܒܪ ܚܐܪܐ̈
PhiloxMab:Disc ܡܣܡ ܒܪܝܫܝܢ̈ . ܗܝ ܗܘܬ ܫܘܪܝܐ ܠܟܐܒܐ̈ ܘܟܘܪܗܢܐ̈ . ܟܠ ܠܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ . ܘܒܗ̇ ܥܠܘ ܚܛܗܐ̈ ܆ ܘܒܐܝܕܗ̇ ܐܬܝܒܠܘ
PhiloxMab:Disc . ܪܒ ܚܝܠܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܓܒܐ ܕܣܡܠܐ . ܘܒܗ̇ ܐܣܝܪܝܢ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܗܝ ܐܘܥܝܬ . ܒܫܘܪܥܬܗ̇ ܐܡܠܟ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܫܘܥܒܕ . ܘܠܐ ܡܠܝܘܬܐ ܕܟܠ ܛܒܢ̈ . ܗܝ ܕܥܬܝܕܝܢ ܚܢܢ ܕܢܣܒ . ܟܠ ܕܩܢܝܢܝܢ̈ ܫܡܝܢܐ̈ . ܘܠܐ ܚܐܪܘܬܢ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ . ܘܟܕ ܙܥܘܪܐ ܘܫܝܛܐ ܥܠܬܐ ܕܟܘܪܗܢܗ ܆ ܡܘܪܒ ܘܡܣܓܐ ܟܠ ܬܫܡܫܬܐ ܘܨܘܡܐ ܆ ܠܐ ܣܓܝ ܢܬܪܫܐ . ܡܬܢܐ ܓܝܪ ܟܐܒܘܗܝ̈ ܩܕܡ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ . ܕܐܟܙܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܟܕ ܚܠܝܛ ܒܟܠ ܇ ܪܚܝܩ ܘܡܒܥܕ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܕܚܘܫܒܐ ܗܢܐ ܇ ܠܗܝ ܝܚܝܕܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܠܘܬ
PhiloxMab:Disc ܛܒܢ̈ . ܟܫܝܪܬ ܠܟܠ ܒܝܫܢ̈ . ܕܡܘܬܐ ܕܚܘܣܪܢܐ̈ . ܟܐܦܐ ܟܠ ܒܥܝܬ ܦܘܪܓܝܐ ܕܟܠ ܫܥܐ . ܫܬܩܗ ܕܙܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ . ܒܛܝܠܬ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܚܒܪܗ ܒܬܫܡܫܬܗ ܆ ܐܝܟܢ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܟܠ ܆ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟܚܕܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܘܢ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢܢ : ܕܠܗܕܐ ܛܒܬܐ ܢܣܒܝܗ̇ ܒܩܢܘܡܗ . ܐܢ ܐܬܕܟܪܬ ܟܠ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܐ ܕܢܕܥ ܇ ܐܢ ܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܠܐ . ܚܝܒ ܓܝܪ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܐܝܟ ܝܬܝܪܐ ܚܫܝܒ ܠܗ . ܩܪܝܢܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܘܨܘܡܐ ܟܠ ܕܡܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܕܢܡܠܐ ܖܓܝܓܬܐ̈ ܕܟܪܣܗ .
PhiloxMab:Disc ܕܘܟ ܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈ ܕܕܘܒܖܐ̈ ܫܦܝܖܐ̈ ܇ ܠܒܢܝܢܗ ܕܗܢܐ ܟܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܇ ܘܢܫܪܐ ܘܢܪܗܛ ܘܢܫܠܡ ܆ ܟܕ ܡܟܢܫ ܘܡܝܬܐ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܟܠܗ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܙܘܥܝܗ̇̈ ܀ ‏ ‏ܒܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܬܪܐ ܐܝܬ ܠܟ ܟܠ . ܟܕ ܠܐ ܡܦܣܐ ܕܡܢܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܕܘܘܕܗ̇ . ܘܠܐ ܒܣܝܡܝܢ ܠܗ̇
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܕܚܠܐ . ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ̈ . ܡܢ ܕܝܢܐ̈ . ܡܢ ܪܝܫܢܐ̈ . ܡܢ ܟܠ ܒܗܕܐ ܕܡܘܬܐ ܇ ܡܐ ܕܪܚܝܩܐ ܕܚܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܢܦܫܐ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܦܪܘܣ . ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܐܝܠܐ ܗܘ . ܘܐܚܪܢܐ ܫܪܝܪܐ . ܘܐܢ ܟܠ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܇ ܢܫܪܘܢ ܐܟܚܕܐ ܒܓܘ ܢܦܫܐ . ܘܐܢ ܥܡܪܝܢ ܒܗ̇ ܆ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܆ ܐܦܢ ܗܘ ܠܟܠ ܡܕܡ ܩܪܝܒ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܪܥܝܢܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܇ ܟܕ ܗܘ ܟܠ ܒܡܥܡܪܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܘ ܒܗ ܆ ܟܕ ܦܪܝܫ ܘܪܚܝܩ ܡܢܗ
PhiloxMab:Disc ܟܠܗ ܛܥܗ̇ ܠܗܕܐ ܣܝܒܪܬܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܒܗܝ ܕܪܘܚܐ ܟܠ ܗܘܐ ܡܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܕܢܬܦܢܐ ܥܠ ܣܝܒܪܬܐ ܕܟܝܢܐ . ܐܠܐ
PhiloxMab:Disc ܓܒܝܢ̈ ܢܟܢܫ . ܘܢܝܬܐ ܠܗ̇ ܣܘܢܩܢܝܗ̇̈ ܇ ܡܛܠ ܕܠܘ ܕܬܐܟܘܠ ܟܠ ܕܢܦܠܘܚ ܥܒܕܘܬܐ ܠܟܪܣܗ ܆ ܒܥܠܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܪܡܝܐ ܠܗ . ܕܡܢ