simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܐܕܢܚܬܘܢ ܂ ܘܢܨܚܢܐ ܕܣܗܕܘܬܟܘܢ ܐܦ ܦܘܡܐ̈ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܟܠ ܂ ܐܠܐ ܒܓܠܝܘܬܗ ܕܫܪܪܐ ܠܦܪܗܣܝܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܛܒܬܐ ܩܕܡ
IšoAdiab:Epist ܡܕܡ ܒܟܠ ܥܘܗܕܢ ܆ ܠܚܕܘܬܐ ܡܫܪܟ ܠܝ ܂ ܘܕܬܟܬܪ ܒܠܚܘܕ ܠܥܠܡ ܟܠ ܠܨܠܘܬܐ ܒܐܝܠܝܢ X ܕܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܕܚܝܠܐ ܬܒ̇ܥܐ ܂ ܐܠܐ
IšoAdiab:Epist ܒܘܝܐ ܂ ܕܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܘܚܝܐ̈ ܕܥܩܬܐ ܣܝܒܪܬ ܥܕ ܗܫܐ ܒܓܘܐ ܟܠ ܃ ܕܒܥܓܠ ܬܘܪܨܐ ܕܟܠܗܝܢ ܐܫܟܚ ܒܦܓܥܐ ܕܚܘܒܟܘܢ ܡ̇ܠܐ
IšoAdiab:Epist ܡܣܬܒ̣ܪ ܠܝ ܕܚ̇ܫܚ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܨܪܝܟܘܬܝ ܂ ܒܫܘܢܝܐ̈ ܟܠ ܒܦܘܫܟܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܡܬܢܘܓ ܗܘ̣ܐ ܂ ܂ ܙ ܂ ܂ ܙ ܘܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܡܬܐܠܨ ܂ ܢܢ ܠܡܚܫ ܟܠ ܕܚܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܠܪܟܒܗ ܟܠ ܗܢܐ ܐܦ ܐܝܠܠ ܂ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܕܡ̇ܐ ܠܕܗܢܐ X · ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܚܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܠܪܟܒܗ ܘܠܦܪܫܘܗܝ̈ ܕܝܣܪܝܠ ܕܒܪܘܚ ܟܠ ܕܕܡ̇ܐ ܠܕܗܢܐ X · ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܬܐܠܨ ܂ ܢܢ ܠܡܚܫ
IšoAdiab:Epist ܃ ܨܠܡܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܒܘܢ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܚܢܢܝܫܘܥ ܂ ܟܠ ܠܟܠ ܚܒܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܂ ܠܩܕܫ ܒܟܠ ܘܚܣܝܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܠܐܬܪܐ ܥܬܝܪ ܒܩܕܝܫܐ̈ ܝ ܫܕܪ ܂ ܥܫܝܢ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܚܫܐ ܟܠ ܐܒܘܢ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܚܢܢܝܫܘܥ ܂ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܣܢܝ̣ܩ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܒܝܫ ܂ ܐܡܝܢ ܀ ܝ · ܃ · XܠܘX ܝXܢX ܝܢܢܝXܝX Xܠܠ XܝܘܢXܢX ܟܠ ܕܒܥܓܠ ܢܩܒܠ ܦܪܨܘܦܟ ܒܚܕܘܬܐ ܂ ܐܠܗܐ ܢܢܛܪܟ ܂ ܝ ܂ ܝ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܐܢܫ ܃ ܐܘܩܝܢܘܣ ܣܓܝܕܐ ܘܢܝܫܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܃ ܕܣ̇ܦܩ ܝ ܟܠ ܕܠܝ̣ܚܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܂ ܐܝܬ ܠܟ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܚܫܝܢ̈ ܬܬܢܛܪ ܃ ܢܬܡܨܐ ܐܦ ܢܢܢ ܕܕܠܐ ܕܠܘܚܝܐ ܢܬܒܣܡ ܟܠ ܕܟܠ ܝܘܡ ܃ ܐܝܟ ܕܠܡܫܡܫܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܂ ܕܟܕ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܐܡܝܢ ܀ ܝXܠ ܀ XܠܘXXܢXܝ XܢܢܒXܢX X ܒXX ܟܠ ܬܬܝܬܪ ܠܫܘܒܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܕܗܘ̣ ܒܛܝܒܘܬܗ ܢܢܛܪܟ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܦܪܫܢ̈ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢ ܬܬܡܪܚ ܠܐ ܫܟܝܪܐ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܐܕܫܐ ܥܝ̇ܕܐ ܗܘ̣ ܠܡܠܝܠܘܬܐ ܃ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܟ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܟܠܝܘܡ ܫܘܬܦܐ ܕܚܫܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܃ ܒܡܢܐ ܐܩܕܡ ܐܢܐ ܂ X ܂ ܟܠ ܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܐܣܝܪܐ ܟܪܝܗܐ ܟܦܢܐ ܨܗܝܐ ܥܪܛܠܝܐ ܃ ܠܟ ܕܚܠܦ
IšoAdiab:Epist ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܟ ܬܢܢ ܃ ܒܚܫܐ ܪܒܐ ܢܬܐܠܨ ܠܡܗܘܐ ܟܕ ܩ̇ܒܠܢ ܟܠ ܕܗܘܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܨܬܐ ܗܘܬ ܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܬ ܃ ܕܐܢܐ ܥܡ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܂ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܐܕܐ̈ ܪܫܝܐ̈ 1ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܟܠ ܐܦ ܪܬܐ̈ ܕܡܪܘܕܘܬܗ ܝܪܬܘܬܐ ܕܫܡܗ ܚ̇ܛܦܝܢ ܠܘܬܗܘ ܢ ܡ̣ܢ