simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܡܩܕܫܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܩܕܫܝܢ̈ ܃ ܠܥܘܡܪܐ
IšoAdiab:Epist ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܫܠܡܐ ܢܣܓܐ ܠܟܘܢ
IšoAdiab:Epist ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܡܠܝܬ ܟܠ ܬܗܪܝܢ̈ ܂ ܒܙܒܢ
IšoAdiab:Epist ܐܡܠܠ ܒܦܘܡܝ ܘܢܒܪܟܘܢ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܐ ܠܫܡܐ
IšoAdiab:Epist ܢܦܘܫ ܠܚܠܫ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܢܐ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܗܢܐ ܐܦ ܟܠ ܟܪ ܕܡܣܬܩܒܠ ܂
IšoAdiab:Epist ܬܗܘ ܡܣܬܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܬܬܥܕܪ
IšoAdiab:Epist ܨܒܝܢܗ ܒܟܠܥܕܢ ܂ ܟܠ ܂ ܗܘܢ ܘܡܬܐ̈
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܬܪ ܂ ܐܟܡܐ
IšoAdiab:Epist ܗܘ̇ ܕܡ̇Xܠܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܛܝܒܘ ܕܢܝܬܪ ܒܕܚܠܘܗܝ̈
IšoAdiab:Epist ܘܒܕܚܠܬܐ ܘܒܪܬܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܥܒܕ ܕܒܝܫ ܃
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܗܐ ܡܝܬܝܢ ܟܠ ܝܘܡ ܥܠ ܐܦܝ̈
IšoAdiab:Epist ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܠ ܣܘܥܪܝܢ̈ ܂ ܘܒܬܪܬܝܗܝܢ̈
IšoAdiab:Epist ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܆ ܘܚܟܡܬܐ ܬܝܪ
IšoAdiab:Epist ܘܚܟܡܬܐ ܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܃ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܝܬܝܪ
IšoAdiab:Epist ܗܘܐ ܕܢܬܡܟܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܝܬ ܠܗ
IšoAdiab:Epist ܘܬܫܒܘܚܬ ܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܂ ܘܠܐ ܡܟܝܠ
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܟܠ ܫܘܡܗܐ ܕܥܠ ܩܢܘܡܐ
IšoAdiab:Epist ܃ ܠܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܒܪܘܟ ܡܣܬܓܕ ܂
IšoAdiab:Epist ܡܣܬܓܕ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܂ X XX