simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܡܩܕܫܝܢ̈ ܃ ܠܥܘܡܪܐ ܕܬܘܬܒܘܬܢ ܫܕܪ ܒܦܘܩܕ ܕܨܪܝܟܘܬ ܐ ܆ ܟܠ ܂ ܘܒܕܓܘܢ 1ܟܕ ܫܘ ܕܗܫܐ ܃ ܠܡܫܡܫܢܝ̈ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܫܠܡܐ ܢܣܓܐ ܠܟܘܢ ܂ ܂ ܬܘܒ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܝ ܐܚܘܢ ܚܒܝܒܐ ܡܪܝ ܝ ܟܠ ܡܕ ܢܬܗ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ ܂ ܒܡܪܢ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
IšoAdiab:Epist ܬܗܪܝܢ̈ ܂ ܒܙܒܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗ ܟܠܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ ܟܠ ܘܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܗ ܠܡܪܢ ܃ ܥܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܡܠܝܬ
IšoAdiab:Epist ܒܢܝ̈ ܒܣܪܐ ܠܫܡܐ ܕܩܘܕܫܗ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܂ ܘܗܘܝ ܒܫܠܡ ܟܠ ܥܘܠܐ̈ ܡ̇ܘܒܕ ܂ ܬܫܒܚܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ ܐܡܠܠ ܒܦܘܡܝ ܘܢܒܪܟܘܢ
IšoAdiab:Epist ܗܢܐ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܆ ܕܡܢܗ ܡܫܡܫܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܂ ܢܫܬܡܗ ܂ ܟܠ ܐܦܠܘ ܫܐܠܬ ܡܠܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܃ ܡܢܐ ܕܝܢ ܢܦܘܫ ܠܚܠܫ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܟܪ ܕܡܣܬܩܒܠ ܂ ܘܐܢܕܝܢ ܠܘ ܕܣܩܘܒܠܐ ܃ ܐܠܐ ܦܪܝܫ ܒܙܢܗ ܟܠ ܓܝܪ ܠܦܥܠܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܃ ܥܡܠܐ ܪܘܚܢܝܐ ܠܡܥܡܠ ܂ ܘܗܢܐ ܐܦ
IšoAdiab:Epist ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܬܬܥܕܪ ܡܢܗ ܒܟܠܙ ܠܡܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܒܟܠܥܕܢ ܂ ܟܠ ܟܠ ܡܪ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܃ ܬܚܝܬ 1ܛܠܠܐ ܕܒܛܝܠܘܬܗ ܬܗܘ ܡܣܬܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܗܘܢ ܘܡܬܐ̈ ܕ ܐܡܝܢ ܂ ܘܨܠܐ ܕ ܢ ܐܦ ܥܠܝ ܆ ܕܫܪܟܢܐ ܕܝܘܡܝ̈ ܟܠ ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܬܬܥܕܪ ܡܢܗ ܒܟܠܙ ܠܡܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܒܟܠܥܕܢ ܂
IšoAdiab:Epist ܐܬܪ ܂ ܐܟܡܐ ܕܗ ܐܢܢܩܐ ܕܫܘܡܗܐ ܘܛܟܣܐ̈ ܥܕܬܝܐ̈ ܬܒ̇ܥܝܢ ܟܠ ܛܒܐ̈ ܒܥܝܕܗܘܢ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕ ܠܘܬܟܘܢ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܛܝܒܘ ܕܢܝܬܪ ܒܕܚܠܘܗܝ̈ ܃ ܢܩܕܫܟܘܢ ܓܡܝܪܐܝܬ ܠܟܠܟܘܢ ܂ ܟܠ ܂ ܘܗܘ ܕܝܢ ܐܠܗܢ ܡܪܚܡܢܐ ܘܛܒܐ ܃ ܗܘ̇ ܕܡ̇Xܠܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈
IšoAdiab:Epist ܥܒܕ ܕܒܝܫ ܃ ܦܠܘܚܘ 0ܝ ܦܘܠܚܢܐ ܕܚܝܝܟܘܢ̈ ܂ ܦܫܝܩ ܗܘ ܓܝܪ ܟܠ ܡ̣ܢ ܬܛܠܘܫܬܐ ܕܫܘܡܗܐ ܡܨܥܪܐ ܂ ܘܒܕܚܠܬܐ ܘܒܪܬܝܬܐ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܝܘܡ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܣܗܕܘܢܐ ܟܠܗܘܢ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܠܦ ܟܠ ܒܪܝܟ ܗܘ ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܦ ܠܟ ܕ ܘܕܫܘ ܚܪܡܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܗܐ ܡܝܬܝܢ
IšoAdiab:Epist ܣܘܥܪܝܢ̈ ܂ ܘܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܕܘܡܪܐ ܪܒܐ ܫ̇ܘܐ ܂ ܐܢܓܝܪ ܟܠ ܠܫܪܪܐ ܂ X ܝܝ ܂ ܙ ܐܘ ܠܛܘܥܝܝ ܡܬܦܠܓ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܐܦ
IšoAdiab:Epist ܆ ܘܚܟܡܬܐ ܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܃ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ X0ܟܠ ܃ ܟܠ ܗܘ ܪܒܐ ܕܥܠܝܟ ܒܠܚܘܕ ܐܣܒܪܘ ܕܐܝܬ ܒܟ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܃ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ X0ܟܠ ܃ ܘܢܗܘܐ ܗܟܢܐ ܘܟܠܢ ܟܠ ܐܣܒܪܘ ܕܐܝܬ ܒܟ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܆ ܘܚܟܡܬܐ ܬܝܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܐܝܬ ܠܗ ܠܫܘܒܗܪܐ ܥܬܝܩܐ ܕܝܠܟܘܢ ܇ ܟܡܐ ܕܪܓܠܐ X ܟܠ ܦܪܝܫܐܝܬ ܐܓܘܢܐ ܕܠܩܘܒܠܗ ܂ ܐܘ ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܬܡܟܟ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܠܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܨܐܕܝܗܘܢ ܂ ܘܠܐ ܐܠܗܘܬ ܟܠ ܃ ܡ̣ܢ ܡܘܬܒܐ ܕܡ̣ܢ ܡܝܢܐ ܃ ܘܡ̣ܢ ܣܓܕܬ ܐ ܘܬܫܒܘܚܬ ܐ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܫܘܡܗܐ ܕܥܠ ܩܢܘܡܐ ܫܪܝܪ ܠܐ ܡܬܬܣܝܡ ܆ ܒܕܝܠܝܘܬ ܐ ܠܐ ܟܠ ܦܗܝܐ ܕܫܡܗܐ̈ ܕܠܐ ܩܘܡܐ ܡܟܪܙܝܢ ܂ ܕܠܐ ܩܘ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂
IšoAdiab:Epist ܒܪܘܟ ܡܣܬܓܕ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܂ X XX ܂ ܙ ܡܬܬܘܕܐ ܂ ܘܐܦ ܕܢܬܛܠܩܘܢ ܟܠ ܡ̣ܢ ܫܠܡܘܬ ܨܒܝܢܐ ܠܐ ܟ̇ܐܦ ܣ̇ܓܕ ܘܡ̇ܘܕܐ ܃ ܠܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܂ X XX ܂ ܙ ܡܬܬܘܕܐ ܂ ܘܐܦ ܕܢܬܛܠܩܘܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘ ܟܠ ܟ̇ܐܦ ܣ̇ܓܕ ܘܡ̇ܘܕܐ ܃ ܠܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܒܪܘܟ ܡܣܬܓܕ ܂ ܘܡ̣ܢ